Αριθ. Δ11 1071802 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 1034/26-04-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1195/1942.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 15/5−19/6/1942 κ.δ., περί του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων των αναφερομένων στα άρθρα 1, 3 και 5 του ν.δ. 1195/1942 προσώπων, για την απόδοση στο Δημόσιο παραγραφέντων απαιτήσεων.

3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου χρηματικών ποσών από ασφάλειες ζωής και τίτλους κεφαλαιοποίησης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, που αντικατέστησε το π.δ. 19−26/1/1926 (άρθρο 5 του ν.δ. 1195/1942), για την διευκόλυνση των υπόχρεων νομικών προσώπων.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου χρηματικών ποσών από ασφάλειες ζωής και τίτλους κεφαλαιοποίησης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, που αντικατέστησε το π.δ. 19−26/1/1926 (άρθρο 5 του ν.δ. 1195/1942), όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στη ΔΟΥ της έδρας του υπόχρεου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.δ. 1195/1942 (το ένα αντίτυπο επιστέφεται στον υπόχρεο), συνοδευόμενο από την προβλεπόμενη αναλυτική κατάσταση.

3. Μέχρι να τυπωθεί το επισυναπτόμενο έντυπο θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 24 Απριλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ