Αριθμ. 24674/0092

(ΦΕΚ Β' 695/27-03-2013)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

3. Την ανάγκη ευχερέστερης είσπραξης αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών για συντάξεις βοηθήματα και επιδόματα που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ύψος του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί από τις συντάξεις των επομένων μηνών, με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς και επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη, σε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ.

Η υπ’ αριθμ. 20661/0092/8−3−2005 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 387), καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 22 Μαρτίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ