Αθήνα, 07/03/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1041977 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610030
FΑΧ : 210 3642682

Θέμα: Τρόπος έκδοσης των Δελτίων Αποστολής για την παραλαβή και την διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222).

Σχετ.: Η από 25/02/2013 αίτηση σας

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής αίτησης σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.(παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) κατά κανόνα δεν θίχτηκαν οι διατάξεις άλλων νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων ή εγκυκλίων της Διοίκησης που ρυθμίζουν ορισμένα θέματα κατά παρέκκλιση των ισχυόντων, κυρίως λόγω της ιδιομορφίας των συναλλαγών που αφορούν αυτά και κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις οι οποίες είχαν γίνει δεκτές από τη Διοίκηση σχετικά με την παραλαβή και διακίνηση αγοραζόμενου γάλακτος (καθώς και η τιμολόγηση) από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ( Σ.4307 / 123 / ΠΟΛ.180/23.6.1977 και Σ.682 / 52 /ΠΟΛ.54/23.2.1987) εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς μεταβολή επί των ουσιαστικών θεμάτων που ρυθμίζουν.

Τέλος, όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες παραλαβές γάλακτος από τους παραγωγούς αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σας (τυροκομείο), χωρίς συνοδευτικά στοιχεία, μπορείτε να κάνετε ανάλογη εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην Σ.682/52/ΠΟΛ.54/23.2.1987 εγκύκλιο και να εκδίδετε ένα θεωρημένο Δελτίο Αποστολής (της περ. δ της παρ.1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ.), με το περιεχόμενο που ορίζεται σε αυτή, ανά ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κων/νος Αγκιναρασταχάκης