Ερώτηση

404ΑΑ. Καλησπέρα. Πελάτης με έναρξη δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων παραμένει στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου πελατών με τις αθεώρητες ΑΠΥ βάσει της ΠΟΛ 1083/2003; Στο δημόσιο θα κόβει ΤΠΥ αθεώρητες; Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1083/2003 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων οι υπόχρεοι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ.

Επιπλέον, τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

“Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι τα βιβλία του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, τηρούνται αθεώρητα, με εξαίρεση τα έντυπα καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, τα οποία τηρούνται θεωρημένα ή με σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (με Α.Υ.Ο. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σήμανσης με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 των εν λόγω εντύπων).” ΠΟΛ 1004/2013

Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, οι ως άνω υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για τις συναλλαγές που καταχωρούνται στα θεωρημένα έντυπα παροχής πρόσθετων πληροφοριών, εκδίδουν τις ΑΠΥ αθεώρητες, ενώ για τις συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σε αυτά τα έντυπα (εκτός εγκατάστασης, άμεση έκδοση κτλ) εκδίδουν τις αποδείξεις είτε με σήμανση από μηχανισμό του ν. 1809/1988, είτε από θεωρημένα χειρόγραφα μπλοκ.

 

Το ΤΠΥ προς το Δημόσιο εκδίδεται αθεώρητο. “1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.” Άρθρο 6 παρ.1 Ν. 4093/2012

Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.),ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).”( ΠΟΛ 1004/2013 )

 

Σας επισημαίνουμε επίσης πως τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τα νέα ( μετά την εξάντληση των πρόσθετων βιβλίων ) έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4».

 

Η ομάδα της AST BOOKS.