Ερώτηση

389AA. Κύριοι στην ΠΟΛ.1004/4.1.2013 άρθρο 9 αναφέρει :Ειδικά για τους υπόχρεους απεικόνισης  συναλλαγών που εντάσσονται στις  υποχρεώσεις που ορίζει η παράγραφος 23 του  άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, περί της  παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις  συναλλαγές τους, μπορεί να εφαρμόζονται  τα οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003  περί απαλλαγής της θεώρησης των  φορολογικών τους στοιχείων, κατ' ανάλογη  εφαρμογή της περίπτωσης στ' της ως άνω  Α.Υ.Ο.Ο. (προϊσχύσαν καθεστώς «περί της  τήρησης πρόσθετων βιβλίων από ορισμένες  κατηγορίες επιτηδευματιών»), εφόσον  καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες  βάσει των προαναφερομένων στην παράγραφο  23 του άρθρου 4 της παρούσης, εξαιρουμένης  της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό  στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει  υποχρέωση ενημέρωσης-τήρησής τους. Στην  περίπτωση αυτή (της άμεσης έκδοσης), τα  σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται  βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7  και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και  των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988Θα ήθελα να ρωτήσω τι εννοεί όταν λέει  "ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ"?. Π.χ. επίσκεψη ενός πελάτη  σε μια διαιτολόγο ή γιατρό , μετά την  εξέταση εκδίδει θεωρημένη ΑΠΥ (ΑΛΣ)?  Θεωρείται ΑΜΕΣΗ έκδοση αυτή; Σε περίπτωση  ελέγχου κατά την ώρα της εξέτασης τι λέμε  "θα την εκδόσω άμεσα"; Μόνο στη διαρκή  παροχή υπηρεσιών γράφουμε στο πρόσθετο  βιβλίο και εκδίδουμε αθεώρητη ΑΠΥ?

Απάντηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ, από 1/1/2013 θεσπίζεται υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι είναι οι εξής:
-....................................................
- Οι γιατροί και οδοντίατροι.

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν τις συναλλαγές των εν λόγω προσώπων, προκειμένου να είναι εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, πληροφορίες όπως τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου, συμφωνούμενο ποσό, αμοιβή, χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής, περιγραφή αυτής κλπ., είναι απαραίτητες, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 προβλέπεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, το στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα χειρόγραφα θεωρημένα έντυπα ή η ασφαλής εισαγωγή αυτών, επί μηχανογραφικής τήρησης, μέσω Η/Υ, με τη χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988, γίνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας, με εξαίρεση το χρόνο λήξης της παροχής, ο οποίος μπορεί να καταχωρείται με την ολοκλήρωση αυτής.

Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω στην περίπτωση που μας περιγράφετε, έχετε τις εξής δυνατότητες
α) Να συμπληρώσετε τα θεωρημένα έντυπα παροχής πληροφοριών με την έναρξη της υπηρεσίας και να εκδόσετε την αθεώρητη χειρόγραφη ή μηχανογραφημένη χωρίς σήμανση μέσω ΕΑΦΔΣΣ ΑΠΥ με την ολοκλήρωση της, ή
β) Να εκδόσετε θεωρημένη χειρόγραφη  ή μηχανογραφημένη με σήμανση μέσω ΕΑΦΔΣΣ ΑΠΥ, με την έναρξη της παροχής, δηλαδή πριν ξεκινήσει η εξέταση.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.