Ερώτηση

Έχω την εντύπωση ότι η επισήμανσή σας στην παράγραφο (9) δεν ισχύει. Σας επισυνάπτω σχετικό αρχείο.

Παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά.

  • Διοικητικά και Διαχειριστικά βιβλία από Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

    Από 1/1/2013 καταργείται η υποχρέωση τήρησης διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Έτσι από την ημερομηνία αυτή παύουν να τηρούν, οι Α.Ε. βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων, βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βιβλίο μετόχων και οι Ε.Π.Ε. βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίων πρακτικών διαχείρισης.

 

Απάντηση 

Στο βιβλίο μας  “Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών” για το εν λόγω θέμα στη σελίδα 444 (πρώτη έκδοση) αναφέρουμε τα εξής: “Η τήρηση των διαχειριστικών βιβλίων προβλέπεται από τους Ν. 2190/20 και 3190/55”. Το ίδιο ακριβώς αναφέρουμε και στη σελίδα 574 της δεύτερης έκδοσης.

 

Το σημείο 9 του άρθρου που μας αναφέρετε, είναι αυτούσιο απόσπασμα από την ΠΟΛ. 1004/2013 που βγήκε για να διευκρινίσει τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και σωστά μας επισημαίνετε ότι δεν ισχύει, μιας και η υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων δεν προβλεπόταν μόνο από τον ΚΒΣ, αλλά και από άλλους νόμους που αναφέρουμε και στα βιβλία μας.

 

Αθήνα, 15/01/2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1008247 ΕΞ 2013

 

ΘΕΜΑ: «Μη υποχρέωση τήρησης, για φορολογικούς σκοπούς, διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ 1004/2013,  διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με το θέμα:

Η υποχρέωση τήρησης των διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7  του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012,  είχε θεσπιστεί  για φορολογικούς σκοπούς και ήταν ανεξάρτητη από την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από διατάξεις άλλων νόμων όπως των  κ.ν.  2190/1920, 3190/1955, κλπ..

Η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργεί την υποχρέωση αυτή από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση  τήρησης των εν λόγω βιβλίων που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων.

Η ομάδα της AST BOOKS.