ΠΟΛ. 1085/15-06-07

Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07 σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη Ιωαννίνων.

Αρ. Πρωτ.: 1060383/5066/741/Β0014 (ΦΕΚ Β΄1114/5.7.2007) Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν:

α) του άρθρου 27

β) της παραγράφου 1 άρθρου 38

γ) του άρθρου 40

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’ (υποπεριπτώσεις γη’ και γι’ ) και στ’ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84 Α).

3. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07

4. Τις απόψεις των εκμεταλλευτών σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων.

5. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών απόδοσης του ΦΠΑ, από τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων.

6. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β’ ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών", όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β’ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Την υποβολή σχετικού αιτήματος διαβούλευσης στη Συμβουλευτική Επιτροπή ΦΠΑ, που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 395 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ 1065/4.4.07 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Τα ετήσια ποσά του ΦΠΑ που οφείλονται για κάθε σκάφος, ανά κατηγορία σκάφους, έχουν ως ακολούθως:

α) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας μέχρι 50 θέσεις επιβατών 400 Ευρώ ετησίως.

β) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 50 μέχρι 80 θέσεις επιβατών 600 Ευρώ ετησίως.

γ) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 80 μέχρι 150 θέσεις επιβατών 900 Ευρώ ετησίως.

δ) Για σκάφη με συνολική χωρητικότητα σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από 150 μέχρι 200 θέσεις επιβατών 1.300 Ευρώ ετησίως.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις επιβατών που προβλέπονται στο πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τους θερινούς μήνες."

2. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 1.1.2007, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ