Ερώτηση

409ΑΑ. Πολύ χρήσιμο το σεμινάριό σας,  συγχαρητήρια! Έχω πελάτη ένα συνεργείο αυτοκινήτων το οποίο κόβει χειρόγραφες ΑΠΥ αθεώρητες και θεωρημένο το πρόσθετο βιβλίο. Κάνει όμως και λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και έχει ταμειακή. Μπορεί να συνεχίζει να κόβει τις ΑΠΥ η πρέπει να κόβει την παροχή στην ταμειακή  Αν πρέπει στην ταμειακή χρειάζεται να προσθέσει κατηγορία παροχής ξεχωριστά;

 

Απάντηση

Όπως προβλέπεται με την πολ  1004/2013 οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων ,  εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.

Ακόμη δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δημιουργείται η υποχρέωση σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), επειδή εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα αυτού, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 , παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 28/2/2013,προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.

Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992).

 

Επιπροσθέτως στην πολ 1135/2005 προβλέπεται :

(............)

2.26.1 Απόδειξη Εσόδου

2.26.1.1. Η μόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη η νόμιμη απόδειξη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΦΤΜ.

2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις «ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» και «ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσόδου

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία - περιγραφή του είδους και όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0%  (Σ.Σ πλέον οι συντελεστές ΦΠΑ έχουν αλλάξει) , στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου).

13. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής (τιμές μονάδας) και ΦΠΑ καθώς και αποτελέσματα ενδιάμεσων υπολογισμών απεικονίζονται τουλάχιστον με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρωτέα και καταβλητέα ποσά των συναλλαγών στρογγυλοποιούνται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία ακριβώς.

2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχείων, το περιεχόμενο της νόμιμης απόδείξης εσόδου να διαμορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

(.............)

 

Υποχρεούστε πλέον σύμφωνα με όσα προβλέπονται με την εφαρμογή του ΚΦΑΣ στην έκδοση των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).και βεβαίως πρέπει να εκδίδεται η παροχή υπηρεσίας στην ΦΤΜ και να προστεθεί  η υπηρεσία επιπλέον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη στην ταμειακή της “παροχής υπηρεσίας” είναι καλύτερα να συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.

Η ομάδα της AST BOOKS.