Ερώτηση

49. Εργοθεραπευτής ή Λογοθεραπευτής με δικό του γραφείο και όχι έδρα στο σπίτι του είναι υποχρεωμένος σε έκδοση αποδείξεων με ΦΤΜ ή θεωρημένες χειρόγραφες;Επίσης τι ακριβώς γίνεται με τα πρόσθετα βιβλία;
Απάντηση

Για το μέρος της ερώτησης σας που αφορά τον Εργοθεραπευτή ή Λογοθεραπευτή :

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1036/22.2.2013 , προβλέπεται ότι:
“ Με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν στις εκδιδόμενες από αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β'), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955 (νυν παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994) εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.”

Περαιτέρω, από τη διοίκηση του υπουργείου Οικονομικών έχει γίνει δεκτό ότι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές (Α 27607/57 και Γνωμ. ΝΣΚ 348/1987), τα παραϊατρικά επαγγέλματα, οι μαλάκτες (μασέρ) (Κ 3825/59), ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών κ.λπ. ως παραϊατρικό επάγγελμα (Μ 262/87), ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι (Ε 11990 ΠΟΛ 132/83).

Άποψή μας, είναι ότι από τη στιγμή που η φύση της δουλειάς σας προσιδιάζει στα ελευθέρια επαγγέλματα και μέχρι τώρα έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα που αποκτάτε θεωρείται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θεωρούμε ότι μπορείτε να εκδίδετε τις ΑΠΥ σας όπως και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Βεβαίως, από τη διατύπωση που υπάρχει στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, που σας παραθέσαμε πιο πάνω, συνάγεται ότι μόνο οι κατονομαζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο – γραπτό ερώτημα στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να κληθεί να πάρει συγκεκριμένη θέση στο θέμα.

Για το μέρος της ερώτησης σας που αφορά τα πρόσθετα βιβλία :

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1036/2013, ισχύουν τα εξής:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για το μεταβατικό διάστημα από 1.1.2013 - 31.12.2013, ορισμένοι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών όπως ο:
εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,
εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου,
κέντρων αισθητικής,
γυμναστηρίων,
χώρου στάθμευσης,
γιατροί και οδοντίατροι

παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με χειρόγραφη καταχώριση σε θεωρημένα έντυπα είτε, επί μηχανογραφικής τήρησης, με καταχώρηση σε θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988

Περαιτέρω, με την  ΠΟΛ.1020/5.2.2013, προβλέπεται ότι:
”Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι, προαιρετικά σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή – καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών, που ορίζονται με την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι), αντί της απεικόνισης αυτών σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και «…_b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμενης εγγραφής φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ με την υποχρέωση να εκτυπώνονται άμεσα όταν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς, διαθέτουν ήδη μηχανισμό για τη σήμανση των φορολογικών τους στοιχείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου−ξεχωριστού μηχανισμού σήμανσης των εγγραφών των πληροφοριών αυτών, ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.”

Δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά οι ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη διευκόλυνση των αρμόδιων φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. καλύπτουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (π.χ. οι ιατροί αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ασθενή, τη χρονολογία επίσκεψης και τη διεύθυνση του ασθενή χωρίς να έχουν υποχρέωση να αναγράφουν και άλλα δεδομένα όπως την ώρα επίσκεψης).
Οι πληροφορίες αναγράφονται άμεσα με την έναρξη της παροχής όπως αναφέρεται στην ενότητα «χρόνος καταχώρισης» της παραγράφου 23 του άρθρου 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου με εξαίρεση τις πληροφορίες εκείνες που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. καταχωρούντο σε διαφορετικό χρόνο της έναρξης της παροχής, οι οποίες μπορεί να συνεχίσουν να καταχωρούνται στον οριζόμενο με τις προϊσχύουσες διατάξεις χρόνο.
Τέτοιες πληροφορίες είναι τα «λοιπά δεδομένα»(π.χ. φάρμακα κλπ. που καταχωρούνται από τις κλινικές μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας).

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών πληροφοριών και με τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Ακόμη με την ΠΟΛ 1004/2013, προβλέπεται ότι:

“Τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4».”

Ανακεφαλαιώνοντας , τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 της παρ. 5 του ΚΒΣ από 01/01/2013 καταργούνται. Αντί αυτών οι υπόχρεοι του άρθρου 4 της παρ. 23 του ΚΦΑΣ  που σας αναφέραμε παραπάνω, θα χρησιμοποιούν για την παροχή των πληροφοριών που τους ζητούνται από το Υπουργείο τα “Έντυπα καταχώρισης πρόσθετων πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4” όπου και αυτά τηρούνται θεωρημένα αν είναι χειρόγραφα, ή σε θεωρημένα μηχανογραφικά έντυπα ή με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, αν τηρούνται μηχανογραφικά.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.