Αριθμ. 15362/ΕΥΘΥ 272

(ΦΕΚ Β' 930/16-04-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),

2. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

3. το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21−6−2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Το π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Τις διατάξεις του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄) και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 242

7. Την κοινή υπουργική απόφαση 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β΄) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013»

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για το έτος 2013 ίση με 675.000 € που βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β) «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013», ως εξής:

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος: «γ. συγχρηματοδοτούμενα έργα του Γ' ΚΠΣ τα οποία έχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την τελική έκθεση του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος με τελικούς δικαιούχους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης − Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)».

2. Στο άρθρο 2, προστίθεται παράγραφος: «4. Η δαπάνη του μη επιλέξιμου ΦΠΑ ή μέρος αυτής, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της παραγράφου 1γ δύναται να χρηματοδοτείται ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο με βάση τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ο τελικός δικαιούχος/λήπτης της χρηματοδότησης αυτής υποχρεούται να την επιστρέψει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ