Αθήνα 26/04/2013
Αρ.Πρ. Δ33Α5016597ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
33η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 Αθήνα 10184
Πληροφ. : Όλγα Παναγοπούλου
Τηλέφωνο :210-7259326
FAX :210-7259327

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΧΕΤ: Το υπ αριθμ. Δ33Α5013530ΕΞ2013 08/04/2013 έγγραφο της Διεύθυνσής μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Διεύθυνσής μας, με το οποίο σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/5-4-2013) για την τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/01 και της παραγράφου 8 του άρθρου 320 Ν.4072/2012 και λόγω ερωτημάτων από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, επισημαίνονται τα κάτωθι.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α' του Ν.2960/01 «τα μέλη του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια εντός 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ) και μέχρι και την τελική κατανάλωση».

Συνακόλουθα, οι συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης που κατά παράβαση της ανωτέρω διαλαμβανόμενης διαδικασίας δεν καταχωρούνται, ή καταχωρούνται εκπρόθεσμα ή ανακριβώς, κολάζονται με το πρόστιμο του άρθρου 147 παρ. 9 Ν.2960/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα, η συναλλαγή πετρελαίου θέρμανσης, θεωρείται ως εκπρόθεσμη σύμφωνα με την ημερομηνία της καταχώρησής της στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης. Η παράβαση δεν συντελείται από την ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, παρά μόνο από την ημερομηνία εκπρόθεσμης καταχώρησης του φορολογικού στοιχείου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η αντικειμενική υπόσταση της παράβασης, δηλαδή η εκπρόθεσμη καταχώρηση, πληρούται μόνο όταν το φορολογικό στοιχείο πράγματι καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα μετά την πάροδο 14 ημερών και ως ημερομηνία τέλεσης της παράβασης λαμβάνεται η ημερομηνία της εκπρόθεσμης καταχώρησης.

Για την διαπίστωση της παράβασης δεν αρκεί μόνο η πάροδος της προθεσμίας των 14 ημερών γιατί στην περίπτωση που η προθεσμία των 14 ημερών παρέλθει χωρίς καμία καταχώρηση του φορολογικού στοιχείου, συντελείται η παράβαση παράλειψης καταχώρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα και επιφέρει τις αντίστοιχες κυρώσεις. Η ενέργεια της καταχώρησης του φορολογικού στοιχείου μετά την πάροδο των 14 ημερών στο Πληροφοριακό Σύστημα είναι εκείνη που διαφοροποιεί την τελεσθείσα παράβαση από παράλειψη καταχώρησης σε εκπρόθεσμη καταχώρηση.

Τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ όψη κατά τον διαχωρισμό των παραβάσεων των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. κατ έτος, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά και το ανώτατο όριο του προς επιβολή προστίμου.

Παρακαλούμε για ενημέρωσή σας και άμεση διαβίβαση των ανωτέρω οδηγιών στα Τελωνεία χωρικής σας αρμοδιότητας,

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ