Ερώτηση

429ΑΑ. Καλημέρα σας. Τα ενεχυροδανειστήρια υποχρεούνται με βάση την αστυνομική διάταξη 5 να τηρούν ειδικό βιβλίο για τα ενέχυρα και τις αγορές κοσμημάτων κ.λ.π. που κάνουν. Με τον ΚΦΑΣ έχουν υποχρέωση για ΦΤΜ; Ευχαριστώ.

Απάντηση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/17.6.1996 (ΦΕΚ 550/Β'/9.7.1996)
"Υποχρεώσεις αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών"
 Άρθρο 3.
Τηρούμενα στοιχεία

1. Οι κάτοχοι αδειών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν ενιαίο βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ' αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ίδιων τα στοιχεία που αφορούν τις γενόμενες αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις.
2. Ειδικότερα:
α. Στην αριστερή σελίδα του βιβλίου καταχωρίζονται τα ακόλουθα:
1. Αύξων αριθμός εγγραφής.
2. Είδος συναλλαγής (αγορά ή ενεχυρίαση)
3. Χρονολογία αγοράς ή ενεχυρίασης.
4. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας αντισυμβαλλομένου.
5. Ακριβής περιγραφή των αντικειμένων (μάρκα, μοντέλο, αριθμός, σειρά κλπ) και προκειμένου για κοσμήματα του είδους αυτών, η περιεκτικότητα σε καράτια και το βάρος τους σε γραμμάρια.
6. Υπογραφή πωλητή ή ενεχυριαστή.
β. Στη δεξιά σελίδα του βιβλίου καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν την περαιτέρω διάθεση των αντικειμένων (πώληση, απόδοση ενεχύρου κλπ), ως εξής:
1. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του συμβαλλομένου.
2. Χρονολογία.
3. Υπογραφή αγοραστή ή ενεχυριαστή.
3. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου του παρόντος αίρεται στην περίπτωση που ο επαγγελματίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται σ' αυτό. Στην περίπτωση αυτή, μετά από κάθε συναλλαγή εκτυπώνεται παραστατικό, το οποίο περιέχει τα στοιχεία του εδαφίου α' της παρ. 2 του παρόντος και υπογράφεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Τα τελικά παραστατικά ταξινομούνται κατ' αύξοντα αριθμό και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER). Κάθε συναλλαγή που αφορά την περαιτέρω διάθεση του αντικειμένου καταχωρίζεται σε νέο παραστατικό, που περιλαμβάνει τα στοιχεία του εδαφίου β' της παρ. 2 του παρόντος και υπογράφεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Το παραστατικό αυτό επισυνάπτεται στο παραστατικό της αρχικής πράξης συναλλαγής και φέρει τον ίδιο με το τελευταίο αύξοντα αριθμό.
4. Οι κάτοχοι αδειών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν διπλότυπο έντυπο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ' αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος. Μετά την καταχώρηση κάθε αγοράς, το απόκομμα παραδίδεται στον πωλητή, ενώ το στέλεχος φυλάσσεται από τον κάτοχο της άδειας.

5. Το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο και το διπλότυπο έντυπο θεωρούνται από την οικεία αστυνομική αρχή για το κανονικό των σελίδων, οι οποίες και αριθμούνται. Απαγορεύεται η καταστροφή ή η αλλοίωση του ως άνω βιβλίου και διπλότυπου εντύπου, καθώς και των παραστατικών της παρ. 3 του παρόντος.

Το προσθετο αυτό βιβλίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα ενεχυροδανειστήριο εμπίπτει είτε στις διατάξεις του ΚΦΑΣ, είτε στις διατάξεις της ΠΟΛ 1037/1992 που αναφέρει τη δυνατότητα εξαίρεσης από χρηση ΦΤΜ για τους υπόχρεους τήρησης πρόσθετων βιβλίων.
Από όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εκδίδεται τις αποδείξεις για τις λίανικές σας συναλλαγές είτε μέσω ταμειακής μηχανής, είτε μηχανογραφικά μέσω Η/Υ με σήμανση απο ΕΑΦΔΣΣ του Ν. 1809/1988.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.