ΠΟΛ. 1101/29-08-07

Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν από τις πυρκαγιές στην χώρα μας τον Αύγουστο του 2007.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, ανέκυψαν διάφορα προβλήματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να απορυθμιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή περιοχών των νομών Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών κινητοποιείται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ και 9 του N. 2859/2000 περί Φ.Π.Α. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ (έκτη Οδηγία) η δωρεάν διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών για σκοπούς ξένους προς την επιχείρηση θεωρούνται φορολογητέες πράξεις για το Φ.Π.Α.

Σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιείται παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο από το άρθρο 14 του Κ.Β.Σ. και της ΑΥΟ 7475/791/7.11.1986 στοιχείο αυτοπαράδοσης, με φορολογητέα αξία την τρέχουσα τιμή αγοράς των συγκεκριμένων αγαθών ή την αξία κόστους αυτών κατά το χρόνο της δωρεάν διάθεσης, αν πρόκειται για αγαθά παραγωγής ή κατασκευής των (άρθρο 19 περίπτωση α΄ του N. 2859/2000).

Προκειμένου όμως να αντιμετωπιστούν οι επιτακτικές ανάγκες των πληγέντων και επειδή πρόκειται για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους και για να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις για τη συνδρομή τους στην κάλυψη των πιο πάνω επιτακτικών αναγκών των πληγέντων από τις πυρκαγιές, δίδεται η δυνατότητα κατ΄ εξαίρεση στις επιχειρήσεις που προσφέρουν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν για τον πιο πάνω σκοπό να μην εκδίδουν στοιχείο αυτοπαράδοσης με τον αντίστοιχο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Υστερα από τα παραπάνω και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, οι επιχειρήσεις που προβαίνουν σε δωρεάν διάθεση αγαθών για την κάλυψη των αναγκών των πυρόπληκτων, προκειμένου να τύχουν της παραπάνω ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει τα αγαθά που δωρίζουν να τα παραδίδουν, με δελτίο αποστολής, αναγράφοντας επί αυτού ως σκοπό διακίνησης την ένδειξη "δωρεάν διάθεση για τους πυρόπληκτους του 2007 του νομού ..." σε πρόσωπα που έχουν αναλάβει την περαιτέρω διακίνηση, τα οποία θα πρέπει να είναι:

- Υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, Δήμοι ή Κοινότητες, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Μητροπόλεις και Ιεροί Ναοί, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα παραπάνω πρόσωπα.

Οι επιχειρήσεις που δωρίζουν τα αγαθά, αποδεικνύουν τη διάθεση αυτών στα ανωτέρω πρόσωπα με το αντίτυπο του σχετικού δελτίου αποστολής, το οποίο θα φέρει την υπογραφή, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του παραλαβόντος.

Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές. Η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντος η οποία θα φέρει την υπογραφή, το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του λήπτη ή του μεσολαβούντος Δήμου, Κοινότητας, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ και φυλάσσεται για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Παρέλκει η σύνταξη της υπεύθυνης δήλωσης για τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ύπνου, όπως ξενοδοχεία κλπ, προς τους πληγέντες, εφόσον στο πρόσθετο βιβλίο κίνησης πελατών αναγράφεται η ένδειξη δωρεάν και υπογράφει παραπλεύρως ο λήπτης της υπηρεσίας.

Οι φορολογικές Υπηρεσίες, στους ελέγχους που θα διενεργούν εφεξής σε επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε δωρεάν διάθεση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, εφόσον τήρησαν την παραπάνω διαδικασία, δεν θα καταλογίζουν Φ.Π.Α. για την