Ερώτηση

333AA.  Η εταιρεία μας είναι τεχνική και  απαλλασσόταν από την τήρηση βιβλίου αποθήκης διότι δεν είχε ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογ. 70 , 71 ) ,εκτός των τεχνικών έργων,  που να υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ . Με τον νέο ΚΦΑΣ άρθρο 4 παρ. 8 καταργείται η τήρηση βιβλίου αποθήκης με την μορφή που γνωρίζαμε έως τώρα και αναφέρεται η τήρηση του λογαριασμού 94  για τις εταιρείες που έχουν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών ( λογ. 70 , 71)  που να υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ  , και η υποχρέωση αυτή κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κατηγορία πωλήσεων . Εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή τήρησης του λογ . 94 , που αντικατέστησε την τήρηση του βιβλίου αποθήκης , για τις τεχνικές εταιρείες που έχουν μεν ακαθάριστα έσοδα πάνω από  πέντε εκατομμύρια ευρώ αλλά αυτά δεν προέρχονται από την πώληση αγαθών και εμπορευμάτων αλλά από την εκτέλεση τεχνικών έργων ?? 

 

Απάντηση

Η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 αρχίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013. Έτσι ο υπόχρεος που η διαχειριστική του περίοδος λήγει την 31/12/2012 τηρεί τον λογαριασμό αυτόν από 1/1/2013, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των 5.000.000 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Εάν η διαχειριστική του περίοδος αρχίζει μετά την ημερομηνία αυτή (1/1/2013), υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από 1/1/2013 (ενδιάμεσα της χρήσης), έχει μόνο ο υπόχρεος ο οποίος την 31/12/2012 τηρούσε το βιβλίο αποθήκης, ο οποίος θα συνεχίσει από 1/1/2013 και μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου, να τηρεί το βιβλίο αποθήκης ως υπολογαριασμό του 94 χωρίς βέβαια την υποχρέωση εγγραφής των δεδομένων του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο.

 Εάν την 31/12/2012 δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης τότε για την υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 θα κριθεί από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει εντός του έτους 2013 με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Περαιτέρω, με την ΠΟΛ. 1004/2013, διευκρινήστηκε ότι:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) απαλλάσσονταν μερικά ή ολικά από την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατηγορίες επιτηδευματιών. Οι υπόχρεοι αυτοί θα υποχρεωθούν σε τήρηση του λογαριασμού 94 από την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από 1/1/2013 και μετά, εφόσον βέβαια τα έσοδά τους υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

Οι παραπάνω υπόχρεοι λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας τήρησης του λογαριασμού 94 είναι δυνατόν για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 να ενημερώσουν μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου, τους υπολογαριασμούς του 94 αναλυτικά ή συγκεντρωτικά κατά την εισαγωγή κατά ποσότητα και αξία και κατά την εξαγωγή κατά ποσότητα με βάση την απογραφή. Η παραπάνω δυνατότητα αναλόγως ισχύει και για τον υπόχρεο ο οποίος κατά την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει εντός του 2013 δεν είχε υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης (ξεπέρασε για μια φορά το όριο) και με τις νέες διατάξεις έχει υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94.

Τέλος, με την εγκύκλιο 1089/2003 “Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων”,  που ίσχυε πριν δοθεί η απαλλαγή τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις τεχνικές εταιρίες, προβλέπονται τα εξής:

“Α) Βιβλίο αποθήκης:

α) Πρώτων και βοηθητικών υλών: Να τηρηθεί μία μερίδα ανά έργο στην εισαγωγή της οποίας καταχωρούνται κατ΄ είδος, ποσότητα και αξία οι Α΄ και Β΄ ύλες που προορίζονται για το έργο, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παραλαβή των αγαθών ή τη λήψη του στοιχείου αξίας, με βάση τα κατά περίπτωση στοιχεία (Δ.Α ή Τ. Π) με παράλληλη συγκεντρωτική μηνιαία χρέωση κατ΄ αξία της μερίδας του ετοίμου που τηρείται για κάθε έργο χωρίς να απαιτείται η έκδοση δελτίου εσωτερικής διακίνησης.

Στοιχεία αγοράς Α΄ και Β΄ υλών που αφορούν δύο ή περισσότερα έργα επιμερίζονται ανάλογα με την ποσότητα που παραδίδεται σε κάθε έργο με βάσητα εκδιδόμενα δελτία αποστολής,

Παρέλκει η τήρηση της ανωτέρω μερίδας, εφόσον τα δεδομένα της παρακολουθούνται διακεκριμένα στην χρέωση της μερίδας του ετοίμου που τηρείται κάθε έργο.

Για τις τυχόν πρώτες και βοηθητικές ύλες που αποθηκεύονται για να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα έργα το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα.

β) Ετοίμων προϊόντων σε μερίδες ανά έργο. Η κάθε μερίδα χρεώνεται ως ανωτέρα με την αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που αφορούν το έργο και στον χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος με τα λοιπά στοιχεία του κόστους και πιστώνεται με την αξία του μέρους ή του συνόλου του έργου με βάση τα εκδιδόμενα στοιχεία αξίας.

Για τις επιχειρήσεις ή τα έργα που φορολογούνται κατ΄ ειδικό τρόπο η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης εξαντλείται με την παρακολούθηση των εσόδων στη γενική λογιστική σε υπολογαριασμούς ανά έργο.

Η ομάδα της AST BOOKS.