Ερώτηση

390ΑΑ.  

1. Τα ελαιουργεία είχαν ένα ειδικό έντυπο  ΑΠΥ-ΔΠΠ-ΔΑ (απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την ελαιοποίηση που κάνουν-δελτίο  ποσοτικής παραλαβής για το ελαιόλαδο που κρατούν ως δικαίωμα του τρόπου πληρωμής τους ή του ελαιόλαδου που κάνουν φύλαξη από τον παραγωγό-δελτίο αποστολής για το  ελαιόλαδο που παίρνει ο παραγωγός σπίτι  του μετά την ελαιοποίηση). Τώρα που το ΔΠΠ έχει καταργηθεί τι γίνεται το ειδικό έντυπο ως τίτλος; Άποψή μου πως θα πρέπει να κόβονται  χωριστά ΔΑ πλέον για να ταυτοποιήσουν την  κίνηση και όχι το συνενωμένο που είχαν  δώσει κάποτε (ΠΟΛ.1262/24.12.1999 Χρήση  συνενωμένου στοιχείου "Απόδειξη Παροχής  Υπηρεσιών-Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής"  ελαιοτριβείων για φύλαξη), θεωρώ ότι τώρα  αυτό το ειδικό στοιχείο καταργείται. Την άποψή σας θα ήθελα επί του ζητήματος.

 

2. Τα ελαιουργεία είχαν πάρει εξαίρεση από  το 2003 να μην κόβουν ΔΠΠ για την παραλαβή  ελαιοκάρπου, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών,  πρόβλημα ζύγισης, κλπ. Τώρα αυτή η  εξαίρεση ισχύει ή πρέπει να κόβουν ΔΑ για  τον καρπό όπως άλλαξε πλέον το ΔΠΠ; Άποψή μου, ναι, να κόβουν μιας και ο καρπός  σε όλα τα ελαιουργεία ζυγίζεται, άλλοι εκδίδουν ζυγολόγιο και άλλοι όχι, θα  μπορούσε να είναι το ΔΑ το αποδεικτικό της παραλαβής του καρπού.

 

Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν υπηρεσίες σε:

  • Άλλο υπόχρεο,
  • Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
  • Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
  • Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,

εκδίδουν πλέον τιμολόγιο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών (λιανικής)

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ΚΦΑΣ, προβλέπεται ότι στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής (που εκδίδεται για συναλλαγή με ιδιώτες) αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη.

Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος.

Τα παραπάνω προβλεπόντουσαν και από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ΚΒΣ.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1037/12.2.1992,

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:

...........................................................

γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

 

Όσον αφορά την περίπτωση που λαμβάνεται αμοιβή σε είδος σύμφωνα με  το 1063464/493/0015/8.8.2006 έγγραφο που έχει εφαρμογή και στην περίπτωση των ελαιοτριβείων, ισχύουν τα εξής:

(...2. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον ο εκμεταλλευτής του θεριζοαλωνιστικού μηχανήματος εισπράττει από τους αγρότες – παραγωγούς την αμοιβή του σε είδος, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά. Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αμοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών (Σ.Σ. Πλέον ΤΠΥ αθεώρητο, όπως αναλυτικά εξηγήσαμε παραπάνω)  και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη, ως αμοιβή, από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την ανωτέρω συναλλαγή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του προϊόντος, σ' ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. (Σ.Σ. Πλέον ΤΠΥ αθεώρητο) που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται και Τιμολόγιο Αγοράς.

Ακόμη, από την ΠΟΛ 80/1988, προβλέπεται ότι στην περίπτωση είσπραξης εκθλιπτικού δικαιώματος σε είδος (λάδι-ελαιοπυρήνας) και πώλησής του στη συνέχεια από το ελαιοτριβείο έχουμε δύο διακεκριμένες φορολογητέες πράξεις:

- Η πρώτη, που αναφέρεται στο εκθλιπτικό δικαίωμα, αποτελεί παροχή υπηρεσίας από το ελαιοτριβείο προς τον παραγωγό. Ο Φ.Π.Α., στην περίπτωση που η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος, υπολογίζεται στην αξία του είδους, αφού αυτό αποτιμηθεί σε χρήμα (Σ.Σ με βάση τη μέση τιμή χονδρικής πώλησης), βαρύνει τον παραγωγό, εισπράττεται και αποδίδεται από το ελαιοτριβείο.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ΚΦΑΣ, προβλέπεται ότι:

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα.

 

Τέλος, με την ΠΟΛ. 1004/2013 Υπουργική Απόφαση διευκρινίστηκε ότι με την περίπτωση δ της παραγράφου 1, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά από οποιονδήποτε τρίτο, για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία, στην περίπτωση που αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης .

Η υποχρέωση έκδοσης του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής, αντικατέστησε ουσιαστικά, την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992). Το δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής, μπορεί να μην εκδίδεται για τις παραλαβές αγαθών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, όταν εκδίδεται, τίτλος κτήσης των αγαθών αυτών (χωρίς να αποκλείεται και η έκδοση, προαιρετικά, τιμολογίου αγοράς), κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6.

Επισημαίνεται ότι οι απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης/τήρησης δελτίου/βιβλίου ποσοτικής παραλαβής που έχουν παρασχεθεί με Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους της Διοίκησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των π.δ 99/1977 (Κ.Φ.Σ.) και Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.). ισχύουν αναλογικά ως απαλλαγές και από την έκδοση του δελτίου αποστολής της περίπτωσης αυτής.

Επίσης, το δελτίο αποστολής της περίπτωσης αυτής, εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών, όταν από το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης δεν προκύπτει επακριβώς το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω  ο ελαιοτριβέας υποχρεούται στην έκδοση αθεώρητου ΤΠΥ για την συναλλαγή με άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών και αγρότες του ειδικού καθεστώτος

και θεωρημένης χειρόγραφης ΑΛΣ ή μέσω Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, για την  για την συναλλαγή του με ιδιώτες. Ακόμη, έχει τη δυνατότητα να συνενώνει οποιοδήποτε στοιχείο με άλλο, εφόσον από το συνενωμένο στοιχείο  προκύπτουν όλες οι πληροφορίες των στοιχείων που συνενώθηκαν.

Όσον αφορά το ζήτημα της έκδοσης του δελτίου αποστολής, ο γενικός κανόνας είναι ότι υπάρχει υποχρέωση έκδοσής του σε περίπτωση παραλαβής αγροτικών προϊόντων, όμως  πρέπει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο  το κατά πόσο ισχύει για τον ελαιόκαρπο η απαλλαγή που έχει δοθεί με την ΠΟΛ 3/1992, που αφορούσε την τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και προέβλεπε ότι: “Οι επιχειρήσεις ελαιοτριβείων δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής για τον ελαιόκαρπο που παραλαμβάνουν από παραγωγούς για έκθλιψη. Για τη φύλαξη ποσοτήτων ελαιολάδου, που είτε ανήκει σε παραγωγούς, είτε ανήκει σε εμπόρους, εφόσον δεν λαβαίνουν αμοιβή για τη φύλαξη αυτή, οι ποσότητες αυτές καταχωρούνται σε βιβλίο ποσοτικής παραλαβής, σύμφωνα με τα παραπάνω. ”

 

Η ομάδα της AST BOOKS.