ΠΟΛ.1086/13-06-07

Κοινοποίηση της 43/2007 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με ερωτήματα που τίθενται, για επιστροφή χρηματικών ποινών και προστίμων, τα οποία επιβάλλονται με αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

Σας κοινοποιούμε, ως έχει, τη 43/2007 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

1. Βεβαιωθέντα πρόστιμα, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των αμιγώς χρηματικών ποινών, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται μέσω του δικαιοδοτικού οργάνου που επιβάλλει την ποινή, καθώς και με την εξέταση του σκοπού αυτής, και για το λόγο αυτό αποσβέννυνται με το θάνατο του καταδικασθέντος και δεν αποτελούν χρέη της κληρονομιάς του, τα οποία μπορούν να εκτελεσθούν σε βάρος των κληρονόμων του, διαγράφονται με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον κληρονόμο του καταδικασθέντος θανόντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί. Στη σχετική αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου του καταδικασθέντος.

Η επίμαχη διάταξη του άρθρου 58 Π.Κ. δεν απαιτεί την έκδοση δικαστικής απόφασης για την απόσβεση χρηματικών ποινών και προστίμων. Εφόσον, λοιπόν, δεν υπάρχει μεταβολή στον οικείο τίτλο βεβαίωσης, που να προκύπτει από νεότερη δικαστική απόφαση δεν είναι αναγκαία η έκδοση του σχετικού Α.Φ.Ε.Κ. από τη βεβαιούσα αρχή.

2. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί καταβολή των ανωτέρω προστίμων από τους κληρονόμους του θανόντος, η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προχωρήσει στην επιστροφή τους, λόγω αχρεωστήτου καταβολής, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή της εν λόγω αξίωσής τους.

3. Οταν εκδίδεται εφετειακή απόφαση, η οποία επιβάλλει ηπιότερη ποινή, ενώ εξαφανίζει προγενέστερη πρωτόδικη απόφαση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιστροφής της χρηματικής ποινής (τόσο της εκ μετατροπής χρηματικής ποινής όσο και της συνολικής χρηματικής ποινής) όχι όμως και των εξόδων της ποινικής δίκης, εφόσον για την επιστροφή τους απαιτείται η έκδοση αθωωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 589, παρ.1 Κ.Π.Δ.

Ο προσδιορισμός του επιστρεφόμενου ποσού της χρηματικής ποινής και η σύνταξη του ΑΦΕΚ θα γίνει από το αρμόδιο Τμήμα Εκκαθάρισης Ποινών του ποινικού δικαστηρίου που εξέδωσε την αρχική πρωτόδικη δικαστική απόφαση βάσει της οποίας συντάχθηκε ο αρχικός τίτλος είσπραξης και έγινε η καταβολή, από τον καταδικασθέντα.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα προβεί στην εκκαθάριση του ΑΦΕΚ, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στις διατάξεις του άρθρου 102 του Π.Δ. 16/89.