ΠΟΛ.1078/10-05-07

Τροποποίηση της με αρ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18-11-2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ. 1141/2005) σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) "Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις", με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ ( E.E.L 157/138/ 26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το Ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το Ν. 3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

9. Την αριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30-11-2005) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)",

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)",

11. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/τΒ΄/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών",

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΤροποποιούμε την με αριθμό 1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τΒ΄/30- 11-2005) Υπουργική Απόφαση ως εξής:

1. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 1 "Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων" ως εξής:

"5. Κατ΄ εξαίρεση για το έτος 2007, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2007".

2. Το Παράρτημα 2 αντικαθίσταται με το Παράρτημα της παρούσας.

3. Προστίθεται "Παράρτημα 3", όπως περιλαμβάνεται στην παρούσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιγραφή Πεδίων - ’ρθρο 4.2β) Ν.3312/2005 (άρθρο 4.2 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ) 3

1.1 Εγγραφή 3

1.2 Φορέας 3

1.3 Πληροφορίες Πληρωμής 5

2. Περιγραφή Πεδίων - ’ρθρα 5-8 ν.3312/2005 (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ) 7

2.1 Εγγραφή 7

2.2 Πληροφορίες Πραγματικού Δικαιούχου 7

2.3 Πληροφορίες Φορέα Πληρωμής 12

2.4 Πληροφορίες Πληρωμής 14

3. Σχολιασμός πεδίων 16

3.1 Χώρα Κατοικίας Πραγματικού Δικαιούχου 16

3.2 Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης Πραγματικού Δικαιούχου 16

3.3 Ημερομηνία Γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου 17

3.4 Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Πραγματικού Δικαιούχου 17

3.5 Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Πραγματικού Δικαιούχου 17

3.5.1 Επώνυμο 17

3.5.2 ’λλα Ονόματα 17

3.6 Τόπος Γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου 17

3.7 Χώρα Γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου 18

3.8 Διεύθυνση Πραγματικού Δικαιούχου 18

3.8.1 Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Πραγματικού Δικαιούχου 19

3.8.2 Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Πραγματικού Δικαιούχου 20

3.9 Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής 20

3.10 Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής 20

3.11 Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα/Φορέα Πληρωμής 20

3.12 Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα/Φορέα Πληρωμής 21

3.13 Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων 21

3.13.1 Τιμές για την Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων 22

3.14 Ακαθάριστο Ποσό Τόκων 23

3.15 Ταυτότητα Εγγραφής 23

3.16 Ταυτότητα Εγγραφής Συσχετισμού 24

3.17 Αριθμός Λογαριασμού 24

3.18 Είδος Λογαριασμού 25

1. Περιγραφή Πεδίων - Αρθρο 4.2β) ν. 3312/2005 (άρθρο 4.2 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ)

Ο πίνακας παραλείπεται.

2. Περιγραφή Πεδίων - Αρθρα 5-8 ν. 3312/2005 (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ)

Ο πίνακας παραλείπεται.

3. Σχολιασμός πεδίων

3.1 Χώρα Κατοικίας Πραγματικού Δικαιούχου

Η χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου είναι υποχρεωτική για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση.

Η χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου συμπληρώνεται στο πεδίο F002 όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που υποβάλλεται από τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

- Για φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος και δηλώνουν κάτοικοι σε μια τρίτη χώρα, η χώρα κατοικίας καθορίζεται με βάση το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, που εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή της τρίτης χώρας, στην οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει ότι είναι κάτοικος.

- Αν δεν υποβληθεί τέτοιο πιστοποιητικό, ως χώρα κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή την ταυτότητα.

3.2 Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης Πραγματικού Δικαιούχου

Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάση του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου.

Ο Αριθμός Φορολογικής Ταυτοποίησης της χώρας κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου πρέπει να δηλωθεί στο πεδίο F003, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος. Στην περίπτωση που τέτοιος αριθμός δεν εμφανίζεται στα προαναφερόμενα έγγραφα, τότε τα στοιχεία της ταυτότητας του συμπληρώνονται υποχρεωτικά με την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης του, όπως αναγράφονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναφερθούν στα πεδία F007 και F014 αντίστοιχα.

3.3 Ημερομηνία Γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου

Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάση του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου.

Όταν το πεδίο F003 δεν έχει συμπληρωθεί με τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης της χώρας (φορολογικής) κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F007 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τα πλήρη στοιχεία της ημερομηνίας γέννησης (έτος, μήνας, ημέρα) του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας, ακολουθώντας το πρότυπο ISO 8601, δηλαδή σύμφωνα με το μορφότυπο YYYYMMDD (Ετος, Μήνας, Ημέρα).

3.4 Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Πραγματικού Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 1, η συμπλήρωση του FreeForml είναι υποχρεωτική με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του ονόματος του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφονται (διατηρώντας και τη σειρά αναγραφής) στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας υποβάλλεται από τον πραγματικό δικαιούχο.

3.5 Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Πραγματικού Δικαιούχου

3.5.1 Επώνυμο

Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, η συμπλήρωση του πεδίου F009 είναι υποχρεωτική και πρέπει να περιλαμβάνει το επώνυμο του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας. Όλα τα πιθανά συστατικά στοιχεία του επώνυμου (ένα μοναδικό, ή διπλό επίθετο ή σύνθετο επώνυμο γυναίκας πριν ή μετά το γάμο) θα πρέπει να αναγραφούν με τη σειρά που εμφανίζονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του.

3.5.2 ’λλα Ονόματα

Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, στο πεδίο F010 πρέπει να περιληφθούν το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά όπως αναγράφονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας.

3.6 Τόπος Γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου

Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάσει του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου.

Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης, το πεδίο F014 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τον τόπο (πόλη) γέννησης του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του.

3.7 Χώρα Γέννησης Πραγματικού Δικαιούχου

Για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί από την 1.1.2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση, ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, βάσει του ονόματος, της διεύθυνσης και, εφόσον υπάρχει, του Αριθμού Φορολογικής Ταυτοποίησης (Tax Identification Number) που διατίθεται από το κράτος μέλος της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου.

Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτοποίησης (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) της χώρας κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F016 πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τη χώρα γέννησης του πραγματικού δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του.

3.8 Διεύθυνση Πραγματικού Δικαιούχου

Εάν μόνο μια διεύθυνση είναι διαθέσιμη για τον πραγματικό δικαιούχο των τόκων, τότε αυτή δηλώνεται στα πεδία F027 έως F033. Σημειώνεται ότι το πεδίο F027 μπορεί να παραλειφθεί (δηλ. να παραμείνει κενό) ή να συμπεριληφθεί, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να πάρει την τιμή 0: Διεύθυνση Κατοικίας".

Εάν ο φορέας πληρωμής έχει λόγο να θεωρεί ότι η χώρα φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου είναι κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της διεύθυνσης που αναφέρεται στα πεδία F027 έως F033 και έχει στη διάθεση του κάποια διεύθυνση σε αυτό το κράτος μέλος τότε η διεύθυνση αυτή πρέπει να δηλωθεί στα πεδία F034 έως F040 σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα πεδία F027 έως F033 (για λεπτομέρειες βλ. 3.8.2 Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Πραγματικού Δικαιούχου).

Διαφορετικές διευθύνσεις μπορούν να συμπληρωθούν υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, εφόσον είναι σχετικές με τον προσδιορισμό του κράτους μέλους της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου για τους σκοπούς του νόμου ("Πιστοποιητικό για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή για την διασφάλιση της εξάλειψης της διπλής φορολογίας" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 ν. 3312/2005 [άρθρα 11 και 14 Οδηγίας 2003/48/ΕΚ]).

Αυτό το κράτος μέλος (ενν. της θεωρούμενης ή πραγματικής φορολογικής κατοικίας στο οποίο αποστέλλονται πληροφορίες ή κατανέμονται έσοδα) μπορεί να είναι διαφορετικό από το κράτος στο οποίο ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνση του σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:

. όταν η κατοικία καθορίζεται σε σχέση με το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας (βλ. τελευταία πρόταση του άρθρου 5 (β) (ββ) ν. 3312/2005 [άρθρο 3 παράγραφος (3) (β) της Οδηγίας]).

. όπου, σύμφωνα με το γενικό σκοπό των διατάξεων του ν. 3312/2005, ορίζεται ότι το εθνικό έννομο πλαίσιο του κράτους εγκατάστασης του φορέα πληρωμής απαιτεί τη χρήση των πληροφοριών που έχει ο φορέας πληρωμής ήδη στη διάθεση του, προκειμένου να καθοριστεί (με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3312/2005 [άρθρο 3 Οδηγίας] το κράτος της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, στο οποίο αποδίδεται το 75% των παρακρατηθέντων εσόδων. Ειδικότερη περίπτωση:

. όταν η φορολογική κατοικία συνδέεται νόμιμα με την υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου και όχι με τη διεύθυνση του τελευταίου (π.χ. διπλωμάτες και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό).

. όταν ο πραγματικός δικαιούχος έχει υποβάλει στο φορέα πληρωμής επίσημο αποδεικτικό έγγραφο για τον τόπο της φορολογικής του κατοικίας που βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνση του.

Σημαντικές παρατηρήσεις:

- Η διεύθυνση που δηλώνεται στα πεδία F028 έως F033 προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο διαβατήριο, στο δελτίο ταυτότητας ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας, που υποβάλλεται από τον πραγματικό δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 5 (α) (ββ) [άρθρο 3.2.β της Οδηγίας]. Το πεδίο F027, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να παραλειφθεί (δηλ. να παραμείνει κενό) ή να συμπληρωθεί, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να πάρει την τιμή "0: Διεύθυνση Κατοικίας".

- Η διεύθυνση που καταχωρείται στα πεδία F034 έως F040 μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, σε διαφορετική χώρα από αυτή που δηλώνεται στα πεδία F028 έως F033, η οποία είναι σχετική με τη φορολογική κατοικία του δικαιούχου για την εφαρμογή του νόμου.

- Αναλυτικά:

. Εάν ο φορέας πληρωμής δε γνωρίζει τις λεπτομέρειες της δεύτερης διεύθυνσης στο κράτος της θεωρούμενης (από το φορέα πληρωμής) φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου τότε η δεύτερη αυτή διεύθυνση δηλώνεται μόνο με το κωδικό ISO-3166 Alpha-2 του εν λόγω κράτους στο πεδίο F040.

. Εάν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει τις λεπτομέρειες της δεύτερης διεύθυνση τότε αυτές αναφέρονται στα πεδία F034 έως F040 ως ακολούθως:

- το πεδίο F034 συμπληρώνεται με την τιμή "1: Διεύθυνση Επαγγελματικής Στέγης", η όποια για ιδιώτες θα πρέπει να ερμηνευτεί, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, ως φορολογική κατοικία.

- το πεδίο F040 συμπληρώνεται με το ISO-3166 Alpha-2 κωδικό που υποδεικνύεται στο πεδίο F002.

3.8.1 Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Πραγματικού Δικαιούχου

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, τότε το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα, να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm4 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα πρέπει να αναγραφεί στο πεδίο F033.

Η διεύθυνση πρέπει να δηλώνεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος.

Τοιουτοτρόπως, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος για την περιγραφή της δεύτερης διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, τότε το πεδίο F035 πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα, να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm5 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F040.

3.8.2 Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Πραγματικού Δικαιούχου

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να δηλωθούν ως εξής:

. Η οδός και ο αριθμός αναφέρονται στο πεδίο F029.

. Η πόλη αναφέρεται στο πεδίο F030.

. Ο ταχυδρομικός κώδικας αναφέρεται στο πεδίο F032.

. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F033.

Η διεύθυνση πρέπει να δηλώνεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο υποβάλλει ο πραγματικός δικαιούχος.

Τοιουτοτρόπως, στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της δεύτερης διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου, το πεδίο F035 πρέπει να πάρει την τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να δηλωθούν ως εξής:

. Η οδός και ο αριθμός αναφέρονται στο πεδίο F036.

. Η πόλη αναφέρεται στο πεδίο F037.

. Ο ταχυδρομικός κώδικας αναφέρεται στο πεδίο F039.

. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F040.

3.9 Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F045 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία του ονόματος θα πρέπει να αναφερθούν με αριστερή στοίχιση στο πεδίο FreeForm6.

3.10 Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα/Φορέα Πληρωμής

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F045 πρέπει να πάρει την τιμή 0, και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του ονόματος να αναφερθούν ως εξής:

. Αν ο φορέας/φορέας πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο:

- Το επώνυμο δηλώνεται στο πεδίο F046.

- Το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά δηλώνονται στο πεδίο F047.

. Αν ο φορέας/φορέας πληρωμής είναι νομικό πρόσωπο:

- Η επωνυμία του φορέα δηλώνεται στο πεδίο F046.

3.11 Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα /Φορέα Πληρωμής

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F050 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα, θα πρέπει να δηλωθούν στο πεδίο FreeForm7 ακολουθώντας αριστερή στοίχιση. Η χώρα δηλώνεται στο πεδίο F055.

3.12 Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα/Φορέα Πληρωμής

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα/φορέα πληρωμής το πεδίο F050 πρέπει να πάρει την τιμή 0 και τα διαθέσιμα στοιχεία της διεύθυνσης να δηλωθούν ως εξής:

. Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F051.

. Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F052.

. Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F054.

. Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055.

3.13 Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων

Οι διάφορες κατηγορίες εισοδήματος (κατηγορίες τόκων) που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 του ν. 3312/2005 δηλώνονται κωδικοποιημένες στο πεδίο F090.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.3312/2005 [άρθρο 8 παράγραφος (2) εδάφιο πρώτο της Οδηγίας], ο φορέας πληρωμής πρέπει να ταξινομεί τους τόκους στις πέντε κατηγορίες των τόκων "a", "b", "c", "d", "e") που καθορίζονται στις παραπάνω διατάξεις.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, για το αρχικό διάστημα εφαρμογής (που προσδιορίστηκε από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005) παρέχεται η δυνατότητα να περιοριστεί το επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβληθεί από τους φορείς πληρωμής εντός του 2006 τουλάχιστον στα στοιχεία που αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό "1", και το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση χρησιμοποιώντας τον αριθμό "2".

Βάσει των ανωτέρω, το πεδίο F090 συμπληρώνεται ως εξής:

. Με έναν από τους χαρακτήρες "a", "b", "c", "d", ή "e", όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου για τα εισοδήματα από τόκους που προκύπτουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, όπου υφίσταται υποχρέωση των φορέων πληρωμής για τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών στοιχείων για τους τόκους με βάση την ταξινόμηση στις πέντε κατηγορίες όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του νόμου.

. Με έναν από τους αριθμούς "1" ή "2" μόνο για το αρχικό διάστημα εφαρμογής όπως διευκρινίστηκε παραπάνω. Στην περίπτωση αυτή το "1" χρησιμοποιείται όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος, και το "2" όταν οι πληροφορίες αφορούν στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.

. Το συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων κανόνων, όπου στην περίπτωση αυτή, ο κατάλληλος αριθμός "1" ή "2" προστίθεται μετά από το χαρακτήρα "a", "b", "c", "d", "Θ".

. Επίσης, μετά από το χαρακτήρα ("a", "b", "c", "d", "e") ή τον αριθμό ("1", "2"), ή το συνδυασμό τους, ο χαρακτήρας "χ" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν στο άρθρο 4 παράγραφος 2 α) ν. 3312/2005 [άρθρο 4 παράγραφος (1) Οδηγίας], ενώ ο χαρακτήρας "y" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν στο άρθρο 4 παράγραφος 2 β) ν. 3312/2005 [4 παράγραφος (2) Οδηγίας]. Συνεπώς, η πληρωμή ενός συνολικού ποσού τόκων ή εισοδήματος (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 [δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος (2) της Οδηγίας]) δηλώνεται με το συνδυασμό "1y" στο πεδίο F090.

3.13.1 Τιμές για την Κατηγορία Εισοδήματος/Τόκων

Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 Θέση 4
a x    
a y    
b x    
b y    
c x    
c y    
d x    
d y    
e x    
e y    
1 x    
1 y    
2 x    
2 y    
a 1 x  
a 1 y  
b 1 x  
b 1 y  
c 1 x  
c 1 y  
d 1 x  
d 1 y  
e 1 x  
e 1 y  
a 2 x  
a 2 y  
b 2 x  
b 2 y  
c 2 x  
c 2 y  
d 2 x  
d 2 y  
e 2 x  
e 2 y  

 

3.14 Ακαθάριστο Ποσό Τόκων

Το ακαθάριστο ποσό των τόκων θα πρέπει να δηλώνεται στρογγυλοποιημένο (δηλαδή με αποκοπή δεκαδικών ψηφίων) στο πεδίο F092 και να εμφανίζεται ως καθαρός ακέραιος αριθμός, δηλαδή χωρίς αλφαβητικούς χαρακτήρες, δεκαδικά ψηφία, κόμματα, τελείες, κ.τ.λ.

Σημειώνεται ότι:

- Εάν, μετά τη στρογγυλοποίηση, το ποσό των τόκων που προκύπτει είναι μηδενικό, τα αντίστοιχα στοιχεία δε διαβιβάζονται στα κράτη μέλη που αφορούν.

- Αίτημα εγγραφής προς διαγραφή διαβιβάζεται με νέα εγγραφή, η οποία έχει:

. Στο πεδίο F092 την τιμή "0",

. Στο πεδίο F001 την τιμή "2: Διόρθωση",

. Στο πεδίο F102 την τιμή του πεδίου F101 της εγγραφής που εστάλη προηγουμένως και πρέπει να διαγραφεί.

- Τα ποσά που δηλώνονται στο πεδίο F092 μπορούν ν αποτελούν το άθροισμα πολλών πληρωμών. Προκειμένου να είναι εφικτή και ορθή η δήλωση των πληροφοριών, τα αθροιζόμενα ποσά πρέπει να αφορούν στο ίδιο έτος, στο ίδιο νόμισμα, και να αντιστοιχούν στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, τίτλο ή πίστωση, διαφορετικά είναι αδύνατη η δήλωση τους στα πεδία F088 (Φορολογικό Έτος Πληρωμής), F091 (Κωδικός Νομίσματος) και F103 (Αριθμός Λογαριασμού). Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι παρότι επιτρέπεται από το μορφότυπο FISC39 η αναφορά αθροιστικών ποσών (ομαδοποίηση πληρωμών) στο πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων), αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται τόσο από το φορέα πληρωμής όσο και από την αρμόδια φορολογική αρχή.

3.15 Ταυτότητα Εγγραφής

Το πεδίο F101 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό / ταυτοποίηση της εγγραφής (το σύνολο της πληροφορίας που αποστέλλεται) με μοναδικό τρόπο στο χώρο και στο χρόνο, και επομένως πρέπει να περιέχει μια ένδειξη του αποστολέα και της ημερομηνίας αποστολής, όπως ορίζει η ακόλουθη δομή:

<Χώρα Προέλευσης>.< Πρώτο Προσδιοριστικό Χώ-ρας>.<Φορολογικό`Ετος Πληρωμής>. <Δεύτερο Προσδιοριστικό Χώρας>.<κενά μέχρι να συμπληρωθεί το μήκος του πεδίου>

όπου:

- Χώρα Προέλευσης: ο ISO-3166 Alpha-2 κωδικός της χώρας προέλευσης των στοιχείων (GR στην περίπτωση της Ελλάδας).

- Πρώτο Προσδιοριστικό Χώρας: προσδιοριστικό του φορέα πληρωμής.

- Φορολογικό Έτος Πληρωμής: η τιμή που καταχωρείται στο πεδίο F088.

- Δεύτερο Προσδιοριστικό Χώρας: θα μπορούσε να είναι ένας αύξων αριθμός (αριθμός ακολουθίας) που να εξασφαλίζει τη μοναδικότητα στο ίδιο αρχείο της τιμής που δηλώνεται στο πεδίο F101.

Σημειώνεται, ότι καθώς δεν είναι υποχρεωτική η χρήση και των δύο στοιχείων "Πρώτο Προσδιοριστικό Χώρας" και "Δεύτερο Προσδιοριστικό Χώρας", ένα από τα δύο μπορεί να παραληφθεί. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο παραλειφθεί θα πρέπει επίσης να παραληφθεί ο χαρακτήρας "." που έπεται, ώστε να μην εμφανίζονται δύο διαδοχικοί"." χαρακτήρες.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι καθώς το μήκος του πεδίου F101 ορίζεται σε 70 χαρακτήρες εάν το περιεχόμενο δε καλύπτει ολόκληρο το μήκος, τότε το υπόλοιπο του μήκους πρέπει να συμπληρωθεί με κενά.

Παραδείγματα:

ES-PAY-AGENT1_2006.1<50 κενά> ES_PAY-AGENT2_2006_12<49 κενά >

......

ES_PAY-AGENT17_2006_100<47 κενά > ES_PAY-AGENT17_2006_101<47 κενά >

3.16 Ταυτότητα Εγγραφής Συσχετισμού

Το πεδίο F102 χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που η τρέχουσα εγγραφή αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση μιας εγγραφής που έχει αποσταλεί προηγουμένως και παίρνει ως τιμή την "Ταυτότητα Εγγραφής" που είχε καταχωρηθεί στο πεδίο F101 της προηγούμενης εγγραφής (δηλαδή της εγγραφής του οποίου αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση). Αν πρόκειται για νέα εγγραφή το πεδίο F102 παραμένει κενό.

Σε περίπτωση πολλαπλών διαδοχικών διορθώσεων της ίδιας εγγραφής, το πεδίο F102 θα τεθεί στην τιμή του πεδίο F101 της τελευταίας διορθωμένης εγγραφής. Για παράδειγμα, η εγγραφή που αποτελεί την τρίτη διόρθωση μιας προηγουμένως σταλμένης εγγραφής θα πρέπει να έχει στο πεδίο F102 την τιμή που είχε στο F101 η εγγραφή που περιέχει τη δεύτερη διόρθωση.

3.17 Αριθμός Λογαριασμού

Στο πεδίο F103 δηλώνεται ο Αριθμός Λογαριασμού του Πραγματικού Δικαιούχου, δηλαδή αναγράφεται ο σχετικός κωδικός BAN (International Bank Account Number) [Ο ΙΒΑΝ αποτελεί διεθνές πρότυπο, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (ECBS) σύμφωνα με τα ISO κριτήρια για την ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών διεθνώς.] ή άλλος κωδικός προσδιορισμού τραπεζικού λογαριασμού ή ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number). H τιμή που καταχωρείται στο πεδίο αυτό θα πρέπει επίσης να προσδιορίζει το είδος των στοιχείων που περιέχει, χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα προσδιοριστικά:

1. "ΙΒΑΝ:" για τους ΙΒΑΝ αριθμούς:

Παράδειγμα: F103 = "IBAN:DK5000400440116243"

2. "OBAN:" για άλλους (ΟΒΑΝ) τραπεζικούς αριθμούς:

Παράδειγμα: F103 = "ΟΒΑΝ:310-123456-65"

3. "ISIN:" για τους ISIN αριθμούς:

Παράδειγμα: F103 = "ISIN:FR0000120073"

4. "OSIN:" για άλλους τίτλους/πιστώσεις:

Παράδειγμα: F103 = "OSIN:00-6732-12345"

5. "OTHER:" για άλλου είδους πηγή τόκων:

Παράδειγμα: F103 = "OTHER:abcd1234"

3.18 Είδος Λογαριασμού

Η δήλωση κοινών τραπεζικών λογαριασμών γίνεται με χρήση του πεδίου F104, στο οποίο αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

- Κατά πόσο ο τραπεζικός λογαριασμός που αναφέρεται στο πεδίο F103 αφορά ένα ή περισσότερα πρόσωπα (πρόκειται δηλαδή για μη κοινό ή κοινό λογαριασμό).

- Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, η μέθοδος κατανομής μεταξύ των συνδικαιούχων του ποσού που δηλώνεται στο πεδίο F092.

Σε περίπτωση μη κοινού λογαριασμού το πεδίο F104 μπορεί να παραμείνει κενό ή να συμπληρωθεί με την τιμή "1χ". Δεδομένου ότι η πληροφορία για το αν πρόκειται για κοινό ή μη λογαριασμό είναι πολύτιμη για τα κράτη μέλη που τη λαμβάνουν, πρέπει (η συγκεκριμένη πληροφορία) να δηλώνεται και να αποστέλλεται στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμη, ενώ στις περιπτώσεις που είναι άγνωστη πρέπει να αναφέρεται ότι είναι άγνωστη. Σημειώνεται ότι η μη καταχώρηση πληροφορίας στο εν λόγω πεδίο (δηλαδή κενό F104 ) ερμηνεύεται ως μη κοινός λογαριασμός.

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού δημιουργούνται τόσες εγγραφές όσες ορίζει ο αριθμός των συνδικαιούχων, σε κάθε μία από τις οποίες στον πρώτο χαρακτήρα του πεδίου F104 αναγράφεται η τιμή "2" και στο δεύτερο χαρακτήρα δηλώνεται η μέθοδος κατανομής του ποσού μεταξύ των συνδικαιούχων.

Οι πιθανές επιλογές της μεθόδου κατανομής του ποσού μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού είναι οι ακόλουθες:

. "a": To συνολικό ποσό αναφέρεται για κάθε συνδικαιούχο.

. "b": To ποσό κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των συνδικαιούχων (δηλ. το ποσό που αναφέρεται είναι το συνολικό ποσό διαιρεμένο με τον αριθμό των συνδικαιούχων).

. "ο: Το ποσό κατανέμεται σύμφωνα με την πραγματική συμμετοχή του κάθε συνδικαιουχου.

. "d": Η μέθοδος κατανομής δεν είναι γνωστή.

Επομένως, η συμπλήρωση του πεδίου F104 γίνεται με μία από τις τιμές του ακόλουθου πίνακα:

1ος Χαρακτήρας 2ος Χαρακτήρας
Κοινός Λογαριασμός Μέθοδος Κατανομής
1 - Όχι a - Σύνολο
2 - Ναι b - Ομοιόμορφη
3 - Άγνωστο c - Πραγματική
  d - Άγνωστη
  x - Μη εφαρμόσιμη
1 x
2 α
2 b
2 c
2 d
3 x

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Διαδικασίες και λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στις αρμόδιες αρχές

1. Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται μέσω αρχείων που θα περιέχουν εγγραφές όπως ορίζονται από το μορφότυπο FISC39. Τα ονόματα των αρχείων θα ορίζονται με βάση την ακόλουθη σύμβαση:

<Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής>.<Ημερομηνία>.< Δεύτερο Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής>ϋ3θ39

όπου:

. Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής: οποιοδήποτε αναγνωριστικό επιλεγεί από το φορέα πληρωμής που μπορεί να τον προσδιορίζει (π.χ. συντόμευση της επωνυμίας).

. Ημερομηνία (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ): η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου (timestamp)

. Δεύτερο Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής: θα μπορούσε να είναι ένας αύξων αριθμός (αριθμός ακολουθίας) που να εξασφαλίζει τη μοναδικότητα αρχείων που δημιουργούνται από τον ίδιο φορέα πληρωμής την ίδια ημέρα.

Παράδειγμα ονόματος αρχείου: PayAgent1_2006-06-16.01 iisc39

2. Η ανταλλαγή των αρχείων θα πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη διαδικασία:

. Θα χρησιμοποιηθεί το PGP δημόσιο κλειδί της Γ.Γ.Π.Σ. για τη κρυπτογράφηση των αρχείων.

. Τα (συμπιεσμένα) κρυπτογραφημένα αρχεία θα υπογράφουν ψηφιακά (sign) με το PGP ιδιωτικό κλειδί (private key) του φορέα πληρωμής και θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση direct.tqaxation@ gsis.gr μέχρι την 30.4.2007.

3. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης διαχωριστικού μεταξύ των πεδίων της κάθε εγγραφής καθώς το μήκος των πεδίων που ορίζει το FISC39 είναι προκαθορισμένο.

Συγκεκριμένα:

i. Για τα αλφαβητικά ή αλφαριθμητικά πεδία θα ακολουθείται η αριστερή στοίχιση (left-justified) ενώ για τα αριθμητικά πεδία η δεξιά στοίχιση (right-justified).

ii. Εάν το περιεχόμενο δε καλύπτει ολόκληρο το μήκος που παρέχεται για το συγκεκριμένο πεδίο, τότε θα ακολουθούνται οι κανόνες που ορίζονται στο SMF (Standard Magnetic Format) από τον Ο.Ο.Σ.Α., σύμφωνα με τους οποίους το υπόλοιπο του μήκους του πεδίου συμπληρώνεται με κενούς χαρακτήρες (κωδικός 0x20) στην περίπτωση αλφαβητικού ή αλφαριθμητικού πεδίου και με μηδενικά από αριστερά στην περίπτωση αριθμητικού πεδίου (τα μηδενικά συμπληρώνονται μπροστά από τον αριθμό, ώστε η τιμή του αριθμού να μην επηρεάζεται). Ωστόσο, σημειώνεται ότι με εξαίρεση το πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων) όλα τα υπόλοιπα αριθμητικά πεδία μπορούν να παραμείνουν κενά όταν τα αντίστοιχα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.

iii. Θα γίνεται αποκοπή δεκαδικών ψηφίων στα ποσά των τόκων. Σημειώνεται ότι δε θα διαβιβάζονται στοιχεία στην περίπτωση που το ποσό των τόκων δεν ξεπερνά τη μονάδα και κατά συνέπεια καταλήγει μηδενικό μετά την αποκοπή των δεκαδικών ψηφίων.

4. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης διαχωριστικού μεταξύ των εγγραφών καθώς το μήκος της εγγραφής που ορίζει το FISC39 είναι προκαθορισμένο (2760 χαρακτήρες), ίσο με το μήκος της SMF εγγραφής.

i. Κάθε εγγραφή αποτελείται συνολικά από 104 πεδία. To F104 υπάρχει στο μορφοτυπο SMF αλλά δεν υπάρχει στο FISC39. Ωστόσο, το εν λόγω πεδίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τη δήλωση του είδους του λογαριασμού (κοινός ή μη) καθώς και, στην περίπτωση κοινού λογαριασμού, της μεθόδου επιμερισμού του ποσού μεταξύ των διαφόρων δικαιούχων.

ii. Τα πεδία που ορίζονται στο SMF αλλά δεν χρησιμοποιούνται στο FISC39 θα συμπληρώνονται με κενούς χαρακτήρες (κωδικός 0x20).

iii. Αλφαβητικοί και αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που δε χρησιμοποιούνται θα συμπληρώνονται με κενό. Αριθμητικοί χαρακτήρες που δε χρησιμοποιούνται θα συμπληρώνονται με 0.

5. Θα ακολουθηθεί η κωδικοποίηση ISO-8859-1 (Latin 1), η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Θα χρησιμοποιηθεί 1 byte (8 bits) για κάθε χαρακτήρα (π.χ. ο χαρακτήρας "Α" αναπαρίσταται ως "0x41", δηλαδή ο δεκαδικός αριθμός "65").

6. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο ένας τύπος εγγραφής, που αποτελείται από:

i. Πληροφορίες για το Φορέα Πληρωμής (ΠΦΠ)

ii. Πληροφορίες για τον Πραγματικό Δικαιούχο (ΠΠΔ) των τόκων

iii. Στοιχεία Πληρωμής (ΣΠ)

Κάθε αρχείο θα περιέχει μόνο εγγραφές αυτού του τύπου. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει πλεονασμός/επανάληψη στοιχείων μέσα στο ίδιο αρχείο, αφού θα υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές που περιέχουν πληροφορίες για τον ίδιο Φορέα Πληρωμής και είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές που περιέχουν πληροφορίες για τον ίδιο Πραγματικό Δικαιούχο, όπως αναλύεται παρακάτω.

7. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πληρωμής καταβάλλει σε κάποιο Πραγματικό Δικαιούχο, για την ίδια περί οδο, τόκους που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε στο αρχείο θα περιέχονται περισσότερες από μία εγγραφές για κάθε Πραγματικό Δικαιούχο.

Για παράδειγμα, αν ο Φορέας Πληρωμής καταβάλλει τόκο σε διάφορους Πραγματικούς Δικαιούχους, καθένας από τους οποίους λαμβάνει από μία έως πολλαπλές πληρωμές, τότε η ακόλουθη δομή είναι πιθανή:

Εγγραφή # 1: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.1 ΣΠ_1.1.1

Εγγραφή # 2: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.2 ΣΠ_1.2.1

Εγγραφή # 3: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.2 ΣΠ_1.2.2

Εγγραφή # 4: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.2 ΣΠ_1.2.3

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Φορέας Πληρωμής ΠΦΠ_1 έχει δύο Πραγματικούς Δικαιούχους τους ΠΠΔ_1.1 και ΠΠΔ_1.2, από τους οποίους ο πρώτος λαμβάνει μια πληρωμή και ο δεύτερος τρεις.

8. To FISC39 ορίζει τις ακόλουθες επιτρεπτές τιμές για το πεδίο F001: "0: Επανάληψη", "1: Νέο", και "2: Διόρθωση". Δεν προβλέπεται κάποια τιμή για την ακύρωση μιας εγγραφής.

Η τιμή "0: Επανάληψη" πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που οι εγγραφές πρέπει να αποσταλούν ξανά, όπως για παράδειγμα όταν:

i. To αρχείο απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μήνυμα αποστολής απορρίφθηκε λόγω του ότι υπερέβη το επιτρεπτό μέγεθος ή η ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του παραλήπτη είχε ξεπεράσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και δε μπόρεσε να δεχθεί το νέο μήνυμα.

ii. Το αρχείο παραλήφθηκε αλλά έχει πάθει βλάβη και δε μπορεί να διαβαστεί.

iii. To αρχείο απεστάλη κρυπτογραφημένο, παραλήφθηκε σωστά αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης έχει χαθεί και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση του.

Εάν ένα ολόκληρο αρχείο πρέπει να σταλεί εκ νέου (επειδή, για παράδειγμα, το αρχικό αρχείο δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του), το περιεχόμενο του αρχικού αρχείου δεν θα τροποποιηθεί (δηλ. οι τιμές των πεδίων F001 θα τεθούν στο νέο αρχείο ως είχαν στο αρχικό). Το όνομα ωστόσο του αρχείου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να γίνει προφανές στον παραλήπτη ότι πρόκειται για νέα αποστολή.

9. Η χώρα προέλευσης της εγγραφής δηλώνεται στους 2 πρώτους χαρακτήρες του πεδίου F101 (GR για την Ελλάδα).

10. Η χώρα προορισμού της εγγραφής δηλώνεται στο πεδίο F002 (Χώρα Κατοικίας του Δικαιούχου). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τιμή που καταχωρείται στο πεδίο αυτό, το οποίο πιθανά να περιέχει έναν έγκυρο ISO- 3166 Alpha-2 κωδικό, ο οποίος όμως δεν αντιστοιχεί πια στη γεωγραφική περιοχή ή την τρέχουσα θεσμική κατάσταση της χώρας όπου κατοικεί ο πραγματικός δικαιούχος (π.χ. ο κωδικός "CS" είχε στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για την Τσεχοσλοβακία ενώ τώρα έχει ανατεθεί στις Σερβία και Μαυροβούνιο. Οι κωδικοί "SU" και "YU" δεν υπάρχουν πια, αλλά μπορούν να αντιστοιχηθούν σε μια από τις χώρες με κωδικούς "ΕΕ", "LV", "LT" ή "SI"). Σε περιπτώσεις όπως οι ανωτέρω, ο φορέας πληρωμής που αποστέλλει τις πληροφορίες πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να προσδιορίσει τη νέα χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της Οδηγίας.

11. Ως διόρθωση των πληροφοριών θεωρείται κάθε αλλαγή σε στοιχεία που έχουν αποσταλεί προηγουμένως. Μπορεί να αφορά τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή κάποιων εγγραφών. Οι αλλαγές μπορούν να συνδέονται με λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των στοιχείων ή με διορθώσεις σε στοιχεία που διαθέτουν οι φορείς πληρωμής.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη:

- να ακυρωθούν μέρη πληροφοριών που έχουν σταλεί προηγουμένως,

- να συμπληρωθούν με επιπρόσθετα στοιχεία πληροφορίες που έχουν σταλεί προηγουμένως, ή/και

- να τροποποιηθούν εγγραφές που έχουν σταλεί προηγουμένως θα αποστέλλεται αρχείο που θα περιέχει μόνο τις εγγραφές που επηρεάζονται (δηλαδή δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αρχείο παρά μόνο εγγραφές που προστίθενται, διαγράφονται ή τροποποιούνται.). Το όνομα του αρχείου θα ακολουθεί τη σύμβαση που ορίζεται στο σημείο "1" του παρόντος με επέκταση ".cor" (π.χ. PayAgent1_2006-06-16.01.fisc39.cor)

Το αρχείο θα περιέχει:

- Όλες τις νέες εγγραφές με τιμή "1: Νέο" στο πεδίο F001

- Όλες τις εγγραφές προς διαγραφή με τιμή "2: Διόρθωση" στο πεδίο F001 και μηδενική τιμή στο πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων)

- Όλες τις εγγραφές προς τροποποίηση με τιμή "2: Διόρθωση" στο πεδίο F001 και τις διορθωμένες τιμές στα σχετικά πεδία

Για τις εγγραφές προς διαγραφή ή τροποποίηση το πεδίο F102 θα περιέχει την τιμή του πεδίου F101 της αντίστοιχης εγγραφής που είχε αποσταλεί προηγουμένως.

12. Σε περίπτωση αλλαγής της φορολογικής διεύθυνσης του δικαιούχου κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, το κράτος μέλος προορισμού προκύπτει με βάση τη φορολογική κατοικία του δικαιούχου την ημερομηνία που γίνεται η πληρωμή.

Συγκεκριμένα:

i. Αν πραγματοποιείται μία μόνο πληρωμή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τότε:

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει πριν την πληρωμή, τα στοιχεία αποστέλλονται στο δεύτερο κράτος μέλος.

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει μετά την πληρωμή, τότε τα στοιχεία αποστέλλονται στο πρώτο κράτος μέλος.

ii. Αν πραγματοποιούνται δύο πληρωμές κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους:

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει πριν την 1η πληρωμή, τότε τα στοιχεία αποστέλλονται στο δεύτερο κράτος μέλος.

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει μετά τη 2η πληρωμή, τότε τα στοιχεία αποστέλλονται στο πρώτο κράτος μέλος.

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει μεταξύ των δύο πληρωμών, τότε το κράτος μέλος αποστολής επιλέγει το κράτος μέλος προορισμού. Τα στοιχεία των τόκων για το τρέχον φορολογικό έτος αποστέλλονται στο πρώτο κράτος μέλος, και για το επόμενο έτος αποστέλλονται στο δεύτερο κράτος μέλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.