Αθήνα, 15/4/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
15η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:2103638389 -2103610030
FAX:210-3641620

ΘEMA: «Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών».

Σε απάντηση του από 21/2/2013 αιτήματός σας στο οποίο ρωτάτε εάν η επεξεργασία (επισκευή), συντήρηση αγαθών τρίτων με υλικά του επεξεργαστή – επισκευαστή των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής και με την προϋπόθεση ότι από την χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού θεωρείται παροχή υπηρεσίας και εάν όχι εάν η τιμολόγηση θα είναι διακριτή για την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσίας. Επί του ανωτέρου θέματος, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται μεταξύ άλλων και γγ) η επεξεργασία αγαθών τρίτων με την χρησιμοποίηση ή μη ιδίων υλικών, των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής και δδ) η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από την χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού. Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), όπως ισχύουν από 1/1/2013, καταργήθηκαν οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2. Επιπλέον όπως έχει διευκρινιστεί από τη Διοίκηση στην περίπτωση επισκευής κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά από τον επισκευαστή, ως υλικά θεωρούνται αυτά που είναι στενά συνδεδεμένα και απαραίτητα για την εκτέλεση της επισκευής και όχι τα αγαθά των οποίων προέχει η πώληση στην εν λόγω επισκευή.

3. Συνεπώς στην περίπτωση που η χρήση των υλικών είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για την επισκευή θεωρείται παροχή υπηρεσίας, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία προέχει η πώληση των αγαθών τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μικτή δραστηριότητα δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αγαθών.

4. Αναλόγως με τα προαναφερόμενα, εκδίδονται και τα φορολογικά στοιχεία, δηλαδή:

α) όταν η πράξη χαρακτηρίζεται αμιγώς ως παροχή υπηρεσίες εκδίδονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (προς ιδιώτες) ή τιμολόγια (προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών) για την παροχή υπηρεσίας.

β) όταν η πράξη χαρακτηρίζεται ως μικτή δραστηριότητα (πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσίας), εκδίδονται είτε αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (προς ιδιώτες) ή τιμολόγια (προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών) ξεχωριστά για την παροχή υπηρεσίας και την πώληση αγαθών είτε, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, εκδίδονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (προς ιδιώτες) ή τιμολόγια (προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών) στα οποία αναγράφονται, στο ίδιο στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο), διακριτά η παροχή υπηρεσίας και διακριτά η πώληση αγαθών.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ευθύμιος Σαΐτης