ΠΟΛ. 1090/12-07-07

Κοινοποίηση διατάξεων των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 και του άρθρου 8 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142 Α΄) που αφορούν απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας αναπήρων πολιτών.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 και του άρθρου 8 του Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ 142 Α΄/28-06-2007) "Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Αρθρο 2

"Μεταβατικές και άλλες διατάξεις"

Παράγραφος 9

Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α΄). Με τις νέες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), παρέχεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των 4 ετών και έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα:

α) έως 2.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80% και άνω

β) έως 3.650 κυβικά εκατοστά στην περίπτωση που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 100%.

Παράγραφος 14

Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του ίδιου άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως αυτή είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α΄). Με τις νέες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331 Α΄), παρέχεται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και στους νεφροπαθείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, για επιβατικό αυτοκίνητο κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.650 κυβικά εκατοστά, απαλλαγή που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Αρθρο 8

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 9 και 14 του άρθρου 2 του κοινοποιούμενου νόμου, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 28 Ιουνίου 2007. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την ανωτέρω ημερομηνία το θέμα της απαλλαγής ή μη από τα τέλη κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων θα κρίνεται με βάση τις νέες διατάξεις, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο αυτά τέθηκαν σε κυκλοφορία (ταξινομήθηκαν).

Διευκρινίζεται ότι, οι ανάπηροι των ανωτέρω κατηγοριών των οποίων τα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν πριν από τις 28 Ιουνίου 2007 απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας από 1 Ιανουαρίου 2008, καθόσον τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα (παρ. 1 άρθρο 36 Ν. 2093/92, ΦΕΚ 181/Α΄/ 25-11-1992).

Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών για την απαλλαγή τους από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους που ταξινομήθηκε σε χρόνο που δεν ίσχυε η απαλλαγή, όπως είχε γίνει δεκτό και με την αρ. Μ 2162/338/Δ6/ΠΟΛ. 254/1-9-88 εγκύκλιο, με την οποία σας είχαν κοινοποιηθεί διατάξεις του Ν. 1798/1988.

Τέλος επισημαίνουμε ότι η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται από την αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του αναπήρου, με την έκδοση σχετικής απόφασης απαλλαγής από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. κατόπιν υποβολής