ΠΟΛ. 1100/29-08-07

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών ή Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου Ν. 2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζει την καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν την οφειλή κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Ι. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

ΙΙ. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄)

ΙΙΙ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

ΙV. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

α) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ. 1060/18.4.2006

β) 1003644/194/27/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

4. Τo γεγονός ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα να απορυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή των πληγέντων κατοίκων.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

6. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90Α - ΚΕΔΕ).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

9. Την παράγραφο 7 του άρθρου 152 του Ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265 Α΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το σημείο 59 του άρθρου 1 του Ν. 3583/07 (ΦΕΚ 142 Α΄).

10. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/09.02.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204/13.02.2006) ομοία, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Παρατείνουμε μέχρι και 29-2-2008 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους που έληξαν ή θα λήξουν από 25 Αυγούστου 2007 έως και 31/12/2007 για τους υποκείμενους, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Η υποβολή αυτών των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης μέχρι την ίδια ημερομηνία (29-2-2008) παρατείνονται και οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων των λοιπών παρακρατούμενων φόρων που λήγουν μετά την 25 Αυγούστου 2007.

2) Αναστέλλουμε μέχρι 29.02.08 την πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία) καθώς και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μ΄ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς που οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του έτους 2007.

3) Παρατείνουμε μέχρι 29.02.08 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οφειλών των ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2007, που λήγουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

4) Τα χρέη της περίπτωσης δύο (2) ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 31.08.07 και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία κατά περίπτωση μέχρι 29.02.08 με συνημμένη βεβαίωση του αρμοδίου Οργάνου, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τις πυρκαγιές του έτους 2007.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2008 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν 10 συνεχόμενες δόσεις οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).