Ερώτηση

406ΑΑ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας απευθύνω το εξής ερώτημα. ΑΕ με αντικείμενο την εκμετάλλευση ψυκτικών θαλάμων (αποθήκευση εμπορευμάτων τρίτων) θέλει να συνεργαστεί με εταιρεία με έδρα την Ρουμανία. Η εν λόγω εταιρεία θα στέλνει εμπορεύματα από την Ρουμανία στην Ελλάδα και θα τα αποθηκεύει στους ψυκτικούς θαλάμους. Μετά θα τα διακινεί από εκεί προς διάφορους πελάτες. Το ΤΠΥ που θα κοπεί για την παροχή των ψυκτικών (τιμολόγηση σύμφωνα με τα κιλά που αποθηκεύει) θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ ή το ΤΠΥ που θα κοπεί στην περίπτωση ενοικίασης ολόκληρου ψυκτικού θαλάμου με το μήνα θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ;

Απάντηση

Ν.2859/2000

Άρθρο 14
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.
(.........)

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω το στοιχείο που θα εκδώσετε στην Ρουμάνικη εταιρεία είναι χωρίς ΦΠΑ διότι αφορά ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας.Τόπος φορολόγισης της υπηρεσίας είναι η χώρα του λήπτη της υπηρεσίας

 

Η ομάδα της AST BOOKS.