Ερώτηση

403AA. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες Λογιστές κ.λ.π του άρθρου 48 από 1/1/2013 θα εκδίδουν αθεώρητο τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσίας και θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Τα Λογιστικά γραφεία με Νομική μορφή Α.Ε που μέχρι 31/12/2012 εκδίδαμε θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών επειδή θεωρείται ότι το εισόδημα προέρχεται από εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ μέχρι 28/2/2013 να εκδίδουμε αθεώρητα τιμολόγια τα οποία αναλυτικά θα αναφέρονται στην υπηρεσία ή τις υπηρεσίες σύμφωνα με το συμφωνητικό και για τις υπηρεσίες σε ιδιώτες θα πρέπει να εκδίδουμε απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό ή ταμειακή μηχανή.

Απάντηση 

Όσον αφορά τα τιμολόγια:

Στην  ΠΟΛ 1004/04.01.2013 αναφέρονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ, προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν υπηρεσίες σε:

  • Άλλο υπόχρεο,
  • Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
  • Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
  • Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,

εκδίδουν πλέον τιμολόγιο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών (λιανικής)

Ακόμη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΚΦΑΣ προωλέπεται ότι τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α'222).

Ακόμη, όσον αφορά το αν μπορείτε να τιμολογείται από τα ήδη θεωρημένα μπλοκ, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα μιας και στη διευκρινιστική εγκυκλίο ΠΟΛ.1004/2013 αναφέρεται ότι “Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους”.

Τέλος, όσον αφορά την περιγραφή του είδους των υπηρεσιών σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1004/2013, προβλέπονται τα εξής:

“Μετά την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 229/19-11-2012), καταργείται η δυνατότητα συνοπτικής περιγραφής του είδους, επί πολλαπλών συναφών υπηρεσιών, εφόσον επί του τιμολογίου γίνεται παραπομπή στη σχετική σύμβαση”.

 

Όσον αφορά τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών:

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Στην ΠΟΛ. 1037/1992 προβλέπετι ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του ΚΦΕ παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική χρήση ΦΤΜ ή μηχανογραφικής έκδοσης μέσω Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ. Όπως επισημάνατε στην ερώτηση σας από τη στιγμή που λειτουργείται ως Α.Ε., δεν θεωρείται ότι εξασκείται ελευθέριο επάγγελμα και είστε υποχρεωμένος να εκδώσετε τις ΑΛΠ υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988.

 

 

Η ομάδα της AST BOOKS.