Ερώτηση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Λόγω δημοσίευσης της εγκυκλίου 1036/22.02.2013, όπου διευκρινίζει επακριβώς τον τρόπο αντιμετώπισης του επαγγέλματος των διαιτολόγων βάσει όσον προβλέπονται με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, σας παραθέτουμε διορθωμένη την κατά την 22/02/2013 δημοσιευμένη απάντησή μας.

74ΑΑ. Καλή σας μέρα, η ερώτηση μου είναι:

α) κάποιος κτηματομεσίτης τηρεί πρόσθετο βιβλίο τώρα, τι  κόβει; Σύμφωνα με την 1037/1992 τον απαλλάσσει από ΦΤΜ; 

β) το ίδιο πρόβλημα έχω και με τον διαιτολόγο. Δηλαδή θεωρείται παραϊατρικό επάγγελμα και θέλει ΦΤΜ ή θεωρείται ότι παρέχει υπηρεσίες κέντρου αισθητικής (παροχής συμβουλών δίαιτας);

Σας ευχαριστώ.

Απάντηση

Όσον αφορά το πως θα εκδίδουν τα στοιχεία τους και σχετικά και με το πρώτο ερώτημά σας, ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με την  ΠΟΛ 1004/2013 διευκρινήστηκε ότι η κατηγορία των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι τηρούσαν ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.”
Έτσι σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των ανωτέρω νόμων και άρθρων ισχύουν τα εξής:
Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Από την ΠΟΛ.1037/12.2.1992, για τους κτηματομεσίτες προβλέπεται ότι παρέχεται η δυνατότητα μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Θεωρούμε, ότι η έννοια της παραπάνω εξαίρεσης δεν περιλαμβάνει μόνο τις ΦΤΜ, αλλά και τη σήμανση μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., και εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών οι οποίες εφόσον αφορούν παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να εκδίδονται από θεωρημένα μπλοκ.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα σας ,τον διαιτολόγο, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1036/2013

(...........)
Ακόμη, διευκρινίζεται ότι, τα κέντρα αισθητικής που παρέχουν και υπηρεσίες συμβουλών διαίτης έχουν υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και για τις υπηρεσίες αυτές. Αντιθέτως ο διαιτολόγος- διατροφολόγος που παρέχει μόνο υπηρεσίες συμβουλών διαίτης, δεν χαρακτηρίζεται ως κέντρο αισθητικής αλλά θεωρείται ότι ασκεί παραϊατρικό επάγγελμα, ανεξάρτητα του λόγου παροχής των υπηρεσιών αυτών και δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ.

Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση της διοίκησης διευκρινίστηκε ότι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές (Α 27607/57 και Γνωμ. ΝΣΚ 348/1987), τα παραϊατρικά επαγγέλματα, οι μαλάκτες (μασέρ) (Κ 3825/59), ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών κ.λπ. ως παραϊατρικό επάγγελμα (Μ 262/87), ο αναλογιστής ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΠΟΛ 127/87)(.....),   στο βαθμό που ισχύει ακόμη η ως άνω απόφαση μπορείτε να εκδίδετε είτε χειρόγραφες Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών από θεωρημένα μπλοκ, είτε μηχανογραφικά με σήμανση  μέσω Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Η ομάδα της AST BOOKS.