Ερώτηση

426ΑΑ. Σας χαιρετώ και συγχαρητήρια για το ενδιαφέρον και τις γρήγορες απαντήσεις που δίνετε στα ερωτήματά μας. Συνεργείο Επισκευής Αυτοκινήτων τηρεί βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων οχημάτων θεωρημένο Επισκευάζει τα οχήματα με ανταλλακτικά που αγοράζει στο όνομά του.
Περίπτωση Α' Η επισκευή αποζημιώνεται εξολοκλήρου από Ασφαλιστική Εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της επισκευής του οχήματος εκδίδει πάντοτε αθεώρητη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (της ΠΟΛ 1083/2003)είτε προς ιδιώτες είτε προς επιτηδευματίες στην οποία καταγράφει σε μία στήλη αναλυτικά τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε με την αξία τους και σε μία άλλη την εργασία που αντιπροσωπεύει το σύνολο της επισκευής και της βαφής που συμφωνήθηκε με την ασφαλιστική. Ο πελάτης δεν πληρώνει τίποτε. Στη συνέχεια το συνεργείο παραδίδει την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην ασφαλιστική εταιρεία που έχει εμπλακεί για την αποζημίωση του πελάτη του με εκχώρηση της είσπραξης από αυτόν. Να σημειωθεί ότι οι Ασφαλιστικές ζητούν ανάλυση των ανταλλακτικών μέσα στο στοιχείο που εκδίδεται διαφορετικά δεν αποζημιώνουν. Περίπτωση Β'Δεν εμπλέκεται Ασφαλιστική Εταιρεία στην επισκευή. Η έκδοση γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αλλά σε αυτή την περίπτωση το συνεργείο πληρώνεται απευθείας από τον πελάτη. Και στις δύο περιπτώσεις ενημερώνεται το βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων. Η επιχείρηση ΔΕΝ έχει ταμειακή γιατί δεν πουλάει ποτέ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ τα ανταλλακτικά, χωρίς την ταυτόχρονη τοποθέτηση τους.  Θα συνεχιστεί η έκδοση αθεώρητων στοιχείων αξίας από το συνεργείο με τον ίδιο τρόπο; (αν επισημανθεί ότι προς επιτηδευματίες θα εκδίδεται πλέον Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών);Θα πρέπει έως 28/02/2013 να θεωρηθούν τα "έντυπα καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών" της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του νέου Κώδικα; Μήπως χρειάζεται ταμειακή για τις επισκευές οχημάτων ιδιωτών και αν ναι πως θα φαίνεται η ανάλυση που θέλουν οι ασφαλιστικές;Τι σημαίνει "εύλογο" χρονικό διάστημα για τα ήδη χρησιμοποιούμενα στοιχεία;

427ΑΑ. Μήπως χρειάζεται ταμειακή για τις επισκευές οχημάτων ιδιωτών και αν ναι πως θα φαίνεται η ανάλυση που θέλουν οι ασφαλιστικές;Τι σημαίνει "εύλογο" χρονικό διάστημα για τα ήδη χρησιμοποιούμενα στοιχεία;

10. Καλημέρα. Φανοποιείο αυτοκινήτων για τους ιδιώτες εκδίδει ΑΠΥ από ΦΤΜ. Σε περίπτωση που πρέπει να προσκομίσει την ΑΠΥ στην ασφαλιστική εταιρεία για να  αποζημιωθεί θα κοπεί ΑΠΥ από ΦΤΜ ή ΤΠΥ αθεώρητο; Ευχαριστώ.

Απάντηση

ΠΟΛ 54/1987
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών.
(........)
α) Δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις:
1) Πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που τοποθετούνται από τους πωλητές - επισκευαστές σε αυτοκίνητα, γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα.
(........)
Στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι φανερό ότι δεν λαμβάνει χώρα αποστολή συγκεκριμένων αγαθών και συνεπώς εκδίδονται μόνο τα στοιχεία αξίας για κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στην πρώτη περίπτωση και τιμολόγιο πώλησης στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται στις δύο αυτές περιπτώσεις η έκδοση, αντί τιμολογίου πώλησης, τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής, στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί η ώρα παράδοσης.

Ακόμη όπως προβλέπεται με την πολ  1004/2013 οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων,  εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.
Ακόμη δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δημιουργείται η υποχρέωση σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), επειδή εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα αυτού, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 , παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 28/2/2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.
Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992).
Διευκρινίζεται ότι από 1/1/2013 καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 5, δηλαδή καταργείται και το βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων.

Ακόμη επί χειρόγραφης έκδοσης του δελτίου αποστολής του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, αυτό πρέπει να φέρει θεώρηση, ενώ επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού με τη χρήση Η/Υ, αυτό θα πρέπει να φέρει σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω θεωρούμε πως για τις λιανικές συναλλαγές σας (με ιδιώτες) είτε αυτές αφορούν παροχή υπηρεσίας, είτε πώληση ανταλλακτικών υποχρεούστε να εκδίδετε αποδείξεις είτε μέσω ΦΤΜ, είτε μέσω Η/Υ και με σήμανση από μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ. Κατά τη γνώμη μας είναι προτιμότερη η δεύτερη επιλογή μιας και έτσι θα μπορείτε να αναγράφεται πιο εύκολα τα πρόσθετα στοιχεία που ζητάνε οι ασφαλιστικές εταιρίες. Βεβαίως, στην  περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει ΦΤΜ, δεν απαγορεύεται από κάποια διάταξη του νόμου να αναγράφεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που παραδίδετε στον ιδιώτη ή στην ασφαλιστική εταιρία ανάλυση των πωλούμενων ανταλλακτικών ή της παροχής υπηρεσίας. Σας εφιστούμε την προσοχή γιατί μετά τις 28/02/2013 δεν θα έχετε τη δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων.

Τέλος, όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε :
Άλλο υπόχρεο,
Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,
θα εκδίδεται πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αθεώρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Παρακαλώ διευκρινίστε την φράση ("εύλογο" χρονικό διάστημα για τα ήδη χρησιμοποιούμενα στοιχεία;) ώστε να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε.Σε ποιο ακριβώς σημείο της εγκυκλίου αναφέρεστε.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.