Ερώτηση

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΑΦΔΣΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ;
ΒΑΣΗ ΠΟΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ; ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦΑΣ;

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του ΚΦΑΣ, προβλέπεται ότι
Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά την παραλαβή τους.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο οποίο καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολής εφοδιασμού του οχήματος με αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου αυτού.
Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, με εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή και εφόσον δεν τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1061/1.7.2004, “Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων -ΕΑΦΔΣΣ- για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών”, ορίζεται ότι:
1. Παρέχουμε την δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄) για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 , τα στοιχεία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1.β΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794Β΄ ), κατά περίπτωση.”

Τέλος, με την ΠΟΛ. 1004/2013, προβλέπονται τα εξής:
“Αναφορικά με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 «περί της Καθιέρωσης υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988, όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ., που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, λαμβανομένων υπόψη των νέων διατάξεων για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών του Κ.Φ.Α.Σ.

Στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εξακολουθούν να εμπίπτουν τα φορολογικά στοιχεία η θεώρηση των οποίων ή η σήμανσή τους με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ήτοι:

• Το στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής)

• Το συνενωμένο στοιχείο διακίνησης (Δ.Α.) με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας

• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών

Σημειώνεται τέλος ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται ή απαλλάσσονται και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003, μπορούν προαιρετικά να εκδίδουν, σημαίνουν και διαφυλάττουν τα φορολογικά τους στοιχεία, επί μηχανογραφικής έκδοσής τους, με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 εφαρμόζοντας τα οριζόμενα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, στην περίπτωσή σας η σήμανση με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ, είναι προαιρετική και μπορείτε να εκδίδεται τα Δελτία αποστολής σας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εγκύκλιο 1061/2004.

Η ομάδα της AST BOOKS.