Ερώτηση

405ΑΑ. Είναι δύο επιχειρήσεις. Αγροτικός Συνεταιρισμός και ένωση αυτοκινητιστων. Είναι ενταγμένες σε βιβλία Γ κατηγορίας, έχουν όμως τζίρο μικρότερο από 1,5 εκ. ευρώ. Μπορούν να ενταχθούν σε απογραφικό σύστημα; Η τελευταια ημερομηνία είναι 30/1/2013;

Άπάντηση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4  του Ν.4093/2012 ισχύει οτι:

1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου.

2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. [....]

3......

4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α΄ 220) και 81/2005 (Α΄ 120), για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

 

 

Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων
Απλογραφικά (Β΄ Κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ
Διπλογραφικά (Γ΄ Κατηγορίας) `Ανω των 1.500.000 ευρώ

 

Με βάσει και την ερμηνευτική εγκύκλιο 1004/2013 όσον αφορά τα παραπάνω

αναφέρονται τα εξής:

 

“Πλέον στην τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας εντάσσονται υποχρεωτικά από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους μόνο οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

 

“Έτσι από 1/1/2013 παύουν να έχουν ειδική ένταξη σε τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας και εντάσσονται πλέον σε κατηγορία τήρησης βιβλίων με βάσει τα ακαθάριστα έσοδά τους (για τη Γ' κατηγορία άνω του 1.500.000 ευρώ)”

 

Επίσης όσον αφορά τον χρόνο ένταξης σε άλλη κατηγορία τήρησης βιβλίων απο την Πολ 1004/2013 ορίζονται τα εξής:

 

[....] “Όσα από τα πρόσωπα αυτά ακολουθούν διαχειριστική περίοδο που λήγει μετά την 1/1/2013 (π.χ. 30/6/2013) θα συνεχίσουν να τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου και από 1/7/2013 θα ενταχθούν σε τήρηση βιβλίων με βάσει τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 1/7/2012 έως 30/6/2013). Αυτονόητο είναι ότι εάν ενταχθούν σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων η διαχειριστική τους περίοδος θα λήξει 31/12/2013. “

 

Επομένως ο αγροτικός συνεταιρισμός εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων σύμφωνα με τα ακαθάριστα έσοδα του.

Για την ένταξή του  σε απλογραφικό σύστημα θα πρέπει να συνεχίσει να τηρεί  βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικά) μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και απο κεί και πέρα θα ενταχθεί  σε τήρηση βιβλίων με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

 

Όσον αφορά για την ένταξη σε βιβλία της  ένωσης αυτοκινητιστών ισχύουν τα παραπάνω δηλαδή η ένταξή τους σε κατηγορία τήρησης απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων πραγματοποιείται βάσει των ακαθάριστων εσόδων τους.

Επίσης η μετάβαση από την τήρηση διπλογραφικών σε απλογραφικά βιβλία μπορεί να γίνει μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.