Αθήνα, 23/04/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1070108 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ., ιατρικής εταιρείας με νομική μορφή Α.Ε.».

Σε απάντηση της από 21/03/2013 αίτησής σας, αναφορικά με το ερώτημα που θέτετε για την υποχρέωση ιατρικής εταιρείας να παρέχει τις πληροφορίες της παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012) για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, σας γνωρίζουμε ότι υφίσταται η υποχρέωση αυτή, μέχρι την έκδοση του στοιχείου, η οποία διασφαλίζεται με την καταχώρηση χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σε θεωρημένα έντυπα ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα μη καταχώρησης των πληροφοριών αυτών, με την άμεση έκδοση θεωρημένου στοιχείου με την έναρξη της υπηρεσίας και οπωσδήποτε πριν την έξοδο του εξεταζόμενου από το χώρο εξέτασης.

Περαιτέρω, για τις υπηρεσίες φυσιοθεραπείας που παρέχονται στο κοινό από την υπόψη ιατρική εταιρία, που λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε. (εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις), εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής των ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012), θα εκδίδονται αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του νόμου αυτού.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ