ΠΟΛ. 1097/8-8-2007

Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο: α) των ρυθμίσεων των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες των εγκατεστημένων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των γραφείων αυτών και του προσωπικού τους. Τύπος και περιεχόμενο της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ καθώς και των λοιπών σχετικών εντύπων.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτωσης στ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 27,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 27,
γ) της περίπτωσης λγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22, και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις της Π.7089/ 703/ 22.10.86 (ΦΕΚ 784/Β/7.11.86) ΑΥΟ.

3. Τις διατάξεις της Π. 890/391/ΠΟΛ 39/29.1.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88) ΑΥΟ.

4. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, Τίτλος ΙΧ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Κεφάλαιο 8 - Απαλλαγές ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές - ΄Αρθρο 151 (παρ.1 περ.α και β).

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006), όμοια απόφαση.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης απλής κατά το δυνατόν, διαδικασίας υλοποίησης της απαλλαγής που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τους εν λόγω δικαιούχους.

7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ(ν.2859/2000), όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

Για την υλοποίηση της χορηγούμενης απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), καθιερώνονται τα εξής:

α) ΄Εντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»

β) «ΚΑΡΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ»

γ) ΄Εντυπο (τύπου μπλοκ) «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ».

Ο τύπος και το περιεχόμενο των ανωτέρω ορίζεται με τα Υποδείγματα 1, 2 και 3 αντίστοιχα, που προσαρτώνται στην παρούσα.

΄Αρθρο 1
Δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα

Δικαιούχα απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 είναι:

α) οι διπλωματικές και προξενικές αρχές, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι αυτών καθώς και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό τους, κατά την παράδοση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,

β) οι διεθνείς οργανισμοί ή τα γραφεία αυτών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα καθώς και τα μέλη του προσωπικού αυτών για την απόκτηση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν για τις ανάγκες τους.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

΄Αρθρο 2
Απαλλασσόμενες πράξεις

Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας.

Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών, η χρήση ή η εγκατάσταση των οποίων έχει προηγούμενα δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και στους οικείους προμηθευτές.

Γνωστοποίηση των συσκευών ή μετρητών απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων ή των χρηστών αυτών.

΄Αρθρο 3
΄Οροι και προϋποθέσεις απαλλαγής

Η απαλλαγή του προηγούμενου άρθρου χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Τα αγαθά που αγοράζουν ή οι υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους ή για κάλυψη των ατομικών και οικογενειακών αναγκών αυτών καθώς και του προσωπικού τους.

2. Τα αγαθά που αγοράζονται ή οι υπηρεσίες που λαμβάνονται κάθε φορά πρέπει να είναι σε λογικές ποσότητες ή να κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ώστε να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους.

3. Τα μέλη των διπλωματικών και προξενικών αποστολών και το προσωπικό των μελών των διεθνών οργανισμών, τα οποία υπηρετούν στην Ελλάδα, δικαιούνται της απαλλαγής μόνον εφόσον είναι κάτοχοι της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ καθώς και του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ και σύμφωνα με το αναγραφόμενο σε αυτά ελάχιστο ή μηδενικό όριο απαλλαγής.

4. Οι διεθνείς οργανισμοί ή τα γραφεία αυτών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα να έχουν εξομοιωθεί με διπλωματική αποστολή, ως προς τα προνόμια και τις ατέλειες, με βάση είτε τη συμφωνία έδρας, είτε το καταστατικό του κάθε διεθνούς οργανισμού ή γραφείου, ανάλογα με την περίπτωση.

5. Ειδικά, για τους αναγνωρισμένους στην Ελλάδα διεθνείς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ενδεχόμενη απαλλαγή από το ΦΠΑ, θα εξετάζεται, ανάλογα με την περίπτωση (σε ad hoc βάση), από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. H παρούσα απόφαση δεν αφορά συναλλαγές μέσω του διαδικτύου.

΄Αρθρο 4
΄Οριο απαλλαγής

1. Το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο ή μηδενικό όριο απαλλαγής καθορίζεται ανάλογα και με την επιφύλαξη των όρων της αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

2. Ειδικά, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα διεθνείς οργανισμούς ή τα γραφεία αυτών και τα μέλη του προσωπικού τους ορίζεται ελάχιστο όριο, για απαλλαγή από το ΦΠΑ, το ποσό των εκατό (100) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου, ανά τιμολόγιο.

3. Όταν η παράδοση αγαθών ή η λήψη υπηρεσιών υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου, ανά τιμολόγιο, απαιτείται έγγραφη προέγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω συναλλαγές.

΄Αρθρο 5
Διαδικασία απαλλαγής

Η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ, της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών στα πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας, τα οποία βρίσκονται ή υπηρετούν στην Ελλάδα, καθορίζεται κατωτέρω:

1. Για την χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, τα δικαιούχα αυτής πρόσωπα, πριν από την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούνται να ζητούν την έγκριση έκδοσης της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ καθώς και του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Δ/νση Εθιμοτυπίας), προσκομίζοντας σε αυτή, συμπληρωμένο το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ».

2. Οι κάτοχοι της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ καθώς και του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ,υποχρεούνται κατά την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών:

α) να επιδεικνύουν την ΚΑΡΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ, και
β) να παραδίδουν, στον πωλητή των αγαθών ή στον περέχοντα τις υπηρεσίες, το ένα (1) αντίτυπο του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ κατάλληλα συμπληρωμένο.

3. Ο πωλητής των αγαθών ή ο παρέχων τις υπηρεσίες:

Εκδίδει το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του ΚΒΣ, φορολογικό παραστατικό, χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, όπως ισχύει), με βάση την ΚΥΑ αριθ……………………».

Στο εν λόγω φορολογικό παραστατικό αναγράφονται επίσης, εκτός από τα στοιχεία του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου, και τα στοιχεία της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ και επισυνάπτεται στο στέλεχος αυτού, αντίτυπο του ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ, αφού ελεγχθεί το αναγραφόμενο ελάχιστο ή μηδενικό όριο ή η προέγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά περίπτωση.

Φόρος που καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά, από προμηθευτές αγαθών ή παρέχοντες υπηρεσίες, λόγω μη τήρησης της εν λόγω διαδικασίας απαλλαγής, καταβάλλεται και δεν επιστρέφεται από το Ελληνικό Δημόσιο.

΄Αρθρο 6
Λοιπές ρυθμίσεις

Οι διατάξεις του άρθρου 4, περί του ορίου απαλλαγής της παρούσας, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, και για όλες τις ισχύουσες Υπ. Αποφάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν διαδικασίες απαλλαγής από το ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 (υποπερ.αα) και ββ) της περ.στ΄της παρ.1) του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).

΄Αρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών για τις οποίες, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποβλήθηκαν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών οι αιτήσεις απαλλαγής από το ΦΠΑ καθώς και οι σχετικές καταστάσεις αγαθών και υπηρεσιών και αναμένεται η θεώρησή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π.7089/703/1986, όπως ισχύει.

2. Για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι εν λόγω δικαιούχοι υποχρεούνται, εντός είκοσι (20) ημερών να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών την ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του ΄Αρθρου 5 της παρούσας.

Κατ΄εξαίρεση, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών και μόνο για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των προαναφερόμενων Καρτών στους δικαιούχους καθώς και τη θεώρηση των Δελτίων Απαλλαγής ΦΠΑ, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 της Υπ. Απόφασης Π.7089/703/1986, όπως ισχύει.

΄Αρθρο 8
΄Εναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει περιπτώσεις απαλλαγής ΦΠΑ που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, παύει να ισχύει.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.