ΠΟΛ. 1119/23-10-2007

Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2008
Κοινοποιούμε κατωτέρω την 1097919/8087/0016/14-10-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών σημάτων στις Τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.).

Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 2008, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζομένων στην ανωτέρω απόφαση.

Ι. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1097919/8087/0016/14-10-2007. Με την απόφαση αυτή ανατίθεται η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, έτους 2008, στις Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, CITIBANK, ΓΕΝΙΚΗ, MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ASPIS BANK, MILLENIUM BANK, PROBANK, PROTON BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, FBB- ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΑΪΚΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ καθώς και στα ΕΛ.ΤΑ.

Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους ανωτέρω φορείς η δυνατότητα να διαθέτουν τα ειδικά σήματα και μέσω διαδικτύου (internet) ή call center.

ΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και οι μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, βάσει του Α.Ν. 89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες Ε.Υ. και Ε.Υ.Υ.).

Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται να προμηθευτούν ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μοτοποδήλατα.

Τα οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα, μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Οταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2367/1953, όπως ισχύει και του Π.Δ. 351/6.10.90 "Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ΄ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους", προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων, που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας:

α) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ. και Μ.Κ.Υ.

β) " " Διπλωματικού Σώματος " " Δ.Σ.

γ) " " Προξενικού Σώματος " " Π.Σ.

δ) " " Ξένων Αποστολών " " Ξ.Α.

ε) " " Aναπήρων πολέμου " " ΑΝ.Π.

Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες, που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ., διότι δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας και να προμηθευτούν ειδικό σήμα.

β ) Οταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος 2008.

Κατά συνέπεια, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου για να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την 1 Ιανουαρίου 2008 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το 2008.

Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση, κυκλοφορία στο εξωτερικό κ.τ.λ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ΄ αγνώστου σε περίπτωση κλοπής, ή κυκλοφορία στο εξωτερικό η οποία να προκύπτει από βεβαίωση αρμόδιας αρχής σε επίσημη μετάφραση) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος ή σε κυκλοφορία στο εξωτερικό, επίσης για όλο το έτος.

Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.τ.λ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος.

Στην περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ., δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων υποχρεούνται να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο και εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδό του στη χώρα) (παρ. 1, άρθρο 40, Ν. 2214/1994 - σχετική διαταγή μας 1066578/5748/0014/8.6.1994, ΠΟΛ. 1147).

γ) Οταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή).

Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ247/1988-ΦΕΚ 195/Β/88, που κυρώθηκε με το Ν. 1839/1989-ΦΕΚ 90/Α/89) υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους θα καταβάλλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, πέρα του χρόνου κατά τον οποίο προβλέπεται απαλλαγή, το 1/12 των οριζομένων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.

Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη "τύπου JEEP", αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, με βάση τα κλιμάκια που ορίζονται κατωτέρω στο κεφάλαιο 6.

Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη και ο κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τα κατωτέρω κλιμάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα αποφαίνεται για το θέμα, με βάση όσα ορίζονται στο 1015436/147/Τ.& Ε.Φ./7.2.1997/ΠΟΛ.1048 έγγραφό μας, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια.

Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Από το έτος 2002 έχουν καθιερωθεί δύο κατηγορίες ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων:

- ένα με την ονομασία "ΕΙΔΙΚΟ Σ ΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ", που αφορά όλα τα Ι.Χ. οχήματα,

- ένα με την ονομασία "ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ", που αφορά όλα τα Δ.Χ. οχήματα.

3. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm.

Εξάλλου τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οπως ορίζεται στις 1097760/1276/Τ.&Ε.Φ./19-10-2001 (ΦΕΚ 1436 Β΄) και 1065738/1119/Τ.&Ε.Φ./6.8.2002 (ΦΕΚ 1113 Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο βασικός χρωματισμός του σήματος για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες έτους 2003 και επομένων είναι ασημί. Ο βασικός χρωματισμός του σήματος για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες είναι κίτρινο. Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος, καθώς και των λοιπών ενδείξεων είναι μπλέ σκούρο.

Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί.

5. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στην τριπλότυπη υπεύθυνη δήλωση - απόδειξη πληρωμής, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα ή θα αναγράφεται από τον ίδιο σε λευκό κομμάτι χάρτου, κατάλληλων διαστάσεων, θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος.

Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος.

Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.

Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.

Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των τριπλοτύπων υπεύθυνων δηλώσεων-αποδείξεων πληρωμής και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων.

6. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά αυτοκίνητα και δίκυκλες-τρίκυκλες μοτοσικλέτες:

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ. Εκατοστά Τέλη κυκλοφορίας
Α΄ Εως 300 15 ευρώ
Β΄ 301 - 785 38 ευρώ
Γ΄ 786 - 1.357 93 ευρώ
Δ΄ 1.358 - 1.928 168 ευρώ
Ε΄ 1.929 - 2.357 372 ευρώ
ΣΤ΄ 2.358 και άνω 483 ευρώ

Ρ υμουλκούμενα, ημιρρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 93 ευρώ.

Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τα κ.εκ. του κινητήρα του οχήματος.

Για τα δίκυκλα και τρίκυκλα μοτοποδήλατα (με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κυβ. εκατ.), για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 436/1974 και του Α.Ν. 236/1967, όπως ισχύουν, αντίστοιχα, μετά και τη διαμόρφωση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, με την περ. ΣΤ΄ της παρ.1, του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001, σε 7,30 ευρώ.

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α΄).

Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 1.500 51 ευρώ
Β΄ 1.501 - 3.500 73 ευρώ
Γ΄ 3.501 - 10.000 205 ευρώ
Δ΄ 10.001 - 20.000 410 ευρώ
Ε΄ 20.001 - 30.000 645 ευρώ
ΣΤ΄ 30.001 - 40.000 909 ευρώ
Ζ΄ 40.001 και άνω 1.027 ευρώ

Ρ υμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 205 Ευρώ (έγγρ. 1075062/988/Τ & Ε.Φ./19- 9- 2003).

γ) Λεωφορεία

Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 33 146 ευρώ
Β΄ 34 - 50 278 ευρώ
Γ΄ 51 και άνω 352 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 366 ευρώ

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 196,60 ευρώ

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 3.500 88 ευρώ
Β΄ 3.501 - 10.000 132 ευρώ
Γ΄ 10.001 - 19.000 234 ευρώ
Δ΄ 19.001 - 26.000 340 ευρώ
Ε΄ 26.001 - 33.000 450 ευρώ
ΣΤ΄ 33.001 - 40.000 640 ευρώ
Ζ΄ 40.001 και άνω 1.000 ευρώ

γ ) Λεωφορεία

ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 50 146 ευρώ
Β΄ 51 και άνω 264 ευρώ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλη κυκλοφορίας
Α΄ έως 50 146 ευρώ
Β΄ 51 και άνω 205 ευρώ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθημένων Τέλη κυκλοφορίας
έως 40 293 ευρώ
41 και άνω 410 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 205 ευρώ

Γ. Οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας): 3 ευρώ.

Οπως, όμως, προαναφέρθηκε για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος.

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επαγγελματικά οχήματα, με εξαίρεση τα τέλη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία και τα τέλη για τα δίτροχα, τρίτροχα μοτοποδήλατα, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο, λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία:

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒΙΚΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ
ΙΠΠΟΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ) ΠΟΣΟ
3 έως 5 358 - 785 38 ευρώ
6 έως 9 786 - 1.357 93 ευρώ
10 έως 13 1.358 - 1.928 168 ευρώ
14 έως 16 1.929 - 2.357 372 ευρώ
17 και άνω 2.358 και άνω 483 ευρώ

7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2008 όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών θα διατεθούν από 01.11.2007 και μέχρι 31.12.2007.

8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2008 κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υποχρέους.

Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2008, ανατίθεται στις Τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, CITIBANK, ΓΕΝΙΚΗ, MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ASPIS BANK, MILLENIUM BANK, PROBANK, PROTON BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, FBB- ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΧΑΪΚΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ καθώς και στα ΕΛ.ΤΑ.

Υστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2008 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα ΕΛ.ΤΑ. και από τις Δ.Ο.Υ.

Ειδικότερα:

Ι. Οι ανωτέρω φορείς θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 01.11.2007 μέχρι 31.12.2007, πλην των περιπτώσεων που, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται ότι, οι Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. δεν θα χορηγήσουν ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα.

ΙΙ. Οι Δ.Ο.Υ. θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα:

- Ολων των Δ.Χ. αυτοκινήτων

- Των Ι.Χ. αυτοκινήτων στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Οταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος.

β) Οταν ο κάτοχος του οχήματος δεν λάβει ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει.

γ) Οταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητό του ή αναγράφεται λανθασμένα το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας.

δ) Οταν στο ειδοποιητήριο έχει αναγραφεί λανθασμένος Α.Φ.Μ. ή ο Α.Φ.Μ. άλλου προσώπου, όπως του συζύγου αντί της συζύγου ή λανθασμένη διεύθυνση ή λανθασμένα στοιχεία κατόχου.

ε) Οταν τίθεται σε κυκλοφορία αυτοκίνητο μετά την 1-10-2007, καθόσον τεχνικά δεν είναι δυνατό να αποσταλεί ειδοποιητήριο στο νέο κάτοχο.

(π.χ όταν όχημα Ι.Χ. ή Δ.Χ. τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία, δηλαδή εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας μετά την 01-10-2007 ή τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία, ύστερα από τον αποχαρακτηρισμό του, σε περίπτωση που πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ. που έχει αποχαρακτηρισθεί και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας, ως επιβατικό Ι.Χ., ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να προμηθευτεί εμπρόθεσμα το ειδικό σήμα έτους 2008 μέχρι 31.12.2007 από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.)

- Οταν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και συντρέχει μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις (β), (γ) ή (δ), το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια, για τη φορολογία του εισοδήματος του κατόχου του, Δ.Ο.Υ.

Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήματα.

Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:

- Από την Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, εάν η δικαιούμενη υπηρεσία βρίσκεται στο νομό Αττικής.

- Από τη Δ.Ο.Υ. έδρας νομών ή σε περίπτωση περισσοτέρων Δ.Ο.Υ. από την Α΄ Δ.Ο.Υ. για τη λοιπή Ελλάδα.

Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγουμένων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό χορήγησης.

Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων, οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Τελών & Ε.Φ.- Τμήμα Β΄ (Σίνα 2-4, 10672 ΑΘΗΝΑ).

Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις Δ.Ο.Υ. θα καταχωρούνται ημερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική κατάσταση.

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες Δ.Ο.Υ. αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α΄ για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε. 1363 "Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος" και στον Κ.Α.Ε. 2415 "Εσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Ν. 2052/92, αρθρ. 3, παρ. 4)" (για τα σήματα που χορηγούνται στα απαλλασσόμενα οχήματα με την καταβολή ποσού 3 ευρώ).

Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής) θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων.

9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το σήμα καταρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος. Μπορεί, όμως, να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ΄ αυτούς, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.

Εξάλλου, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος έστω και αν ο αποβιώσας είχε ήδη προμηθευτεί εμπρόθεσμα το σήμα τελών κυκλοφορίας, του επομένού έτους.

Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται:

α) Σε περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από την Τράπεζα, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα ΕΛ.ΤΑ., το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής, που θα έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σημειώνεται ότι αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα από τους ανωτέρω φορείς μέσω Internet ή call center, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον αντίστοιχο φορέα.

β) Στην περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από τη Δ.Ο.Υ., η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής (στις περιπτώσεις που δεν προσκομίζεται το ειδοποιητήριο).

10, ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ κ.τ.λ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ειδικού σήματος ο κάτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα του ανωτέρω προστίμου των 30 ευρώ, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.

Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις Δ.Ο.Υ., εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος, με την επιφύλαξη, όμως, της επιβολής προστίμου για μη επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω).

Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απωλεσθέντος ή κλαπέντος. Υπενθυμίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, έχει καθορισθεί η κατωτέρω διαδικασία :

α. Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη Δ.Ο.Υ., από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής.

β. Η Δ.Ο.Υ. από την σύνδεσή της με τη Γ.Γ.Π.Σ. (μέσω Η/Υ) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο με τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος.

γ. Εάν η Δ.Ο.Υ. δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ., είτε τηλεφωνικά (2104802656) είτε με FAX (2104802669) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας τον αριθμό του FAX της.

Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής.

11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι κάτοχοι των οχημάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 31.12.2007.

Από 1.1.2008 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του 2008.

- Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2008, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγρ.1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 22 του Ν. 2367/1953, πριν από την έναρξη του 2008, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα.

- Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.

- Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την 31.12.2007) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2008), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:

Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:

α. Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβ.εκατ., το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ .

β. Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κυβ.εκατ. και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος.

γ. Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κυβ.εκατ., οπότε το πρόστιμο, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Ετσι, πχ για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 2.000 κυβ.εκατ. που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (με την καταβολή 3 ευρώ) το πρόστιμο ανέρχεται σε 186 ευρώ.

Για τα λοιπά οχήματα:

α. Το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.

β. Στην ειδική περίπτωση, όμως, που γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα της κατηγορίας αυτής, το οποίο, όμως, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2367/53, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητος και πυροσβεστικά που ανήκουν σε Δήμους, Κοινότητες κλπ) το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο 25% των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε μη απαλλασσόμενο όχημα.

Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους 30 ευρώ επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

Eννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.

Υπενθυμίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος.

Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε. 1717 "Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους Εμμέσους Φόρους".

Τέλος, για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο θα βεβαιωθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την αρ. 1104481/746/Τ & ΕΦ/ ΠΟΛ. 1136/24-11-2006 Υπουργική Απόφαση.

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ

Με την 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12.11.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1554) Α.Υ.Ο., η οποία σας κοινοποιήθηκε με το 1021481/1561 π.ε./Τ.&Ε.Φ./4.3.2002/ΠΟΛ. 1081 έγγραφό μας και τροποποιήθηκε με την 1047256/573/Τ.&Ε.Φ./20.5.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (κοινοποιήθηκε με το 1058003/787/Τ.&Ε.Φ./23.6.2003 έγγραφό μας), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών.

13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε οχήματος, με βάση την οποία μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος. (παρ. 5 αρθρ. 20 Ν. 2948/01)

- Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου οχήματος. (περ γ. παρ. 2 αρθρ 20 Ν. 2948/01)

14. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.

14.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προμηθεύσει με σήματα κάθε κατάστημα Τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. (με βάση τους πίνακες καταστημάτων και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τους εν λόγω φορείς, καθώς και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις τα καταστήματα των ανωτέρω φορέων θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.

Απαγορεύεται ο δανεισμός σημάτων ενός σημείου διάθεσης από άλλο.

Επισημαίνεται ότι κάθε δεσμίδα (μπλοκ) σημάτων περιέχει 20 τεμάχια.

Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ.

Αρμόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για μεν τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. ο Διευθυντής του καταστήματος, για δε τις Δ.Ο.Υ. ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο αναπληρωτής του.

Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι παρών ο ένας από τους δύο.

Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμοδίους.

Σε κάθε αποστολή σημάτων από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγμα) εις διπλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, σε δέματα και τεμάχια.

Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, οι ποσότητες που παρελήφθησαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραμμένο θα αποστέλλεται συστημένο (Ταχυδρομικά ή με Courier) για ενημέρωση στην:

Υ.Δ.Ε.Α.Δ. Κλεομήδους 8 - 104 43 ΑΘΗΝΑ (υπόψη κας Ε. Χρησίμου )

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. με FAX, που θα στέλνεται στους αριθμούς 2105153344 - 2105145872, χρησιμοποιώντας είτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο αποστολής/παραλαβής είτε ελεύθερο κείμενο.

14.2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

14.2.1. Από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. (Δεκαπενθήμερη ενημέρωση)

Κάθε δεύτερη Δευτέρα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αργίας, θα αποστέλλεται μαγνητική δισκέτα με τη διάθεση των σημάτων του δεκαπενθημέρου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από όλα τα καταστήματα.

Η πρώτη ημέρα αποστολής των δισκετών θα είναι η μεθεπόμενη Δευτέρα της 1ης ημέρας διάθεσης.

Στη μαγνητική δισκέτα θα περιέχονται όλα τα καταστήματα που είχαν κίνηση και μόνο αυτά.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει η δισκέτα και η γραμμογράφηση του Record έχουν ήδη δοθεί στις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.

Μαζί με τη δισκέτα θα παραδίδεται και συνοδευτική εκτύπωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, καθώς και μία γραμμή ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ.

Στοιχεία Παραλαβής-Υπογραφής.

Η διεύθυνση στην οποία θα γίνεται η αποστολή των μαγνητικών δισκετών και των αντίστοιχων εκτυπώσεων είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ (Υπόψη κας Μαυροπούλου)

14.2.2. Από Δ.Ο.Υ. και Κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. 14.2.2.1. Εβδομαδιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 1.11.2007 μέχρι 31.12.2007)

Κάθε Δευτέρα όλες οι Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνουν την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. για τις ποσότητες των σημάτων που έχουν διατεθεί κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από όλους τους εντεταλμένους για τη διάθεση των σημάτων υπαλλήλους). Η ενημέρωση θα γίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως με το αν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS) ή όχι. Εάν η Δ.Ο.Υ. είναι μηχανογραφημένη, η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσα από τον Internet Explorer. Διαφορετικά, θα γίνεται με το ειδικό για τη διαδικασία αυτή έντυπο "FAX" (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Παρακάτω σας περιγράφουμε τις διαδικασίες μέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα αποκαλείται "WEB" και της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα αποκαλείται "FAX".

14.2.2.1.α Μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ.

14.2.2.1.β Κλιμάκια των Δ.Ο.Υ και Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

- Συμπλήρωση του FAX

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι:

1. Ο κωδικός του Κλιμακίου ή της Δ.Ο.Υ. σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραμμο της λέξης "Δ.Ο.Υ.".

2. Ο τίτλος του Κλιμακίου ή της Δ.Ο.Υ. σας.

3. Η Ημ/νία Διάθεσης με μορφή π.χ. 0 2 | 1 1 | 2 0 0 7

Η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας.

4. Η Περίοδος Διάθεσης θα συμπληρώνεται στις θέσεις "Από" και "΄Εως" με τις ημερομηνίες της ΔΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιμης ημέρας, και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας αντίστοιχα.

Οπως φαίνεται και από την υποσημείωση, η Ημ/νία Διάθεσης και η Ημ/νία "΄Εως" της περιόδου πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ίδιος με αυτόν της Ημ/νίας Διάθεσης.

Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιαστεί έλλειψη σημάτων, τότε θα συμπληρωθεί ένα "FAX" με τις διαθέσεις από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης περιόδου (εβδομάδας), μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποστολής του "FAX", η οποία φυσικά θα συμφωνεί με την Ημ/νία Διάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώνεται στο πάνω μέρος του "FAX" η ένδειξη ΄ΕΠΕΙΓΟΝ΄.

Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο "FAX" θα αποσταλεί την επόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ με στοιχεία διάθεσης, για την περίοδο από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημ/νίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ "FAX" έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

α. ΕΠΕΙΓΟΝ " FAX ": (Αποστολή 09.11.07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 08.11.07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 05.11.07 έως 08.11.07 β. ΕΠΟΜΕΝΟ " FAX ": (Αποστολή 12.11.07 ΔΕΥΤΕΡΑ) ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 09.11.07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 09.11.07 έως 09.11.07

5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συμπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη Δ.Ο.Υ. σας στη συγκεκριμένη περίοδο (εβδομάδα).

6. Η στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ δεν θα συμπληρώνεται.

7. Τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συμπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών.

- Αποστολή του FAX.

Το "FAX" θα αποστέλλεται (κάθε Δευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριμένη ημέρα) σε ένα από τα "FAX" (2105153344 - 2105145872) που είναι τυπωμένα πάνω στο έντυπο.

Τονίζεται ότι απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το "FAX" να μην αποστέλλεται 2η φορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον έλεγχο και στην επεξεργασία των στοιχείων.

Οπως γίνεται κατανοητό, από την επεξεργασία των στοιχείων των εβδομαδιαίων διαθέσεων των σημάτων, θα υπολογίζονται μηχανογραφικά οι ανάγκες σε σήματα της κάθε Δ.Ο.Υ. και η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες Δ.Ο.Υ. με νέα αποστολή μέσω των ΕΛ.ΤΑ.

ΕΙΔΙΚΑ, για τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ., που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγ. Παρασκευής, Περιστερίου, Αγ. Δημητρίου, Ιωνίας Θεσ/νίκης και Ελευσίνας, προκειμένου να αποστέλλουν "FAX" με την εβδομαδιαία διάθεση των σημάτων για τη μηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. έχουν δοθεί οι κωδικοί Δ.Ο.Υ.:

Κλιμάκιο Χολαργού : 9901 Κλιμάκιο Αγ. Παρασκευής : 9902 Κλιμάκιο Περιστερίου : 9903 Κλιμάκιο Αγ. Δημητρίου : 9904 Κλιμάκιο Ιωνίας Θεσ/νίκης: 9905 Κλιμάκιο Ελευσίνας : 9906 Κλιμάκιο ΣΤ΄ Πειραιά : 9907

Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση και την παρακολούθηση του εφοδιασμού των κλιμακίων με σήματα.

14.2.2.2. Μηνιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 2.1.2008) Μετά τη λήξη της κανονικής περιόδου διάθεσης των ειδικών σημάτων Τ.Κ.Α., έτους 2008, τα στοιχεία που θα αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. μόνο για ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων για τις πραγματοποιηθείσες διαθέσεις σημάτων.

Δηλαδή, δεν θα αποστέλλονται συμπληρωματικά ποσότητες σημάτων για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στις Δ.Ο.Υ.

Επειδή η ενημέρωση αυτή προς την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. πρέπει να συνεχισθεί μέχρι την ημερομηνία καταστροφής των ειδικών σημάτων 2008, η ενημέρωση των διαθέσεων θα γίνεται, από τον Ιανουάριο 2008, σε μηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του μήνα.

14.2.2.2.α Ενημέρωση μέσω " WEB "

Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω "WEB" για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. δεν μεταβάλλεται, με εξαίρεση τη συχνότητα ενημέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. 14.2.2.2.β Συμπλήρωση και αποστολή του "FAX"

Τα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. και η Δ.Ο.Υ. Αγ. Αθανασίου θα συμπληρώνουν ένα ΜΗΝΙΑΙΟ "FAX" με τα στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το οποίο θα αποστέλλουν στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα:

Μετά από το "FAX" που θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε την Πέμπτη 03.01.2008 με στοιχεία διάθεσης της περιόδου από Πέμπτη 27.12.2007 έως Παρασκευή 28.12.2007, θα συμπληρώσετε ένα "FAX" με στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από Πέμπτη 03.01.2008 έως Πέμπτη 31.01.2008, το οποίο θα αποστείλετε στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την Παρασκευή 01.02.2008.

Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ "FAX", το οποίο χρησιμοποιείτο για την άμεση αποστολή συμπληρωματικής ποσότητας σημάτων.

14.2.2.2.γ Προμήθεια σημάτων

Οπως σας αναφέραμε και παραπάνω, τα στοιχεία διάθεσης, με όποιον τρόπο και αν αποστέλλονται, δεν θα χρησιμοποιούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. για τον μηχανογραφικό υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων, που τυχόν απαιτούνται να σταλούν στις Δ.Ο.Υ.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σημάτων θα επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (κα Ε. Χρησίμου 2105140436 ή 2105152183) και θα ζητάτε να σας αποσταλούν.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. σας κατευθύνει να προμηθευτείτε σήματα από άλλη Δ.Ο.Υ., τότε για την παράδοση/παραλαβή θα χρησιμοποιείτε το έντυπο "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2008", που χρησιμοποιείται για την παράδοση/παραλαβή από τις Τράπεζες, στο οποίο, όπου αναφέρεται η λέξη "ΤΡΑΠΕΖΑ", θα αναγράφετε τη λέξη "Δ.Ο.Υ." (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της παραλαμβάνουσας Δ.Ο.Υ., η ημερομηνία παράδοσης και η τελευταία γραμμή με την ένδειξη "ΣΥΝΟΛΟ", στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σημάτων.

Το πρωτόκολλο θα συμπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από την παραδίδουσα και την παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ., θα αποστέλλεται αμέσως στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με ευθύνη της παραλαμβάνουσας Δ.Ο.Υ., στο fax 2105153344, υπόψη κας Ε. Χρησίμου.

14.2.3 Διόρθωση λαθών

Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, των ΕΛ.ΤΑ. και των Δ.Ο.Υ. Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες ποσότητες σε σχέση με το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε κατάστημα των ανωτέρω φορέων ή των Δ.Ο.Υ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., της Δ.Ο.Υ. και της Μηχανογράφησης ή της Οργάνωσης των φορέων, πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισμό του λάθους και τη διόρθωσή του, όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Ειδικότερα:

Για τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.:

Αν διαπιστωθεί λάθος από μέρους των ανωτέρω φορέων, που δεν έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των δισκετών, η διόρθωσή του θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη της μηχανογραφημένης εφαρμογής κα Μαυροπούλου Σοφία, στο τηλέφωνο 2104802502.

Για τις Δ.Ο.Υ. και τα Κλιμάκια των Δ.Ο.Υ.:

Αν μετά την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (μέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα διάθεσης μιας περιόδου (εβδομάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, με ευθύνη των Δ.Ο.Υ. οι ποσότητες διάθεσης των σημάτων της επόμενης περιόδου (εβδομάδας), θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. να είναι σωστή.

14.3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

1. Η παράδοση-παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραμμένων/άκυρων σημάτων θα λάβει χώρα υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.

2. Κάθε κατάστημα των ανωτέρω φορέων θα συμπληρώσει εις τριπλούν το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ.Α. 2008 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σωστά και με ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτό.

Το σύνολο των παραλαβών των σημάτων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής - Παραλαβής για την κάθε αποστολή, ή όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μετά τις διαπιστώσεις λανθασμένων αποστολών, για τις οποίες και μόνο έχει ενημερωθεί η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Αποστολής -Παραλαβής ή με FAX, για τις περιπτώσεις που συγκεκριμένα δέματα δεν περιείχαν ακριβώς 20 τεμάχια.

Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες των διατεθέντων σημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ενημέρωση των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ. μέσω δισκετών.

Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαμβάνονται τα άκυρα.

Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαμβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραμμένα. Το σύνολο των επιστροφών διαμορφώνεται από το άθροισμα του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων.

Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου των εν λόγω φορέων και του καταστήματος θα συμπληρωθούν οι κωδικοί, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, σε όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής.

3. Το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα παραδοθεί με τα επιστρεφόμενα σήματα στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται χωρικά το κατάστημα.

Οι Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. ενημερώνονται κάθε χρόνο με μία αναλυτική κατάσταση των στοιχείων των καταστημάτων τους (πάνω στην οποία κάνουν και τις τυχόν διορθώσεις και την οποία επιστρέφουν στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), στην οποία εμφανίζεται και ο κωδικός της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των αδιάθετων σημάτων.

Ο Τίτλος και ο Κωδικός της Δ.Ο.Υ. θα συμπληρωθούν από την παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι Δ.Ο.Υ. που δεν χορήγησαν σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2008.

4. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα καταστήματα ακόμα και αν δεν υπάρχουν ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σ΄ αυτήν την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε ευρώ στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα συμπληρωθούν με (0) μηδέν. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα αποσταλεί μόνο στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (και όχι στη Δ.Ο.Υ.).

5. Η παραλαμβάνουσα Δ.Ο.Υ. θα καταμετρήσει τα σήματα θα ελέγξει τις ποσότητες που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο (2) αντίγραφα στην Τράπεζα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στα ΕΛ.ΤΑ.

Τα σύνολα παραλαβών πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα του συνόλου των διαθέσεων, του αδιαθέτου υπολοίπου και των άκυρων.

Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, η παράδοση αυτή γίνει συστημένα μέσω των ΕΛ.ΤΑ. (και όχι με εκπρόσωπο της Τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ), σαν ημερομηνία Παράδοσης/Παραλαβής θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ., η οποία και θα συμπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής.

6. Μετά την ολοκλήρωση της Παράδοσης/Παραλαβής, το κατάστημα θα αποστείλει το ένα (1) αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής συστημένο στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ..

7. Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των καταστημάτων των εν λόγω φορέων θα εκτυπώσει (μηχανογραφικές) καταστάσεις με τα στοιχεία των Αποστολών, των Πωλήσεων και της Παράδοσης των σημάτων και τις τυχόν διαφορές, τις οποίες θα στείλει σε κάθε κατάστημα, σε κάθε Δ.Ο.Υ. και συγκεντρωτικά στην Δ/νση Τελών και Ειδ. Φορολογιών, σε κάθε Τράπεζα (Δ/νση Οργάνωσης),στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στα ΕΛ.ΤΑ.

14.4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., από τα στοιχεία που διαθέτει και αμέσως μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα έχουν περιέλθει σ΄ αυτή (δηλαδή πρωτόκολλα παράδοσης σημάτων από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. σε Δ.Ο.Υ. και στοιχεία διάθεσης σημάτων μέσω "FAX" ή "WEB"), θα εκτυπώσει και θα αποστείλει σε κάθε Δ.Ο.Υ., για ενημέρωση και έλεγχο, "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ", στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία των αποστολών από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., των παραλαβών από τους φορείς και Δ.Ο.Υ., των παραδόσεων σε Δ.Ο.Υ., των διαθέσεων και τα υπόλοιπα των σημάτων, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε Δ.Ο.Υ. τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

14.5 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 2008

Μετά το τέλος της χρήσης των σημάτων του 2008, θα ακολουθήσει η καταστροφή τους για την οποία, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., θα σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας. Προτού σας δοθούν οδηγίες δεν πρέπει να προβείτε σε καταστροφή των σημάτων αυτών.

15. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

15.1. Γενικές οδηγίες

Οπως έχει προαναφερθεί, οι Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ. θα χορηγούν το ειδικό σήμα ΜΟΝΟ όταν προσκομίζεται προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο ή, σε περίπτωση χορήγησης του σήματος μέσω διαδικτύου (internet) ή call center, όταν έχει λάβει ειδοποιητήριο ο κάτοχος του οχήματος .

Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχημάτων αναφέρεται ενδεικτική ημερομηνία προμήθειας του σήματος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δεν είναι δεσμευτική.

15.2. Ενέργειες από τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛ.ΤΑ.

α) Η χορήγηση του σήματος θα γίνεται με την προσκόμιση μόνο του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου.

β) Παρουσία του υπόχρεου θα καταχωρούνται τα κωδικοποιημένα στοιχεία πληρωμής, τα οποία εμφανίζονται στο απόκομμα 2 της απόδειξης πληρωμής μέσα σε κόκκινο πλαίσιο.

γ) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών, θα στείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων, με τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί.

Τα μαγνητικά μέσα θα συνοδεύονται από έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται το πλήθος των εγγραφών και η συνολική αξία.

Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα μαγνητικά μέσα με τις συνοδευτικές καταστάσεις είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ (Υπόψη κας Γεωργακοπούλου - τηλ. 2104802527)

δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛ.ΤΑ. πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν, τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής ή αυτά σε ψηφιακή μορφή συμβατή με τα συστήματα ανάγνωσης ή προσπέλασης της Γ.Γ.Π.Σ.

15.3. Ενέργειες από Δ.Ο.Υ.

15.3.1. Δ.Ο.Υ. όπου λειτουργεί το σύστημα TAXIS

Για τις Δ.Ο.Υ. TAXIS, η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος θα γίνεται μέσω του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS, με την ίδια διαδικασία που έχει καθορισθεί για την είσπραξη τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.

15.3.2. Κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. και Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

15.3.2.1. Οδηγίες για τον Α.Φ.Μ.

Θα ελέγχεται με μεγάλη προσοχή ο Α.Φ.Μ. που θα συμπληρώνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι πράγματι ο Α.Φ.Μ. αυτός ανήκει στον κάτοχο του οχήματος. Για τον έλεγχο της ορθότητας του Α.Φ.Μ. μπορεί να ζητείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης με εκτυπωμένο τον Α.Φ.Μ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Α.Φ.Μ. που αναγράφεται ανήκει πράγματι στον κάτοχο του οχήματος.

Επισημαίνεται ότι, οι παντρεμένες γυναίκες - κάτοχοι οχημάτων θα αναγράφουν το δικό τους Α.Φ.Μ. και όχι τον Α.Φ.Μ. του συζύγου τους. Αν δεν έχουν δικό τους Α.Φ.Μ. θα απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου να τους χορηγηθεί.

15.3.2.2. Επιλογή και συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου ειδοποιητηρίου - απόδειξης πληρωμής

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για την προμήθεια του ειδικού σήματος προσκομίζει προεκτυπωμένο ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παραπάνω ειδοποιητηρίου με το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη προσοχή, ΣΩΣΤΑ και ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης χορήγησης του σήματος, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται χωριστά το ποσό των τελών κυκλοφορίας και χωριστά του προστίμου, π.χ. ποσό τελών κυκλοφορίας : | 69 | 93 | + 93

2. Το ποσό του προστίμου ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ στα συγκεντρωτικά δελτία (ΗΜΕΡΗΣΙΟ και ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ).

3. Στην ένδειξη της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ "έτους.........." θα πρέπει να αναγράφεται το έτος που αφορά το χορηγούμενο σήμα, ώστε να μη γίνεται σύγχυση, κατά την καταχώρησή τους από τη Γ.Γ.Π.Σ., με τα τέλη κυκλοφορίας των προηγουμένων ετών σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί.

4. Στο τετραγωνίδιο "αριθμός κυκλοφορίας" θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, καθώς η μη συμπλήρωσή του ή η λανθασμένη ή μη ευανάγνωστη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας συνεπάγεται αδυναμία καταχώρησης της πληρωμής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις:

α. που υπάρχει απαλλαγή και χορηγείται σήμα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο λόγος της απαλλαγής στο επάνω δεξιό τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης.

- για τα οχήματα Δημοσίου κ.λ.π., θα αναγράφεται η λέξη "ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ"

- για τα αναπηρικά, θα αναγράφεται η λέξη "ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ"

- για τα οχήματα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. θα αναγράφεται "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ- ΥΔΡΟΦΟΡΑ Ο.Τ.Α."

- για τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αντικατάσταση αποσυρθέντων (μοτοσικλέτες, λεωφορεία κ.λ.π.) θα αναγράφεται "ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΟΣ"

- για ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα, θα αναγράφεται "ΥΒΡΙΔΙΚΑ"

β. που χορηγείται σήμα σε τροχόσπιτο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο επάνω δεξιό τμήμα η λέξη "ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ" και στο τετραγωνίδιο "αριθμός κυκλοφορίας" ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ο οποίος και αναγράφεται στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματικών Ι.Χ. και Δ.Χ. θα πρέπει επίσης να αναγράφονται:

- στο πάνω αριστερό μέρος της δήλωσης η ένδειξη "Επαγγελματικό" ενώ στο πάνω δεξί μέρος κατά περίπτωση "Ετήσια" ή "Εξαμηνιαία".

- στο πεδίο με την ένδειξη "κυβισμός" θα διαγράφεται η ένδειξη αυτή και θα αναγράφεται κατά περίπτωση, η ένδειξη "μικτό βάρος" ή "θέσεις", ενώ το πεδίο θα συμπληρώνεται με την αντίστοιχη τιμή (κιλά μικτού βάρους ή αριθμό θέσεων).

- Αν η κατηγορία είναι 36 ή 40 ή 10 ή 59 το πεδίο δεν θα συμπληρώνεται.

- Δίπλα από το πεδίο του αριθμού κυκλοφορίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη "κατηγορία" και ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας του οχήματος (όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα).

Κωδ. Κατηγορία οχήματος Χρήση
15 για τα λεωφορεία Ι.Χ.
30 για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες Ι.Χ.
36 για τους ελκυστήρες (ρυμουλκά) Ι.Χ.
40 για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα (που δεν
ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες) Ι.Χ.
10 για τα επιβατικά (ταξί) Δ.Χ.
17 για τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.
18 για τα υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ.
20 για τα αστικά λεωφορεία Δ.Χ.
50 για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες Δ.Χ.
59 για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα (που δεν ανήκουν
στις ανωτέρω κατηγορίες) Δ.Χ.

Συνημμένα, για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε υποδείγματα συμπληρωμένων υπεύθυνων δηλώσεων.

Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή ούτως ώστε η σφραγίδα να μην καλύπτει το ποσό τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται (κωδικός 69).

15.3.2.3. Δεματοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων

Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δεμάτων:

1. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επιβατικά Ι.Χ.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ., οι οποίες θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας και

β) Εξαμηνιαία τέλη κυκλοφορίας .

Για τη δεματοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων θα χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) έντυπα:

1. Για τα επιβατικά Ι.Χ. (2 έντυπα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.

Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α

Κάθε μέρα όλες οι χειρόγραφες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (που έχουν συμπληρωθεί από τις Δ.Ο.Υ. και τα κλιμάκια) θα συγκεντρώνονται σε δέματα κατά ποσό κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.

Κάθε δέμα του ίδιου κλιμακίου μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του ίδιου κλιμακίου, δημιουργείται δεύτερο, τρίτο, κ.λ.π. δέμα.

Για κάθε τέτοιο δέμα θα συμπληρώνεται ένα "ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ" (όπως στο Υπόδειγμα Α) με τα παρακάτω στοιχεία:

i. τον τετραψήφιο κωδικό της Δ.Ο.Υ.

ii. την ημερομηνία διάθεσης του σήματος

iii. τον αριθμό δέματος

iv. το ποσό του κλιμακίου τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που περιλαμβάνονται στο δέμα

v. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ που περιλαμβάνονται στο δέμα

vi. τη συνολική αξία του δέματος

Ο αριθμός δέματος είναι τετραψήφιος και θα συμπληρώνεται ως εξής:

- Στις δύο πρώτες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αριθμός 20.

- Στις δύο επόμενες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του δέματος, που μας δείχνει το πλήθος των δεμάτων ανά ημέρα.

Προσοχή: Ξεχωριστά δέματα ανά κατηγορία και κατ΄ έτος θα δημιουργούνται στις περιπτώσεις είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών.

Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β

Από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ που συμπληρώθηκαν για τη δημιουργία των αντιστοίχων δεμάτων, θα δημιουργείται το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Υπόδειγμα Β), με τα παρακάτω στοιχεία:

i. το σύνολο των δεμάτων της ημέρας

ii. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας

iii. τη συνολική αξία των δεμάτων ανά ημέρα

Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. και η ημερομηνία της διάθεσης των σημάτων και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Συσκευασία: Κάθε δέμα Υπεύθυνων Δηλώσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων θα συνοδεύεται με το ημερήσιο δελτίο διάθεσης και όλα τα δέματα της ίδιας ημέρας θα επισυνάπτονται στο ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελλο.

2. Για τα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ. (2 έντυπα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Συμπλήρωση των ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ και Δ

Θα δημιουργούνται δύο κατηγορίες δεμάτων Υπεύθυνων Δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Μία για την καταβολή των ετησίων τελών κυκλοφορίας και μία για την καταβολή των εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο.

Για διευκόλυνσή σας, η δεματοποίηση των Υπεύθυνων Δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται, κατά την κρίση σας, κάθε μέρα ή στο τέλος κάθε μήνα, οπότε στην ημερομηνία του Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου θα συμπληρώνετε την ημερομηνία διάθεσης ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, αντίστοιχα.

Θα συμπληρώνετε επίσης τα παρακάτω στοιχεία:

i. το πλήθος των Υπεύθυνων Δηλώσεων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας.

ii. τη συνολική αξία ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας

iii. τη συνολική αξία του δέματος.

Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Συσκευασία: Κάθε δέμα Υπεύθυνων Δηλώσεων επαγγελματικών αυτοκινήτων θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο και θα τοποθετείται σε έναν υποφάκελλο.

15.3.2.4. Αποστολή

Οι υποφάκελλοι με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, που θα δημιουργούνται όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε μήνα (Δ/νση: Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ) με την ένδειξη:

"ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ"

Στο φάκελλο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αποστολέας.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή της.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ