Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ: ΔΤΥ 1057138 EΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2
Ταχ. Κωδ. : 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 – 5248020
210 – 5233359
FAX : 210 - 5221613

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η/Υ (Δ31)

Ταχ. Δ/νση : Θεσ/νίκης & Χανδρή 1
Ταχ. Κωδ. : 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 - 4802700
FAX : 210 – 4802369

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Tροποποίηση της ΔΤΥ 1005448ΕΞ2013/11-1-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 τ.Α΄/ 28-3-2003) «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

2.-Την επείγουσα ανάγκη μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

3.- Το από 30-9-2012 Πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας και τελικού σχεδιασμού του σχεδίου για τις ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ., που συγκροτήθηκε με την Δ6Α1119185 ΕΞ2012/28-8-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1123031 ΕΞ2012/6-9-2012 Απόφαση.

4.- Την Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (ΦΕΚ 2828 τ.Β΄/19-10-2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20-9-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

5.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (ειδικών φορέων 23120 των Δ.Ο.Υ. και 23150 της Γ.Γ.Π.Σ. – ΚΑΕ 0829), η οποία έχει προβλεφθεί στην Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 (ΦΕΚ 2828 τ.Β΄/19-10-2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Tροποποιούμε την ΔΤΥ 1005448/ΕΞ 11.1.2013 Απόφαση περί στέγασης των ενοποιούμενων ΔΟΥ της Δ6Α 1144678 ΕΞ 19.10.2012 Απόφασης, όσον αφορά τη στέγαση της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών [(Δ΄ - Η΄) - Ι’ - ΙΑ΄)], ως ακολούθως:

  ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. [τάξη]

των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία

Δ.Ο.Υ. ΥΠΟΔΟΧΗΣ [τάξη]στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα

ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ.

1. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ Αθηνών [Α]

Δ' Αθηνών (Δ'- Η') [Α]

Δ' Αθηνών

ΙΑ' Αθηνών [Α]

Β) Για την παραπάνω ΔΟΥ εντέλλεται η αρμόδια υπηρεσία να διενεργήσει άμεσα διαγωνισμό για την εξεύρεση τελικού κτιρίου στέγασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ