Αθήνα, 2 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ18Α 5012692 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210 – 6987502
Fax : 210 – 6987506

ΘΕΜΑ: Εφοδιασμός με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πλωτών μέσων για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα.

ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθμ. πρωτ. Δ. 1525/88/Α0018/05.11.2004 ΕΔΥΟ.
β) Η με αριθμ. πρωτ. Δ.99/5/Α0018/23.1.2004 όμοια.
γ)Το με αριθμ. πρωτ. 8220/140/12/15.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Στο πλαίσιο εφοδιασμού με καύσιμα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ πλοίων, πλωτών μέσων και εν γένει ναυπηγημάτων για τις επί κέρδει εργασίες που πραγματοποιούν εκτός λιμένα [άρθρο 10 παρ.3 β εδαφ. 7 του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256/Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει], σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα τροποποιείται η α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ, ως προς την αρμόδια αρχή έκδοσης της απαιτούμενης βεβαίωσης πραγματοποίησης των επί κέρδει εργασιών εκτός λιμένα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω βεβαίωση που υποβάλλεται κάθε φορά στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού, θα εκδίδεται εφεξής από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως καθ’ ύλην αρμόδια για την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται των λιμένων και γενικότερα της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2971/2001, διαθέτουσα την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική κρίση, σύμφωνα με το ανωτέρω γ) σχετικό, και όχι από τις κατά τόπο αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Επισημαίνεται ότι ο εφοδιασμός πλοίων και πλωτών μέσων που εκτελούν επί κέρδει εργασίες εκτός λιμένα με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές εφοδιασμού με την τήρηση των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ