Ερώτηση

757ΑΑ. Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων θα πρέπει να έχει ταμειακή μηχανή ή θα κόβει ΑΠΥ θεωρημένες όπως έκανε μέχρι σήμερα;

Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, από 1/1/2013 θεσπίζεται υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι είναι οι εξής:
- Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας,
- Ο εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου,
- Ο εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου,
- Ο εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής,
- Ο εκμεταλλευτής γυμναστηρίου,
- Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης
- Οι γιατροί και οδοντίατροι.
 
Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές των εν λόγω προσώπων, προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, πληροφορίες όπως τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, συμφωνούμενο ποσό, αμοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής, περιγραφή αυτής κλπ., είναι απαραίτητες, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 προβλέπεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, το στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα χειρόγραφα θεωρημένα έντυπα ή η ασφαλής εισαγωγή αυτών, επί μηχανογραφικής τήρησης, μέσω Η/Υ, με τη χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988, γίνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας, με εξαίρεση το χρόνο λήξης της παροχής, ο οποίος μπορεί να καταχωρείται με την ολοκλήρωση αυτής.

Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών.

Τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4».
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ, οι παραπάνω υπόχρεοι που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, στις αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
Οι παραπάνω υπόχρεοι που παρέχουν υπηρεσίες σε:
Άλλο υπόχρεο,
Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,
εκδίδουν πλέον τιμολόγιο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών (λιανικής)
Επίσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης Β' της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 ,απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των ως άνω στοιχείων, οι εν λόγω υπόχρεοι, εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες, βάσει των προαναφερομένων παραπάνω, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης - τήρησής τους και κατά συνέπεια τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία της περίπτωσης αυτής (αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών, συνενωμένα στοιχεία διακίνησης με στοιχεία αξίας), εκδίδονται με σήμανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης - κατάστασης της παραγράφου 6 (σημεία α, β, γ και δ) της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο. παύει να ισχύει, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με το σημείο ε' της ίδιας ως άνω παραγράφου.
Παύει επίσης να ισχύει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης - γνωστοποίησης της παραγράφου 7 (σημεία α, β και γ) της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και μέχρι την επαναλειτουργία της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορεί να εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με αρ. Μητρώου...»

Τέλος, με την ΠΟΛ 1037/1992, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους που τηρούν πρόσθετα βιβλία (πλέον πρόσθετες πληροφορίες), να μη χρησιμοποιούν ΦΤΜ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι όσον αφορά τις ΑΛΣ ισχύει το προηγούμενο καθεστώς.

Η ομάδα της AST BOOKS.