Ερώτηση

402ΑΑ. Καλημέρα σας. Σύμφωνα με τον νέο ΚΦΑΣ τα δελτία κίνησης τουριστικών λεωφορείων(άρθρο 13α παρ. 1 του ΚΒΣ) έχουν καταργηθεί. Το ερώτημα είναι αν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13α παρ. 2 του ΚΒΣ που αφορούσε τα δελτία συμμετοχής εκδρομών βάσει των οποίων εκδιδόταν μία συγκεντρωτική Α.Π.Υ για το σύνολο των δελτίων αυτών με την προϋπόθεση ότι τηρούνταν τα δελτία κινήσεως.

Απάντηση

Στις διατάξεις του ΚΦΑΣ  και της ΠΟΛ.1004/2013 δεν υπάρχει πουθενά αναφορά ούτε γίνεται παραλληλισμός, για τα δελτία συμμετοχής της παραγράφου 2 του άρθρου 13α του ΚΒΣ. Με την ΠΟΛ.1207/3.8.1995, προβλεπόταν τα εξής:
4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι:
α. Τα δελτία συμμετοχής εκδίδονται για εκδρομές ή περιηγήσεις εφόσον για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιούνται τουριστικά λεωφορεία και εκδίδονται δελτία κίνησης.

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α, ήταν η έκδοση των  δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων. Σύμφωνα με την  ΠΟΛ 1004/04.01.2013 ισχύει πως : “Από έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση έκδοσης δελτίου κίνησης των τουριστικών λεωφορείων, όπως αυτή οριζόταν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
Επειδή η διαδικασία της έκδοσης των δελτίων κίνησης ήταν μια διάταξη που εφαρμοζόταν για τη ρύθμιση πραγματικών αναγκών που προέκυπταν από τη λειτουργία των τουριστικών πρακτορείων, θεωρούμε ότι πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει άμεσα το κατά πόσο μπορεί να συνεχίζει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία μιας και δεν απαγορεύεται από κάποια διάταξη νόμου, η έκδοση επιπλέον στοιχείων από αυτά που περιγράφονται στις διατάξεις του ΚΦΑΣ.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.