Ερώτηση

Καλησπέρα σας,
Διατηρώ Λογιστικό Γραφείο με τη Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε.. Από 1/1/2013 εκδίδουμε Τ.Π.Υ. αθεώρητο για τους πελάτες μας. Στη περίπτωση που ο πελάτης είναι Ιδιώτης τι θα πρέπει να εκδίδουμε και πως;
Με εκτίμηση και συγχαρητήρια για τις πολύτιμες συμβουλές σας.
 
Aπάντηση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1004/2013, προβλέπεται ότι:

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.
Στην ΠΟΛ. 1037/1992 προβλέπεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ΚΦΕ παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική χρήση ΦΤΜ ή μηχανογραφικής έκδοσης μέσω Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.
Σύμφωνα με το έγγραφο 1092375/1803/Α0012/2007, προβλέπεται ότι:
“ 5. Με την 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Ε.19942/ΠΟΛ.321/8.12.1970 διαταγή μας, κρίθηκε ότι, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, (τότε ν.δ.3323/55) το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόμενα στο παραπάνω άρθρο επαγγέλματα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων. Δηλαδή για να αποκτά η Ο.Ε. ή η Ε.Ε. εισόδημα Ζ΄ κατηγορίας, απαιτείται όλα τα μέλη των παραπάνω εταιριών, να φέρουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.

Όπως επισημάνατε στην ερώτηση σας από τη στιγμή που λειτουργείται ως ΙΚΕ.,  θεωρείται ότι αποκτάτε εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα και είστε υποχρεωμένος να εκδώσετε τις ΑΛΣ υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988.
Όσον αφορά τις συναλλαγές σας με άλλους υπόχρεους, ορθώς πράττεται.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.