Αθήνα, 2 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. ΔΝΥΔ 1056719 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ.: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Μπούρα Αθανασία
Τηλ. 210-3375881-4
Fax:  210-3375185

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ:  «Υπολογισμός παραβόλου για προσφυγές δικαστικών λειτουργών»

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν εγγράφως και προφορικώς στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το θέμα ή διαβιβάστηκαν από λοιπές συναρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε τα εξής κατά λόγο αρμοδιότητας:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθ. 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999) «Κατ' εξαίρεση, στις χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, το παράβολο για την προσφυγή, την έφεση και την αντέφεση ορίζεται σε ποσοστό ίσο προς το δύο τοις εκατό του αντικειμένου της διαφοράς και μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ… Ως αντικείμενο της διαφοράς θεωρείται η διαφορά του κύριου φόρου, δασμού, τέλους ή προστίμου.»

2. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παρ.4 του ιδίου ως άνω άρθρου «….Το παράβολο υπολογίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή, η οποία προς τούτο χορηγεί ατελώς ειδικό σημείωμα στον υπόχρεο, ύστερα από αίτησή του. Αν καταβληθεί παράβολο μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στο σημείωμα, το ένδικο βοήθημα απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Αν καταβληθεί το παράβολο που αναφέρεται στο σημείωμα, αλλά αυτό είναι μικρότερο του κατά το νόμο οφειλομένου, το δικαστήριο προχωρεί στην εκδίκαση της υπόθεσης και, αν το ένδικο βοήθημα ή μέσο απορριφθεί για άλλο λόγο, το παράβολο που ελλείπει καταλογίζεται με την απόφαση του δικαστηρίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή όσα ορίζονται στην τελευταία περίοδο της παραγράφου 10.» δηλαδή «Το δικαστήριο μπορεί, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να διατάξει την απόδοση του παραβόλου ακόμη και όταν απορρίπτεται το ένδικο βοήθημα ή μέσο. Επίσης, μπορεί να διατάξει το διπλασιασμό του παραβόλου αν το ένδικο βοήθημα ή μέσο είναι προδήλως απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιμο..»

Από την αίτηση όμως του προσφεύγοντος (ή από το σχετικό δικόγραφο που πρόκειται να κατατεθεί) προφανώς θα πρέπει να προκύπτει ο κύριος φόρος που αμφισβητείται ή τουλάχιστον τα σαφή αριθμητικά στοιχεία που απευθύνονται στην κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου (του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθ.88 του Συντάγματος εν προκειμένω), ώστε ακολούθως να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός από την Δ.Ο.Υ του προβλεπόμενου ως άνω παραβόλου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του ιδίου άρθρου και νόμου «Αν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, καταβλήθηκε παράβολο χωρίς να υπάρχει κατά νόμο υποχρέωση προς τούτο, διατάσσεται με την απόφαση, και ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης, η επιστροφή του».

3. Τέλος, αναφορικά με λοιπά ερωτήματα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος και τον υπολογισμό του αντικειμένου της διαφοράς στο ένδικο βοήθημα που πρόκειται να ασκηθεί από δικαστικό λειτουργό, ο οποίος προσφεύγει επειδή απερρίφθησαν ανακλητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και από την αίτηση του οποίου δεν προκύπτει σαφώς ή τουλάχιστον εμμέσως ο κύριος φόρος που αμφισβητείται για να υπολογιστεί το αναλογικό παράβολο 2% επ’ αυτών (του εδ.α΄της παρ.3 του αρθ.277 του Κ.Δ.Δ), παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Αν/τρια Γενική Δ/ντρια Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Χαρίκλεια Μαυρίδου