Ερώτηση

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΦΑΣ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
Απάντηση

Όπως διευκρινίζεται από την ΠΟΛ 1004/2013 άρθρο 6 παράγραφος 5 σε αγορά από μη υπόχρεα πρόσωπα ( ιδιώτης ) ,οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 άρθρου 3 εκδίδουν Τιμολόγιο αγοράς αγαθών ή τίτλο κτήσης.Παρακάτω στην ίδια εγκύκλιο, άρθρο 9 ορίζεται πως τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).  
Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ.1β του ΚΦΑΣ Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών  σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του.
Αλλά και παράγραφο 5δ επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος.

Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.

Επιπλέον επί χειρόγραφης έκδοσης του δελτίου αποστολής του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση, ενώ επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού με τη χρήση Η/Υ, αυτό θα πρέπει να φέρει σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας.

Ανακεφαλαιώνοντας, εάν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που προβαίνει στην αγορά από ιδιώτη, με δικό του μεταφορικό μέσο, μετέβη στην διεύθυνση του ιδιώτη , με ανάληψη της διαδικασίας μεταφοράς του στην επαγγελματική του διεύθυνση, πρέπει να εκδώσει δικό του  δελτίο αποστολής (ανάποδο), με αναγραφή σε αυτό των απαιτούμενων στοιχείων, από τα οποία να προκύπτει, τόσο η παραλαβή, όσο και η διακίνηση του αγαθού.
 Εάν ο ιδιώτης προβεί ο ίδιος στην μεταφορά και παράδοση του εμπορεύματος με ίδιο μεταφορικό μέσο στην έδρα του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να μην εκδώσει Δελτίο Αποστολής, αλλά τιμολόγιο αγοράς ή άλλο ισοδύναμο τίτλο κτήσης αγαθών.

Η ομάδα της AST BOOKS.