Ερώτηση

Έχω πάρει το  βιβλίο σας σχετικά με τον ΚΦΑΣ αλλά δεν  έχω καταλάβει αν θα πρέπει να αλλάξουμε  την επωνυμία της Απόδειξης Λιανικής  Πώλησης σε "Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών"  και την επωνυμία της Αποδειξης Παροχής  Υπηρεσιών σε "Απόδειξη Λιανικών  Συναλλαγών για την Παροχή Υπηρεσιών".  Επίσης δεν έχω καταλάβει για το τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών αν το λεκτικό θα μείνει  ως έχει ή αν θα λέγεται "τιμολόγιο" άσχετα  αν εκδίδεται για παροχή υπηρεσιών.  Και αν  θα πρέπει να μετονομάσουμε τα παραπάνω  στοιχεία πρέπει για τα μεν μηχανογραφικά  να μετονομάσουμε τα ήδη υπάρχοντα  στοιχεία ή πρέπει να γνωστοποιήσουμε την  έκδοση καινούριων στοιχείων με καινούρια  αρίθμηση και για τα μεν χειρόγραφα θα  συνεχίσουμε τα παλιά έως την εξάντληση  τους ή θα πρέπει να εκδίδουμε καινούρια  στοιχεία με το καινούριο λεκτικό (και  καινούρια αρίθμηση).Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση

Πολ 1004/2013.

Ως τίτλος των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών αναγράφεται η φράση «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών», ή «Απόδειξη λιανικής» ή «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» ή «Απόδειξη λιανικής πώλησης», ή «Απόδειξη» με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εφόσον εκδίδονται για παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένες (χειρόγραφη έκδοση) ή σημασμένες με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988 (μηχανογραφική έκδοση). Αυτονόητο είναι ότι εφόσον εκδίδονται με τη χρήση απλής Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής του Ν. 1809/1988, εκδίδονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν την έκδοσή τους με τον τρόπο αυτό.

 

Όσον αφορά το ΤΠΥ, με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ ορίζεται ότι:

τιμολόγιο θα εκδίδεται για

α) Την πώληση αγαθών ιδίων ή τρίτων (άμεση ή έμμεση πώληση)

β) Την παροχή υπηρεσιών

γ) Την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας.

Οπότε, συμπεραίνουμε ότι ο τίτλος “τιμολόγιο¨, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις.

Επίσης όπως προβλέπεται και από την ΠΟΛ 1004/2013 τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τουςμπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Συνεπώς, θεωρούμε ότι μέχρι εξαντλήσεως των φορολογικών στοιχείων που έχετε ήδη, χρησιμοποιείτε αυτά που έχετε.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει κάποιου είδους γνωστοποίηση, ούτε να τηρείται ενιαία αρίθμηση.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.