Ερώτηση

411ΑΑ. Με την ΠΟΛ 1005 η έναρξη και η παύση των  ταμειακών μηχανών- μηχανισμών γίνεται  μέσω taxis από τα λογιστικά γραφεία. θέλω να  ρωτήσω 1.το βιβλίο ταμειακής θεωρείται;
2. εάν κάποιος χάσει το βιβλίο της  ταμειακής-μηχανισμού που είχε θεωρήσει  στον ΚΒΣ, και κάνει παύση παρόλο που το  έχει χάσει. πως θα φανεί ότι το έχασε για να  βάλει η εφορία πρόστιμο;

Απάντηση

Στην ΠΟΛ 1005/2013 , όπως αναφέρεται και εσείς , προβλέπεται “1. Η δήλωση της Έναρξης – Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – μεταβολής−παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις εξής περιπτώσεις: “

Βέβαια πουθενά δεν γίνεται αναφορά πως οι ως άνω διαδικασίες γίνονται μόνο από λογιστή ,αντιθέτως αναφέρεται πως ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», βιβλιάριο συντήρησης, ανάγνωση μνήμης, κλπ).
Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Εκτός και αν εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το λογιστή σας όποτε ναι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από εκείνον.

Όσον αφορά το 1ο ερώτημα σας όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1005/2013 η θεώρηση του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ), πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική αναγραφή του πλήθους των σελίδων του ΒΣΕ στο ανωτέρω έντυπο Δ13. Η υποβολή του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολής - Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών - ΦΗΜ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ισχύει προαιρετικά από τις 16.1.2013 και υποχρεωτικά από τις 1.10.2013.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1018/4.2.2013, προβλέπεται ότι για τις επιχειρήσεις που υποχρεώνονται σε έκδοση αποδείξεων μέσω ΦΤΜ, θεωρούν το Βιβλιάριο Συντήρησης Επισκευών (Β.Σ.Ε.) και υποβάλλουν τη δήλωση της Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική υποχρέωση έως 28.2.2013.

Όσον αφορά το 2ο ερώτημα σας, θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση που προκύπτει απώλεια θεωρημένου βιβλίου ή στοιχείου, πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το Δ15Α 1028163 ΕΞ 2.3.2010, έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται τα εξής:
5. Όσον αφορά το ερώτημα σας αναφορικά με την απώλεια του ΦΗΜ και του βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών αυτού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α/5.10.88) ο χρήστης ή κάτοχος φορολογικού μηχανισμού ή συστήματος οφείλει να τηρεί και να διαφυλάσσει το βιβλιάριο συντήρησης, το οποίο του παραδίδεται από τον κάτοχο της άδειας καταλληλότητας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό αντιπρόσωπο, κατά την απόκτηση, καθώς και το φορολογικό μηχανισμό ή το μέρος του συστήματος με τα ενταμιευμένα σε αυτά δεδομένα, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που κάθε φορά ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κ.Β.Σ., για τη διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων.

6. Περαιτέρω, σε περίπτωση απώλειας ΦΗΜ καθώς και μη διαφύλαξης ή μη επίδειξης του ΒΣΕ, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' και ζ' αντιστοίχως, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.1809/1988, εκτός εάν η μη διαφύλαξη οφείλεται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία. Το πότε υπάρχει ανωτέρα βία είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία (πυροσβεστικές εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, εκθέσεις αστυνομικής αρχής κλπ) που θα προσκομίσει ο φορολογούμενος στον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ προκειμένου να αποδείξει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια για τη φύλαξή του ΦΗΜ και στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα εξέτασης κι εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών αυτών.

7. Επιπρόσθετα, επειδή στη φορολογική μνήμη της εγκεκριμένης και δηλωμένης ταμειακής μηχανής καθώς και στις χάρτινες ταινίες (στελέχη) που εκδίδονται από αυτήν, καταγράφονται - ενταμιεύονται οι ημερήσιες συναλλαγές των λιανικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών από το χρήστη επιτηδευματία, τα ανωτέρω εξομοιούνται με τα θεωρημένα και μη χρησιμοποιηθέντα φορολογικά στοιχεία ,κι έτσι στις περιπτώσεις διακοπής εργασιών, υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να γίνει η διαδικασία παύσης και φύλαξης του ΦΗΜ , προκειμένου να αποκλειστεί η παράνομη χρησιμοποίηση της από τρίτους και η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

8. Εν συνεχεία, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, οι παραβάσεις μη διαφύλαξης των βιβλίων, των στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων ή μη επίδειξης αυτών, ανάγονται στο χρόνο που διαπιστώνονται ή πιστοποιούνται και εάν ο χρόνος αυτός είναι μετά τη διαχειριστική περίοδο που έπαυε να υφίσταται το πρόσωπο, χρόνος αναγωγής των παραβάσεων λογίζεται η τελευταία διαχειριστική περίοδος αυτού.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.