Ερώτηση

746ΑΑ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΗΡΟΥΣΕ ΒΙΒΛΙΟ  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ,  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΟΠΩΣ  ΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΦΑΣ.ΟΜΩΣ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΝΑ ΚΑΝΩ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Δ10 ΣΤΟ TAXISNET, ΓΙΑ  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΙΔΕΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ, ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ  ΟΥΤΕ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΟΥΤΕ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

Απάντηση

Όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ1004/2013 άρθρο 9 παρ.1 “Σημειώνεται ακόμη, ότι η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης -κατάστασης της παραγράφου 6 (σημεία α, β, γ και δ) της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο.1082/2003 παύει να ισχύει, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με το σημείο ε΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου. Παύει επίσης να ισχύει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης -γνωστοποίησης της παραγράφου 7 (σημεία α, β και γ) της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και μέχρι την επαναλειτουργία της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορεί να εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με αρ. μητρώου.......».

Όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1082/2003
“6. α. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης - κατάστασης εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας.
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης - κατάστασης, θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον κάτοχο - χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ εντός 10 ημερών από την ημέρα αγοράς). Κατά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄ ) καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις περί μη θεώρησης στοιχείων, που προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις.
Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί έναρξης αρίθμησης, των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
6 β. Στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της μιας ΕΑΦΔΣΣ τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται από την κάθε ΕΑΦΔΣΣ, θα είναι ιδιαίτερης σειράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 6 και στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄ ).
6 γ. Ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. και η ένδειξη «Κατατέθηκε Όμοιο» θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία.
6 δ. Για κάθε επιπλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται μέσω της χρήσης ΕΑΦΔΣΣ και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη ΔΟΥ της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.
6 ε. Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31.12.2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ, οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειόμενης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β΄).”

Ακόμη, το taxis net, με ανακοίνωση του διευκρίνισε τα εξής:
“Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΠΟΛ.1004/4.1.2013, από 1-1-2013 πάει να ισχύει η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης-κατάστασης της παραγράφου 6 (σημεία α, β, γ και δ) της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003.

Κατά συνέπεια παρέλκει η υποχρέωση δήλωσης της κατάστασης με το έντυπο Δ10, μόνο για την κατηγορία υπόχρεου: ΠΟΛ.1082/2.6.2003 – ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΕΑΦΔΣΣ ν.1809/1988, σε όσους δηλαδή θέλουν να δηλώσουν κατάσταση με τα στοιχεία που θα εκδίδονται και θα σημαίνονται μέσω των μηχανισμών σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

Για παράδειγμα, από 1-1-2013 για την αγορά οποιουδήποτε Φορολογικού Μηχανισμού Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ), δεν χρειάζεται να υποβληθεί πλέον η κατάσταση των φορολογικών στοιχείων που θα σημαίνονται, ούτε στη Δ.Ο.Υ., ούτε στο Taxisnet (έντυπο Δ10).

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η υποχρεώση υποβολής γνωστοποίησης παύει να ισχύει με την πολ1004/2013.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.