ΠΟΛ.1093/30-7-2007

Tροποποίηση της αριθ. 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ1051/21-3-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει, «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες-επιχειρήσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»(ΦΕΚ57Α΄).
β. Των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994(ΦΕΚ 151 Α΄).
γ. Των παραγράφων 10,11 και 12 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004(ΦΕΚ253Α΄).
δ. Της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του ν.2873/2000(ΦΕΚ285Α΄).
ε. Των παραγράφων 43, 44 και 45 του άρθρου 9 του ν.2948/2001(ΦΕΚ 242Α΄).
στ. Της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3522/2006(ΦΕΚ276Α΄).
ζ. Της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 66 του ν.2238/1994, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν.2873/2000.
η. Του άρθρου 3 του ν.2343/1995(ΦΕΚ 211 Α΄), όπως ισχύει.
θ. Του άρθρου 32 του ν.1828/1989 « Αναμόρφωση Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ2Α΄).
ι. Του άρθρου 19 του ν.1599/1986 « Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75Α΄), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθ.1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ1051/21-3-2005 (ΦΕΚ392Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επχειρήσεις», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την απόφαση 1062035/1886/ΔΕ-Α/ΠΟΛ1093/17-6-2005.

3. Το γεγονός ότι ορισμένα από τα μέλη των ειδικών επιτροπών που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση 1028199/10456/Β0012/ΠΟΛ1051/21-3-2005, όπως αυτή ισχύει, προήχθησαν ή μετακινήθηκαν σε άλλες Υπηρεσίες ή συνταξιοδοτήθηκαν και αποχώρησαν από την Υπηρεσία.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ.1028199/10456/Β0012/ ΠΟΛ1051/21-3-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει, «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) και στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), για τον έλεγχο των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και εξόδων που έχουν καταβληθεί στην αλλοδαπή. Τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών αυτών, διαδικασίες ελέγχου και υποβαλλόμενα στοιχεία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις», ως εξής :

1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμματείς των παραπάνω ειδικών επιτροπών, ως εξής:

2.1 Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

α. Τον Κωνσταντίνο Αβδελιώδη του Γεωργίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπαγεώργο του Φωτίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

β. Τον Κωνσταντίνο Μπούργο του Ηλία με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κωτσαλά του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

γ. Τον Παναγιώτη Κουτσουβά του Κωνσταντίνου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσαγκάρη του Ιωάννη με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Ζαχαρούλα Σπυροπούλου - Κώτση του Θεοφάνη με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Μαρία Ελευθερίου - Γιακουμή του Ιωάννη με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με απόσπαση στο Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

2.2 Επιτροπή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α. Τον Αριστοτέλη Μπρέζιο του Χρήστου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χρήστο Βαϊράμη του Στεφάνου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Β΄Γ΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

β. Τον Χρήστο Παπαχατζή του Νικολάου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωκράτη Σαλτσίδη του Μοδέστου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

γ. Τον Χαράλαμπο Αραμπατζή του Κωνσταντίνου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Σβερκούνου του Νικολάου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη-Π.Ε.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Ευφροσύνη Ορφανίδου του Ιωσήφ με βαθμό ΤΕ/Β΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με απόσπαση στο Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), με αναπληρώτρια την Ελένη - Μαρία Σφήκα του Σωκράτη με βαθμό ΠΕ/Β΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ με απόσπαση στο Δ.Ε.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2.3 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ

α. Τον Παναγιώτη Ζαβερδινό του Ζώη με βαθμό ΠΕ/Α του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Χρυσόστομο Γκίκα του Παναγιώτη με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

β. Τον Χρήστο Ζαχαρή του Θωμά με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

γ. Την Σταυρούλα Σιέμπου του Γεωργίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παναγιωτακόπουλο του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Παναγιώτα Κολοβού του Γεωργίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Μαρία Χουστουλάκη του Εμμανουήλ με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ).

2.4 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

α. Τον Γεώργιο Μαγκούφη του Βασιλείου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Καλεντάκη του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

β. Τον Σπυρογεράσιμο Λαγγούση του Μάρκου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Χασάπογλου του Παναγιώτη με βαθμό ΠΕ/Α ΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

γ. Τον Δαμιανό Κουτράκο του Ιωάννη με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Διονύσιο Βασιλόπουλο του Σωτήρη με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Δ.Ο.Υ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στον Κωνσταντίνο Γκούνα του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (τμηματάρχη Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ), με αναπληρώτρια την Αναστασία Βασιλοπούλου του Δημητρίου με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

2.5 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α. Τον Χρήστο Τσαρούχα του Ιωάννη με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Καριοφύλη Τσουγένη του Αντωνίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υποδιευθυντή ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

β. Τον Σωκράτη Σαλτσίδη του Μοδέστου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Δ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Τζιμουλίδη του Δήμου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών ( υπό μετάθεση ως επόπτης-στη-Δ.Ο.Υ.-ΛΑΓΚΑΔΑ-από-το-Π.Ε.Κ.-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

γ. Τον Γεώργιο Θυμιάτη του Κωνσταντίνου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Κισσούδη του Χρήστου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Ελένη Μήτσα του Αθανασίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με απόσπαση στο Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), με αναπληρώτρια την Μαρία Δαβίλλα του Δημητρίου με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με απόσπαση στο Π.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).

2.6 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

α. Τον Κωσταντίνο Παπαθανασόπουλο του Δημητρίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ ), ως πρόεδρο.

β. Τον Γεώργιο Μπαλαφούτη του Αθανασίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών ( διευθυντή Γ΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ), ως μέλος.

γ. Τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο του Ανδρέα με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Α΄ Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στον Παναγιώτη Θεοχαρόπουλο του Κωνσταντίνου με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ), με αναπληρώτρια την Ελένη Θεοδώση του Ανδρέα με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ).

2.7 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

α. Τον Απόστολο Λάιο του Ευαγγέλου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ως πρόεδρο.

β. Τον Δημήτριο Σπανό του Κωνσταντίνου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών ( επόπτη Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.

γ. Τον Πέτρο Παυλόπουλο του Γεωργίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Α΄ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Βάϊα Αναστασίου του Αγγέλου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ), με αναπληρώτρια την Φρειδερίκη Φραγκαλιού του Χαραλάμπους με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών ( υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ).

2.8 Επιτροπή Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

α. Τον Χαράλαμπο Παπαγιάννη του Αριστοτέλη με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (επόπτη Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως πρόεδρο.

β. Τον Ευάγγελο Θεοδώρου του Φωτίου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών ( επόπτη Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.

γ. Τον Ιωάννη Κολιό του Ευαγγέλου με βαθμό ΠΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (διευθυντή Α΄ Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ως μέλος.

Χρέη γραμματέα στην παραπάνω Επιτροπή ανατίθενται στην Άννα Μαρία Σακαρέλη του Φωτίου, με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Π.Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με απόσπαση στην Α΄ Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), με αναπληρώτρια την Μαρία Κουλουμπή του Ανδρέα, με βαθμό ΔΕ/Α΄ του κλάδου Εφοριακών (υπάλληλο Β΄ Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με απόσπαση στο Π.Ε.Κ. Ιωαννίνων).

2.9 Χρέη αναπληρωτών του προέδρου και των μελών των παραπάνω Επιτροπών με στοιχεία 2.6, 2.7 και 2.8 (Επιτροπές Π.Ε.Κ. Πατρών, Λάρισας και Ιωαννίνων) ανατίθενται στους νόμιμους αναπληρωτές αυτών. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής του προέδρου των εν λόγω Επιτροπών, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, εφόσον έχει ορισθεί και ως μέλος της ίδιας Επιτροπής, αναπληρώνεται στη θέση του ως μέλους από το νόμιμο αναπληρωτή του.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

«Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν επίσης για δικαιώματα και έξοδα διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2005 μέχρι και 31η Δεκεμβρίου 2008, και των οποίων η προέγκριση από την Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. έχει καταργηθεί.

Επίσης, οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή και για δαπάνες της ίδιας περιόδου που έχουν ελεγχθεί και έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε.»

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1028199/10456/Β0012 /ΠΟΛ1051/21-3-2005 απόφαση.