ΠΟΛ.1081/22-05-07

Διευκρίνιση του όρου "παραπληγία" και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο "κινητική αναπηρία".

Σας στέλνουμε την αριθ. 12 Απόφαση της 208ης/15.2.2007 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) σχετικά με το πιο πάνω θέμα, που έγινε δεκτή από την πολιτική ηγεσία, με την οποία η Ολομέλεια αποφάσισε ότι η "παραπληγία" αποτελεί "κινητική αναπηρία", προκειμένου να την έχετε υπόψη σας στις σχετικές περιπτώσεις.

Aρ. Αποφ. 12 της 208ης Ολομ. /15.2.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διευκρίνηση του όρου "παραπληγία" και της σχέσης του όρου αυτού με τον όρο "κινητική αναπηρία"

Με το υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.27/Γ.Π.125325/3.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ του ΥΥΚΑ και συνημμένη αλληλογραφία ζητείται η γνωμοδότηση του Κ.Ε.Σ.Υ προκειμένου να βεβαιώσει ότι η παραπληγία αποτελεί κινητική αναπηρία.

Με το υπ αριθμ. πρωτ. 33/26.10.2006 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και συνημμένα το υπ αριθμ. 9693/18.9.2006 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη ζητείται να διευκρινιστεί αν στο εύρος της έννοιας της "κινητικής αναπηρίας" υπάγεται η δύναται να υπαχθεί και η "παραπληγία" προκειμένου τα μέλη της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων να τύχουν της φορολογικής απαλλαγής.

Η Δ/νση Φορ. Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με το υπ αριθμ. πρωτ. 1083585/1964/Α0012/12.10.2006 έγγραφο υποβάλλει ερώτημα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείαας & Κοιν. Αλληλεγγύης εάν η "παραπληγία" επιφέρει "βαριές κινητικές αναπηρίες" σε ποσοστό άνω του 80% προκειμένου οι γνωματεύσεις των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών που βεβαιώνουν μόνο "παραπληγία" να γίνονται δεκτές για την χορήγηση της σχετικής φορολογικής απαλλαγής των αναπήρων φορολογουμένων διάταξη της περίπτωσης θ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994).

Ο Πρόεδρος της Β/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στον οποίο απευθύνθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποιεί ότι παραπληγία είναι βαριά κινητική αναπηρία (παράλυση των δύο κάτω άκρων) και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον οποίο απευθύνθηκε η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων, ενημερώνει ότι η "παραπληγία" είναι " κινητική αναπηρία".

Κατόπιν των ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή του Κ.Ε.Σ.Υ έθεσε το θέμα προς συζήτηση με εισήγηση της στην 208η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ στις