Αθήνα, 27/02/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036738 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Τηλέφωνο:2103638389
FAX:2103641620

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. από ιατρική εταιρεία».

Σχετικό:

Με την από 13/2/2013 αίτησή σας, θέτετε το ερώτημα εάν με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, άρθρο 1, ΦΕΚ 222) η ιατρική εταιρεία συνεχίζει να έχει την υποχρέωση που είχε για τήρηση πρόσθετου βιβλίου με τις διατάξεις του άρθρου 10, περίπτωση ια, του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) του βιβλίου επίσκεψης ασθενών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 23, του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ερμηνεύτηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, μεταξύ των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του σχετικού στοιχείου, είναι και οι γιατροί και κατ΄ επέκταση και οι ιατρικές εταιρείες. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών επιτυγχάνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σε θεωρημένα έντυπα, είτε επί μηχανογραφικής τήρησης με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν.1809/1988.

Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την περιγραφή «Έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών της παρ.23 του άρθρου 4». Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1004/4.1.2013 διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα τήρησης του θεωρημένου με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. βιβλίου ασθενών μέχρι εξαντλήσεώς του χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Διευκρινίζεται επίσης με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1020/5.2.2013 ότι στην περίπτωση που οι υπόχρεοι επιλέγουν, αντί της απεικόνισης σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα, να παρέχουν τις ασφαλείς πληροφορίες με τη χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν.1809/1988, σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή – καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών στο μηχανογραφικό τους σύστημα, ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Αγκιναρασταχάκης