Ερώτηση/Απάντηση

Διευκρινίσεις για την απάντηση στην ερώτηση 394:
394ΑΑ. Πελάτης βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου εκδίδει χειρόγραφες ΑΛΠ και δεν έχει ΕΑΦΔΣΣ ούτε φορολογική ταμειακή μηχανή. Είναι ΟΚ ή πρέπει να έχει ταμειακή ή ΕΑΦΔΣΣ;

Η ερώτηση 394ΑΑ αναφέρεται σε βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου. Θεωρούμε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ βιοτεχνίας κουφωμάτων αλουμινίου  και του επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), που προβλέπεται από την περίπτωση δ της παραγράφου 1 της  ΠΟΛ. 1037/12-2-1992, την οποία αναφέραμε στην ίδια απάντηση για την περίπτωση του ραφείου.
 

Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρονται βέβαια σε διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, προβλέπονται τα εξής:

Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου
1. Σύμφωνα με τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, η οποία υφίσταται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως τεχνικό έργο νοείται κάθε έργο το οποίο συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος, ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως το οικοδομικό, λιμενικό, υδραυλικό, σιδηροδρομικό έργο, το έργο γεφυροποιίας και το έργο υπαίθρου γενικά.

2. Ειδικότερα επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 της αρ. 173/1957 εγκυκλίου διαταγής μας «περί καθορισμού του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος εργοληπτών κ.λπ.», στην έννοια των τεχνικών έργων, επί της αξίας των οποίων προκαταβάλλεται φόρος εισοδήματος εργοληπτών περιλαμβάνονται σε οικοδομικές κυρίως εργασίες και αυτές που αφορούν ξυλουργικές εργασίες, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.. Όμως, για να θεωρηθεί ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και να βρίσκονται σε συνάρτηση με τη κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας. Ως τεχνικό έργο θεωρείται και η εργασία προσθήκης κάποιου στοιχείου ή ιδιότητας επί υπάρχοντος ήδη πράγματος, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο ή όχι πράγμα (π.χ. εγκατάσταση μηχανημάτων).

3. Σημειώνεται ότι στην έννοια του τεχνικού έργου δεν περιλαμβάνονται οι ασκούντες εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση προμηθευτές των προϊόντων, οι οποίοι πέραν της πώλησης αυτών προβαίνουν και στην τοποθέτησή τους στα πλαίσια του όλου εκτελούμενου έργου, καθόσον στην περίπτωση αυτή το κυρίαρχο στοιχείο είναι εκείνο της πώλησης και όχι της ανάληψης κατασκευής έργου. Για αυτό εφαρμόζονται οι περί πωλήσεων διατάξεις, κατά τις οποίες δικαιούνται σε απόληψη τιμήματος (αριθ.513 Α.Κ.) και όχι αμοιβής (Υπ.Οικον.Α.6691/ΠΟΛ.214/12.7.1971). (1059808/1105/Α0012/10.6.2008)

Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων - Τεχνικά έργα.
(....) 2. Σύμφωνα με την πάγια θέση της διοίκησης ως τεχνικά έργα θεωρούνται και οι επί μέρους εργολαβικές εργασίες, εφόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου και εκτελούνται επί ανεγειρόμενων οικοδομών ή έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του κύριου πράγματος όπου για την τοποθέτηση τους απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και βρίσκονται σε συνάρτηση με την κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας. Δηλαδή δεν αποτελούν τεχνικά έργα οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση, ούτε όταν εκτελούνται εργασίες από επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης συγκεκριμένων ειδών (στην τιμή πώλησης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση) καθόσον στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση είναι παρακολουθηματική και παρεπόμενη εργασία της πώλησης. (1017040/261/Α0012/2008)

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μια βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου υποχρεούται να εκδόσει τιμολόγιο για τις συναλλαγές της με άλλους υπόχρεους και Α.Λ.Σ. για ιδιώτες, είτε μέσω Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής, είτε μηχανογραφικά μέσω σήμανσης  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.