Ερώτηση

419ΑΑ. Συνεργείο αυτοκινήτων εκδίδει ΤΠΥ αθεώρητο και ΑΛΣ με ΦΤΜ ή ΕΑΦΔΣΣ. Στην ΑΠΥ που εξέδιδε πριν για ιδιώτες και επιτηδευματίες όταν τηρούσε πρόσθετο βιβλίο έκοβε ανταλλακτικά και εργασία στη ίδια ΑΠΥ απλά σε ξεχωριστές στήλες που υπήρχαν στο μπλοκάκι. Ερώτηση. Μπορεί τώρα που το ΤΠΥ είναι αθεώρητο (και ανεξαρτήτως της σχέσης υλικών εργασίας 1/3) να κόβει ανταλλακτικά και εργασία ή πρέπει να κόβονται ξεχωριστά. Δηλαδή ΤΔΑ θεωρημένο για τα ανταλλακτικά και ΤΠΥ για εργασία. Έχει σημασία η σχέση υλικών και εργασίας;

Απάντηση

ΠΟΛ 54/1987
ΘΕΜΑ: Τρόπος έκδοσης δελτίων αποστολής σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών.
(........)
α) Δεν εκδίδεται δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις:
1) Πώλησης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που τοποθετούνται από τους πωλητές - επισκευαστές σε αυτοκίνητα, γεωργικούς ελκυστήρες και λοιπά μηχανήματα.
(........)
Στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι φανερό ότι δεν λαμβάνει χώρα αποστολή συγκεκριμένων αγαθών και συνεπώς εκδίδονται μόνο τα στοιχεία αξίας για κάθε συναλλαγή. Δηλαδή, θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στην πρώτη περίπτωση και τιμολόγιο πώλησης στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, χωρίς να αποκλείεται στις δύο αυτές περιπτώσεις η έκδοση, αντί τιμολογίου πώλησης, τιμολογίου πώλησης - δελτίου αποστολής, στο οποίο δεν είναι απαραίτητο να αναγραφεί η ώρα παράδοσης.

Ακόμη όπως προβλέπεται με την πολ  1004/2013 οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων ,  εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.
Ακόμη δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δημιουργείται η υποχρέωση σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), επειδή εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα αυτού, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 , παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 28/2/2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.
Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992).
Επίσης όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε :
Άλλο υπόχρεο,
Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,
θα εκδίδεται πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αθεώρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι από τη στιγμή που στον ΚΦΑΣ δεν αναφέρεται πλέον η σχέση 1/3 για την παροχή υπηρεσιών, έχετε υποχρέωση να εκδίδετε αθεώρητα τιμολόγια προς άλλους υπόχρεους ξεχωριστά για την παροχή υπηρεσίας και για την πώληση των αγαθών. Βεβαίως αυτό το θέμα χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.
Όσον αφορά τη συναλλαγή σας με ιδιώτες, θεωρούμε ότι είναι υποχρεωτική η έκδοση των αποδείξεών σας μέσω φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ), με διακεκριμένη αναγραφή των εσόδων από παροχή υπηρεσίας και από πώληση αγαθών.

Η ομάδα της AST BOOKS.