Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1048299 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
FAX:2103375834

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 952/2012 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου σας, σχετικά με το εάν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010 του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου κατάρτισης μονομερούς σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου αποκλειστικής κυριότητας νομικού ή φυσικού προσώπου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας μεταξύ περισσότερων συγκυρίων του όλου ακινήτου, η μέχρι σήμερα συνήθης συγκυριότητα στο όλο ακίνητο αλλοιώνεται σε οροφοκτησίες, αποκτώμενες από τους συμβαλλόμενους. Με την εν λόγω σύμβαση, στον κάθε συγκύριο που θέλει να αποκτήσει για τον εαυτό του ορισμένο όροφο ή διαμέρισμα, όλοι οι λοιποί συγκύριοι μεταβιβάζουν τις μέχρι σήμερα μερίδες συγκυριότητάς τους στο όλο ακίνητο κατά το μέρος που αυτές αφορούν στον όροφο αυτό ή το διαμέρισμα, γεγονός που δε συμβαίνει όταν ο μοναδικός κύριος ολόκληρου του ακινήτου συνιστά στο ακίνητό του οροφοκτησίες.

Όταν ο κύριος του όλου ακινήτου συνιστά με μονομερή δικαιοπραξία αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, τότε ναι μεν επέρχεται αλλοίωση του μέχρι της συστάσεως των οριζοντίων ιδιοκτησιών ενιαίου εμπραγμάτου δικαιώματος, το οποίο διασπάται σε πλείονα δικαιώματα κυριότητος επί των κοινών και αδιαιρέτων μερών του όλου ακινήτου, πλην όμως η αλλοίωση αυτή δεν ενέχει καθ’ εαυτή και μεταβίβαση του δικαιώματος εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο πρόσωπο. Επιπλέον παρόλο που με αυτή συνιστώνται ιδιαίτερα εμπράγματα δικαιώματα, αυτά δε δημιουργούνται υπέρ νέου δικαιούχου αλλά υπέρ του ήδη μοναδικού κυρίου (βλ. Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 199/1990).

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγεται ότι, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου κατάρτισης μονομερούς σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί οικοπέδου αποκλειστικής κυριότητας νομικού ή φυσικού προσώπου, δεν απαιτείται η επισύναψη του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010 του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Αντίθετα το εν λόγω πιστοποιητικό είναι απαραίτητο όταν η οριζόντια ιδιοκτησία συνιστάται με σύμβαση που καταρτίζεται είτε μεταξύ όλων των συγκυρίων του όλου ακινήτου είτε μεταξύ των συγκυρίων και ενός τρίτου. Τα πιο πάνω ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση που αντί του πιστοποιητικού του άρ. 48 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου