Αριθμ. οικ Α 51964/4963

(ΦΕΚ Β' 1034/26-04-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Το άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» με το οποίο ιδρύεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Το π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2105) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) που χορηγείται κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €).

2. Το αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή του παραβόλου της ανωτέρω παραγράφου υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτής.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ