ΠΟΛ. 1120/18-10-2007

Αναγνώριση των μισθωμάτων οπτικοακουστικών μέσων και των χώρων που τοποθετούνται stands από φαρμακευτικές επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή ιατρικών συνεδρίων
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ως άνω νόμου, ορίζεται, ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων, και των ποσών των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ δήμων και κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 Β.Δ., όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1900/1990, προβλέπεται η επιβολή υπέρ των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τέλους για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 Β.Δ., όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν. 2880/2001 ορίζεται, ότι για τις διαφημίσεις που εντάσσονται στην τέταρτη κατηγορία (Δ΄), το τέλος προσδιορίζεται ευθέως από το νόμο σε ποσοστό 2% επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης που καταβλήθηκε για τις πράξεις αυτές.

4. Επιπροσθέτως, το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το αριθμ. 20326/13-6-2007 έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, έχοντας λάβει υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και τα όσα ορίζονται από: α) τα άρθρα 106 και 108 της ΔΥΓ3(α)/83657/2006 (ΦΕΚ 59 Β΄) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) την αριθμ.Υ6α/28403/01/27/2002 (ΦΕΚ 684 Β΄) Κ.Υ.Α. και γ) την αριθμ. 14771/10-3-2004 Εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ., αποφάνθηκε, ότι:

i) η δαπάνη ενοικίου για τη μίσθωση συγκεκριμένου χώρου εντός του ευρύτερου χώρου (αίθουσας ξενοδοχείου κ.λ.π.) όπου διοργανώνεται το ιατρικό συνέδριο, προκειμένου να αναρτηθούν στον εν λόγω μισθωμένο χώρο stands με την επωνυμία της εταιρείας με σκοπό τη διάθεση στους συνέδρους-ιατρούς ενημερωτικά φυλλάδια για τα εν κυκλοφορία φάρμακά της, και

ii) η δαπάνη μίσθωσης οπτικοακουστικών μέσων (μηχανημάτων προβολής εικόνων) για την προβολή, στο πλαίσιο του ιατρικού συνεδρίου, ενημερωτικών διαφανειών για την επιστημονική ενημέρωση των συμμετεχόντων ιατρών για τα εν κυκλοφορία φάρμακά της, καθώς και κάθε διαφημιστική πράξη που γίνεται με δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, που πραγματοποιούνται από αυτήν στα πλαίσια συμμετοχής της σε ιατρικά συνέδρια/ εκδηλώσεις υπόκεινται σε τέλος διαφήμισης υπέρ Ο.Τ.Α..

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι η προηγούμενη καταβολή του δημοτικού τέλους διαφήμισης που αναλογεί σε αυτές και αποδεικνύεται με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ