ΠΟΛ.1051/14-03-07

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα.

Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Β΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής:

1) Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του Ν. 2648/1998 (άρθρο 115 παρ. 3 Ν. 2238/1994 περί της ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα), κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Κατά συνέπεια οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης γεννήθηκε μετά την έναρξη της ισχύος τους, δηλαδή μετά την 1 Δεκεμβρίου 1998.

2) Στην περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώνει ότι δεν χρεώθηκε ο ΦΠΑ στα παραστατικά στοιχεία της επιχείρησης ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο μόνο τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ΚΦΕ (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση αναγραφής του ΦΠΑ στα παραστατικά στοιχεία και είσπραξης του σχετικού ποσού.

3) α. Δεν υφίσταται, κατ΄ αρχήν, ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2238/1994, αφενός διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση λύσης της εταιρίας και αφετέρου διότι η έννοια του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του Ν. 1892/1990 είναι εντελώς ειδική και δεν περιλαμβάνεται κατ΄ αρχήν στην έννοια του εκκαθαριστή των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών του άρθρου 115 παρ. 1 του ΚΦΕ. Επομένως δεν υφίσταται προσωπική ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του ΚΦΕ, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που ο εκκαθαριστής συνεχίζει ο ίδιος τη λειτουργία της επιχείρησης και μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, οπότε ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως με την εταιρία για χρέη προς το Δημόσιο από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 115 παρ. 3 ΚΦΕ) εφόσον αυτά δημιουργήθηκαν μετά την 1 Δεκεμβρίου 1998.

β. Περαιτέρω ευθύνη του εκκαθαριστή θα μπορούσε να στηριχθεί στις περί αδικοπραξίας διατάξεις του ΑΚ (914 επ.), σε περίπτωση μη τήρησης των νομίμων υποχρεώσεών του, οπότε δύναται να ζητηθεί από το Δικαστήριο και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 46α, παρ. 15 Ν. 1892/1990).

Ακολουθεί η υπ΄ αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε