Αθήνα 8/4/2013
Αρ.Πρ. Δ33Α5013530ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
33η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑTA Α ΠΡΟΣ:
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
Αθήνα 10184 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Πληροφ. : Όλγα Παναγοπούλου
Τηλέφωνο :210-7259326 ΚΟΙΝ:
FΑΧ :210-7259327 1) Σ.Δ.Ο.Ε.
E-mail :d33-α@otenet.gr ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2) Σ.Δ.Ο.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3) Γ.Γ.Π.Σ. / Δ30

Δ33Α 5013530 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση διατάξεων του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 και του άρθρου 320 παράγραφος 8 Ν.4072/2012.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το άρθρο 39 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81/5-4-2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001 και η παράγραφος 8 του άρθρου 320 Ν.4072/2012, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001 το πρόστιμο που επιβάλλεται για την παράλειψη καταχώρησης και για την εκπρόθεσμη ή ανακριβή καταχώρηση των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, παραμένει εκατό (100) ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο όριο του προς επιβολή προστίμου ως ακολούθως:

0-50 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο έως 1.500 ευρώ,
51-100 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο 3.000 ευρώ,
101-150 φορολογικά στοιχεία: πρόστιμο 6.000 ευρώ

Για τις εκπρόθεσμες ή ανακριβείς καταχωρήσεις άνω των 150 φορολογικών στοιχείων το ανώτατο όριο των 6.000 ευρώ επαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 50 φορολογικά στοιχεία.
Η επιβολή ανώτατου ορίου προστίμου ισχύει μόνο για περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης συναλλαγών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης και δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις παράλειψης καταχώρησης συναλλαγών.
Το ανώτατο όριο του προστίμου επιβάλλεται με βάση τον συνολικό αριθμό των εκπρόθεσμα ή ανακριβώς καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., ανά ημερολογιακό έτος και έναντι όλων των Τελωνειακών αρχών.

Η νέα διάταξη θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του ανώτατου ορίου προστίμου, την υποβολή αίτησης εκ μέρους του μέλους ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. εντός δύο μηνών από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης, την άμεση καταβολή του καταλογιζομένου προστίμου και την ταυτόχρονη παραίτηση από τα κατά το άρθρο 152 Ν.2960/01 καθοριζόμενα ένδικα μέσα. Κατά την εφαρμογή της ευνοϊκής
ρύθμισης επιβολής ανώτατου ορίου προστίμου, τα Τελωνεία δύνανται να ακολουθούν διαδικασία ανάλογη της εφαρμογής του άρθρου 158 Ν.2960/2001.

Περαιτέρω, με την αναθεώρηση της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001,θεσπίζεται εκ νέου η ποινή της διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις περιπτώσεις μη καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των μη καταχωρημένων φορολογικών στοιχείων, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών άνω των 150 φορολογικών στοιχείων και  εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών ανεξαρτήτως του πλήθους των φορολογικών στοιχείων όταν διαπιστώνεται λαθρεμπορία. Η ποινή της διαγραφής θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Τελωνείο και θα κοινοποιείται στην Γ.Γ.Π.Σ. για ενέργειες
αρμοδιότητάς της στο Πληροφοριακό Σύστημα Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης.

Σύμφωνα με την νέα διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 320 του Ν.4072/2012, ορίζεται ότι η νέα διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/01 ισχύει αναδρομικά για παραβάσεις εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρησης συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης που τελέστηκαν από 01/01/2011 μέχρι την δημοσίευση του νόμου 4141/2013. Η ποινή της διαγραφής μέλους από το μητρώο ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. όμως δεν έχει αναδρομική ισχύ, δεδομένου ότι αποτελεί διάταξη δυσμενέστερη της προϊσχύουσας, και εφαρμόζεται μόνο για παραβάσεις που τελούνται μετά την δημοσίευση του νόμου 4141/2013.

Για τις περιπτώσεις όπου τα Τελωνεία έχουν ήδη εκδώσει και επιδώσει καταλογιστικές πράξεις, με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο ανώτερο των ορίων που θεσπίζονται με την αναθεώρηση του άρθρου 147 παρ. 9 Ν.2960/01, δύναται να υποβληθεί αίτηση του καταλογιζομένου για υπαγωγή του στη νέα ρύθμιση εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του νόμου 4141/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα της καταβολής του ανώτατου ορίου του προστίμου και της παραίτησης από τα ένδικα μέσα. Σε αυτή την περίπτωση το αρμόδιο Τελωνείο θα προβαίνει σε πράξη αναμόρφωσης της αρχικής καταλογιστικής πράξης.

Για τις περιπτώσεις όπου έχει εισπραχθεί ήδη από τα Τελωνεία ποσό που επιβάλλεται από καταλογιστική πράξη και υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της νέας διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 147 Ν.2960/2001, ο καταλογιζόμενος δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση επιστροφής της διαφοράς μεταξύ του καταβληθέντος ποσού και του ποσού του ανώτατου ορίου προστίμου.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η νέα διάταξη θέτει συγκεκριμένα χρονικά όρια για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν σε παραβάσεις του άρθρου 147 παράγραφος 9 Ν.2960/2001. Ειδικότερα, ορίζει την υποχρέωση των αρμόδιων Τελωνείων να εκδόσουν εντός τριών μηνών τις καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος 2011 και εντός έξι μηνών τις
καταλογιστικές πράξεις που αφορούν σε παραβάσεις που τελέστηκαν το έτος 2012. Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης δεν θίγει τι προθεσμίες παραγραφής του άρθρου 152 Ν.2960/2001, αλλά οι Τελωνειακές αρχές της χώρας οφείλουν να προβούν στην άμεση
έκδοση των καταλογιστικών πράξεων έτους 2011 και 2012 προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα πρόστιμα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Η Γ.Γ.Π.Σ. και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την άμεση αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Τελωνεία των καταστάσεων με τις εκπρόθεσμες και ανακριβείς καταχωρήσεις συναλλαγών των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. προκειμένου να τηρηθούν τα ανωτέρω χρονικά όρια έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων.

Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση των Τελωνειακών αρχών αρμοδιότητάς σας προς εφαρμογή των νέων διατάξεων για τον καταλογισμό των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ