Ερώτηση

11. Καλημέρα. Μετά από επικοινωνία με το υπουργείο, τμήμα ΚΦΑΣ, μου απάντησαν ότι οι λογοθεραπευτές υπάγονται σε ταμειακή μηχανή χωρίς όμως να είναι σίγουροι. Ποια η γνώμη σας;

17. Καλημέρα. Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε εάν τα παραϊατρικά επαγγέλματα είναι υπόχρεα σε έκδοση απόδειξης λιανικής συναλλαγής με ΦΤΜ. Δύο διαφορετικές ΔΟΥ μου έχουν δώσει διαφορετικές απαντήσεις.

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1036/22.2.2013 , προβλέπεται ότι:
“ Με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν στις εκδιδόμενες από αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β'), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955 (νυν παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994) εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.”

Περαιτέρω, από τη διοίκηση του υπουργείου Οικονομικών έχει γίνει δεκτό ότι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές (Α 27607/57 και Γνωμ. ΝΣΚ 348/1987), τα παραϊατρικά επαγγέλματα, οι μαλάκτες (μασέρ) (Κ 3825/59), ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών κ.λπ. ως παραϊατρικό επάγγελμα (Μ 262/87),  ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι (Ε 11990 ΠΟΛ 132/83).

Άποψή μας, είναι ότι από τη στιγμή που η φύση της δουλειάς σας προσιδιάζει στα ελευθέρια επαγγέλματα και μέχρι τώρα έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα που αποκτάτε θεωρείται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θεωρούμε ότι μπορείτε να εκδίδετε τις ΑΠΥ σας όπως και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Βεβαίως, από τη διατύπωση που υπάρχει στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, που σας παραθέσαμε πιο πάνω, συνάγεται ότι μόνο οι κατονομαζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο – γραπτό ερώτημα στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να κληθεί να πάρει συγκεκριμένη θέση στο θέμα.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.